Petition Closed

My Fin Free pledge / สัญญาว่าจะไม่บริโภคหูฉลาม

This petition had 11 supporters


ขอสัญญาว่า:

► จะไม่บริโภคหูฉลามไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 

► จะไม่บริโภคในร้านอาหารหรือโรงแรมที่เสริฟหูฉลาม

► จะทำหน้าที่เป็นนักรณรงค์ ชวนผู้อื่นร่วมยุติบริโภคหูฉลามและอธิบายให้ผู้อื่นฟังถึงอันตรายของการบริโภคหูฉลามต่อสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติเพราะการไล่ล่าฉลามอย่างไม่ปราณี Today: Fin Free Thailand is counting on you

Fin Free Thailand needs your help with “My Fin Free pledge / สัญญาว่าจะไม่บริโภคหูฉลาม”. Join Fin Free Thailand and 10 supporters today.