Zjednodušme získanie občianstva pre krajanov/Let's simplify citizenship for Slovaks abroad

Zjednodušme získanie občianstva pre krajanov/Let's simplify citizenship for Slovaks abroad

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
One Slovak Family - Jedna slovenská rodina started this petition to Národná rada Slovenskej republiky

English below

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

my, Slováci žijúci v zahraničí a potomkovia slovenských vysťahovalcov, sa na Vás obraciame s prosbou o vypustenie podmienky pobytu z procesu získania občianstva pre potomkov zahraničných Slovákov.

Veľa z našich predkov opustilo Slovensko, pretože nemali na výber a i keď nikdy nechceli prísť o slovenské, prípadne československé občianstvo, tak aj napriek tomu stratili to najzákladnejšie puto k štátu svojho pôvodu. Desiatky rokov proti-krajanskej a proti-emigrantskej politiky, ktorá nemala v iných štátoch Východného bloku obdobu spôsobili, že veľká časť slovenskej diaspóry v zahraničí nezískala štátne občianstvo svojich predkov.

Možnosť prinavrátenia štátneho občianstva nám, potomkom Slovákov a Sloveniek v zahraničí preto považujeme za akt spravodlivosti a rehabilitácie voči našim predkom.

Pozorne sledujeme navrhovanú novelizáciu zákona o štátnom občianstve a veľmi nás teší, že predložená novela obsahuje aj ustanovenie o tejto možnosti.

Mrzí nás však, že formálna podmienka povoleného pobytu na území Slovenskej republiky značne komplikuje proces, ktorý by inak mohol byť finančne, ako aj administratívne vyvážený a prínosný. Súčasná podoba navrhovaného ustanovenia predstavuje zvýšené náklady pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre štát.

Veríme, že príklad Českej republiky, ktorá od roku 2019 umožňuje potomkom Čechov a Češiek získať štátne občianstvo ČR vyhlásením a bez podmienky pobytu, ukazuje, že takáto zmena je možná a nie je neobvyklá. Naopak, v Európe je niekoľko ďalších štátov, ktoré podobný proces úspešne implementovali.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte nám požiadať Vás o podporu zmeny novely zákona o štátnom občianstve v druhom čítaní tak, aby bolo umožnené udelenie štátneho občianstva potomkom slovenských predkov bez podmienky povoleného pobytu.

Príklad zmeny bodu 8. vládneho návrhu zákona:

„§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.“

 

 

Dear Members of the National Council,

We, Slovaks living abroad and descendants of Slovak emigrants, are asking you to waive the residence requirement for citizenship for the descendants of Slovaks abroad.

Many of our ancestors have left Slovakia because they did not have a choice and even though they never intended to give up their Slovak or Czechoslovak citizenship, many unfortunately lost this most fundamental bond to the state of their origin. Decades of anti-diaspora and anti-emigrant policy, which stood out even among Eastern Block states have caused that many in the Slovak diaspora lost or never even gained the citizenship of their ancestors.

We therefore consider it an act of justice and rehabilitation towards our ancestors to have an opportunity to acquire citizenship.

We have been carefully following the proposed amendment of the Act on State Citizenship and we are delighted that this amendment contains a provision regarding this opportunity.

Regretfully, however, the formal requirement of permitted residence in the Slovak Republic complicates this process, which could have otherwise been financially and administratively balanced and beneficial. The current version of the amendment would pose increased costs for both the potential applicants, as well as the state.

We believe that the example set forth by the Czech Republic, which has allowed the descendants of Czechs to acquire citizenship by declaration and without the requirement of residence since 2019, shows that such a change is indeed possible and is not unusual. On the contrary, many other European countries have successfully implemented similar programs.

Dear Members of the National Council,

Allow us to ask for your support for a change in the amendment of the Act on Citizenship in the Second Reading, so that descendants of Slovak ancestors will not be required to have permitted residence in order to apply for citizenship.

An example of how Section 8 of the Government’s proposal could be changed:

“Section 7 is amended by paragraph 10, which is as follows:

(10) Without fulfilling the condition under paragraph 1 letter a), citizenship of the Slovak Republic may be granted to an applicant who was not a citizen of the Slovak Republic and at least one of his parents, grandparents or great-grandparents was a Czechoslovak citizen born in the territory of the Slovak Republic. "

 

Samuel Ďurovčík
Zuzana Palovič - Global Slovakia
Parviz Malakouti-Fitzgerald - advokát / Attorney at law
The One Slovak Family Initiative - Iniciatíva Jedna slovenská rodina

Mark Dillon, 1. podpredseda / 1st Vice President
Czechoslovak Genealogical Society International - Československá medzinárodná genealogická spoločnosť

Samuel Zubo, predseda / President
Srdcom doma, o. z.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!