Please stop Cable Car Construction to SonDoong Cave, Hang En and National Park's core area

0 have signed. Let’s get to 100!


Xin hãy giúp chúng tôi bảo tồn những tài sản mà thiên nhiên đã ban tặng, đừng phá hoại hết chúng bởi những con người tham lam thiếu suy nghĩ cho tương lai!!!Today: Ngọc Yến is counting on you

Ngọc Yến Trương Trần needs your help with “Nguyen Xuan Phuc: Please stop Cable Car Construction to SonDoong Cave, Hang En and National Park's core area”. Join Ngọc Yến and 39 supporters today.