Atualização do abaixo-assinado

OVERRÆKKELSE AF 42.000 UNDERSKRIFTER TIL DANSK FOLKETING / HANDING OVER 42,000 SIGNATURES

Poul Kattler
Copenhagen, Dinamarca

25 de nov de 2018 — 

(English translation below)

Torsdag d. 22.11. ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg, hvor formanden Lennart Damsbo-Andersen tog imod og lovede at give videre til ministeren (som ikke var til stede). Foretrædet tog 15 min. hvor delegationen først forelagde de ønsker, som underskrifterne gav anledning til. Dernæst var der tid til spørgsmål og svar.

>> Se hvad vi forelagde

Det var ret enkle ønsker, vi havde, og nu handler det om at udvalget selv tager det op som et dagsordenspunkt ved et kommende møde og får bekræftet hvad vi bad om. Det er meget tænkeligt at det finder sted, og vi vil følge op på det.

Rent mediemæssigt gav overrækkelsen anledning til rigtig megen god omtale. Torsdagen startede med at Poul Kattler holdt tale foran Christiansborg ved den ugentlige "klimapåmindelse".

Landsdækkende morgenradio DR-P1-Morgen bragte vores pressemeddelelse, 2.t.14.m. inde i programmet.

Berlingske Tidende havde interviewet Poul 

Politiken havde interviewet Poul og talt med DSB 

Overskrifterne i Politiken er dramatiske og sat på af en redaktør, ikke af journalisten.

Information bragte debatindlæg fra Gunnar 

Poul var live i TV2 News ca. 5 min. fra kl. 16.50, starten er gengivet hos TV2-Nyheder 

DSB var orienteret på forhånd, men var ikke velforberedt, da Politikens journalist ringer op onsdag. Kommerciel underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen var tydeligvis ikke klar over vores hensigter med underskrifterne.

Hensigten med delegationen torsdag var at få politikerne til at bekræfte at nattog skal opfattes som en del af DSBs kontrakt med staten. Nattog i samarbejde med ÖBB skal ikke blive en dyr ting for DSB. De skal overhovedet ikke investere i vogne og driften syd for Hamborg skal ÖBB stå for. DSB har i 2022 lokomotiver, der kan trække toget til og fra Hamborg.

Og ved at få driften ind under DSB's kontrakt, så er der lavet en underskudssikring i fald, at økonomien ikke skulle være i top. Men der er intet der tyder på, at nattoget skulle blive en forretning, der ringere i sammenligning med DSB's øvrige tog-virksomhed. DSB har således ikke noget at frygte fra et nattog, der er tværtimod tale om et positivt bidrag til jernbanerne også i Danmark.

Deprimerende er dog DSB's rutine-reaktion, når de bliver ringet op af en journalist. Defensiv, forsigtig, bagudskuende. Hvad med at tage den store opbakning bag udvidelser af togdriften som en positiv ting, både for passagererne (der bliver glade og bruger tog mere) og for klimaet?

Vi følger op med samtaler med DSB.

UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN FORTSÆTTER LIDT ENDNU

Der har været en langvarig regeringsdannelse i Sverige, og selvom vi har ført samtale med formanden for det svenske transportudvalg, så vil der komme muligheder for at tale med en ny-etableret regering inden længe. Derfor fortsætter underskriftsindsamlingen.

ENGLISH TRANSLATION

Thursday, 22 November at noon, a delegation of six Danish activists handed over 42,000 signatures on two sided prints to the Folketing's Transport Committee, where chairman Lennart Damsbo-Andersen accepted and promised to pass on to the minister (who was not present). The talk took 15 min. where the delegation first submitted the wishes that the signatures gave rise to. Then there was time for questions and answers.

>> See what we submitted.

It was quite simple wishes we had, and now it is up to the committee picking it up as an agenda item at a forthcoming meeting and confirming what we asked for. It is very conceivable that it takes place and we will follow it up.

Media coverage gave rise to a lot of good news. On Thursday, Poul Kattler started speaking before the parliament building Christiansborg at the weekly "climate reminder" demonstration.

Nationwide morning radio DR-P1-Morgen brought our press release, 2 hours and 14 min inside the program (PRESS IN DANISH):

Berlingske Tidende had interviewed Poul.

Politiken had interviewed Poul and talked to DSB (Danish Railways) 

The headlines in Politiken are dramatic and put on by an editor, not by the journalist.

Information brought a debate contribution from Gunnar 

Poul was live in TV2 News approx. 5 min. from kl. 16.50, the start is reproduced at TV2 Main channel.

DSB was informed in advance, but was not well prepared when the Politiken journalist called on Wednesday. Commercial Deputy Director of DSB Aske Wieth-Knudsen was obviously not aware of our intentions with the signatures.

The intention of the delegation on Thursday was to get the politicians to confirm that a future night train should be perceived as part of DSB's contract with the state. Night train in collaboration with ÖBB should not be an expensive thing for DSB. They are not going to invest in cars at all and ÖBB is responsible for the operation south of Hamburg. In 2022, DSB has locomotives that can take the train to and from Hamburg.

And by operating under DSB's contract, a deficit hedge has been made in case the economy should not be in the top. But there is nothing that indicates that the night train would present red figures in comparison with DSB's other train services. DSB has nothing to fear from a night train. On the contrary, it is a positive contribution to the railways also in Denmark.

Depressing, however, is DSB's routine response when called up by a journalist. Defensive, careful, backward oriented. What about considering the great backing for the expansion of train operations as a positive thing, both for passengers (who will be happy and user trains more) and for the climate?

We follow up with talks with DSB.

THE PETITION CONTINUES A FURTHER WHILE

There has been a long-lasting government formation in Sweden and even though we have had a conversation with the chairman of the Swedish Transport Committee, there will be opportunities to talk with a new established government within a short time. Therefore, the petition continues.


AJUDE ESSA CAUSA A SER VITORIOSA

Acreditamos que todos devem participar de grandes decisões para que haja dignidade e justiça em nosso país. Para isso a Change.org existe! Somos apenas 5 pessoas na equipe do Brasil e 100% de todo o impacto que geramos é através das contribuições dessa linda rede de solidariedade. Ajude-nos a continuar resistindo e transformando milhares de vidas.

Posso ajudar com $5 por mêsMétodo de pagamento

Discussão

Favor inserir um comentário.

Nos não conseguimos publicar o seu comentário. Por favor tente novamente.