Petition Closed

My Fin Free pledge / สัญญาว่าจะไม่บริโภคหูฉลาม

11
Supporters

ขอสัญญาว่า:

► จะไม่บริโภคหูฉลามไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 

► จะไม่บริโภคในร้านอาหารหรือโรงแรมที่เสริฟหูฉลาม

► จะทำหน้าที่เป็นนักรณรงค์ ชวนผู้อื่นร่วมยุติบริโภคหูฉลามและอธิบายให้ผู้อื่นฟังถึงอันตรายของการบริโภคหูฉลามต่อสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติเพราะการไล่ล่าฉลามอย่างไม่ปราณี 


Fin Free Thailand started this pledge with a single signature, and now has 11 supporters. Start a petition today to change something you care about.
Today: Fin Free Thailand is counting on you

Fin Free Thailand needs your help with “My Fin Free pledge / สัญญาว่าจะไม่บริโภคหูฉลาม”. Join Fin Free Thailand and 10 supporters today.