Victory

Do not close the Army Base at Bastogne but keep it as a WWII - Battle of the Bulge - Historical Remembrance Site !

This petition made change with 9,034 supporters!


Important American Historical Marker at Bastogne to be bulldozed ?

As you may already understand, the Belgian Army is, once again, facing drastic financial cutbacks over the next few years.  Despite the substantial number of closings that have been effected in the past, a new wave of shut-downs for other Army Bases will soon become a reality.

Sadly, this information will quite likely pass with little fanfare or publicity through media, as it is the norm for our times.  And it is my fear that people may miss one of the most tragic details these actions would include:   The closing of Bastogne's Army Base and the most important Historical Marker of the defense of Bastogne by the 101st Airborne Division and attached units in World War II.

The Army Base was the 101st Airborne Headquarters during the siege at the end of December 1944.  This base was, indeed, the Headquarters where General McAuliffe responded with his historical message to the Germans' demand for surrender: “NUTS.”

The Base was the very center of all decisions made that helped to hold and, ultimately, stop the Germans in their war efforts. It was also a very large aid station for the many wounded soldiers who fought so valiantly to hold Bastogne.

The first wave of closing down Army Bases included already the Army Base at Bastogne,  but after successful lobbying one managed to preserve it. The Base is now under supervision of the «Royal Army Museum and Military History» in Brussels. But one might fail this second time…. !

For more than 15 years, the military stationed at Bastogne, together with an extremely motivated group of volunteers have tirelessly worked to preserve the history of this area and to maintain the marker. They managed to reopen the HQ buildings and caves.  The volunteers and supporters have worked tirelessly with deep emotion in order to protect the history of these military barracks so that it remains as if time has stood still, allowing visitors to feel as if they’re walking back right onto a page of history. 
They’ve used their personal equipment and purchased materials, have worked many late hours and weekends to maintain an exceptional, authentic, and welcoming environment for the thousands of visitors who come from all over the world each year, including hundreds of WWII veterans !
During the Commemoration weekend in December the Base welcomed over 12.000 visitors in 2 days !

To do nothing and watch these closings would be a tragedy and one from which there is no recovery.  The value of our history cannot be expressed in mere words.  I believe E.H. Carr stated it quite correctly when he said:  “…the function of the historian is to master and understand the past as the key to understanding the present.”  

We must not lose a part of our history, and we most desperately need your help!  Please spread the word of these impending closings and use every resource you may have, whether it’s political; military (high ranked or other) to show the dedication we have to our history.  We need to bring a very large amount of pressure upon the Belgian Government, the Department of Defense, the Military through NATO and other channels as well as the Mayor and City Council of Bastogne, if we hope to save our base.

In Dutch/Nederlands

Wordt een belangrijke Amerikaanse historische site in Bastogne platgewalst?

Zoals u wellicht al begrijpt wordt het Belgische leger nogmaals geconfronteerd met drastische bezuinigingen in de komende jaren. Ondanks het grote aantal sluitingen die reeds zijn verricht in het verleden, zal een nieuwe golf van sluitingen andere legerbasissen binnenkort bedreigen.

Helaas zal deze informatie vermoedelijk maar een beetje aandacht krijgen in de media, want het is jammer genoeg de norm van deze tijd. We zijn angstig voor het feit dat de meesten onder ons hierdoor een van de meest tragische gebeurtenissen uit het oog zullen verliezen: het sluiten van de legerbasis in Bastogne en mede hierdoor de belangrijkste historische site in de verdediging van Bastogne door de 101e Airborne Division en toegevoegde eenheden in de Tweede Wereldoorlog.

Bastogne is voor de 2de wereldoorlog wat Ieper is voor de 1e wereldoorlog.

De legerbasis was het hoofdkwartier van de 101e Airborne tijdens het beleg van de stad, eind december 1944. Deze basis was, inderdaad, het hoofdkwartier waar Generaal McAuliffe reageerde met zijn historische boodschap aan de Duitsers bij de vraag om zich over te geven : "NUTS"

De site was het centrum waar alle beslissingen werden genomen die nodig waren om stad niet prijs te geven en, uiteindelijk, de Duitsers hun offensief te laten stoppen. Het was tegelijk een grote hulppost voor de vele gewonde soldaten die zo dapper gevochten hadden om Bastogne te kunnen houden.

In de eerste golf van sluitingen was de legerbasis van Bastogne reeds opgenomen, maar na een succesvolle lobby was men erin geslaagd om haar te bewaren. De basis is nu onder toezicht van het «Koninklijk Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis» in Brussel. Maar we kunnen nu wel deze tweede keer falen .... !

Reeds meer dan 10 jaar, hebben de militairen, gestationeerd in Bastogne, samen met een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers onvermoeibaar gewerkt om de geschiedenis van deze site te behouden. Ze slaagden erin om de historische gebouwen en kelders te heropenen. Ook vrijwilligers en supporters hebben onvermoeibaar gewerkt, met diepe emotie en trots, om de geschiedenis van deze kazerne te beschermen, zodat het net lijkt  alsof de tijd heeft stil gestaan, waardoor de bezoekers het gevoel krijgen alsof ze rechtstreeks deel uitmaken van deze bladzijde uit de geschiedenis.

Ze gebruikten soms persoonlijke uitrusting en aangekochte materialen, werkten vele late uren en in de weekends om een uitzonderlijke, authentieke en gastvrije omgeving voor de duizenden bezoekers te doen ontstaan, bezoekers die van over de hele wereld komen kijken, elk jaar, met in hun rangen honderden veteranen!  Tijdens het herdenkingsweekend in december, waar ook de minister van Defensie aanwezig was, verwelkomde de basis meer dan 12.000 bezoekers, en dit op 2 dagen tijd !

Niets doen en aan de kantlijn blijven staan zou één grote tragedie zijn, want eens beslist is er geen weg terug. De belangrijkheid van onze geschiedenis kan niet worden uitgedrukt in louter woorden. Ik begrijp E.H. Carr zijn verklaring heel goed toen hij zei: ". ... De functie van de historicus is om het verleden te beheersen en te begrijpen als sleutel voor het begrijpen van het heden"

We kunnen niet zonder meer aanschouwen dat we een deel van onze geschiedenis kunnen verliezen, en we hebben daarom uw hulp dringend nodig! Gelieve het bericht van deze dreigende sluiting te willen verspreiden en gelieve alle middelen in uw bezit te willen gebruiken, of het nu politieke, militaire of andere zijn, zodat we onze toewijding aan de geschiedenis kunnen laten opmerken. We moeten zoveel mogelijk druk op de Belgische regering uitoefenen, op het ministerie van Defensie, via de NAVO of andere kanalen, evenals de burgemeester en de gemeenteraad van Bastogne…, zo hopen we onze basis te kunnen redden. 

 

Texte en Français - Text in French:

Comme vous l’avez déjà compris, l'armée belge doit une fois de plus, faire face à des compressions financières drastiques. Malgré le nombre important de fermetures de casernes qui ont été effectuées dans le passé, une nouvelle vague de fermetures va bientôt devenir une réalité. 

Malheureusement, cette information passera très probablement sans tambours ni clairons à travers les médias, comme c'est la norme pour notre temps. Ainsi, je crains fort que les gens puissent manquer l'un des détails les plus tragiques de ces actions: la fermeture de la caserne de Bastogne qui est le plus important endroit historique de la défense de Bastogne par la 101e Division Aéroportée et toutes les Unités rattachées pendant la Seconde Guerre mondiale.

            Cette casernea hébergé le Quartier Général de la 101st Airborne pendant le siège de la ville à la fin de Décembre 1944. C’est exactement depuis ces lieux que le Général McAuliffe a rétorqué son désormais fameux « N.U.T.S. ! » à la demande de reddition des allemands le 22 Décembre 1944. 

La caserne a été le centre de toutes les décisions prises qui ont contribué à maintenir et, finalement, arrêter les Allemands dans leurs efforts de guerre. Elle a également accueilli en son sein un important poste de premiers soins où de nombreux vaillants défendeurs de la ville étaient soignés par, entre-autre, cette héroïne qu’est cette infirmière civile Augusta Chiwi.

            La première vague de fermeture de casernes prévoyait déjà celle de Bastogne, mais après un premier combat de votre part à tous, nous avions réussi à renverser la vapeur et ainsi réussi à la préserver. Une partie de la caserne sert maintenant au profit du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire de Bruxelles (KLM-MRA).

Depuis près de dix ans, les militaires stationnés à Bastogne, en collaboration avec un groupe de bénévoles très motivés ont travaillé sans relâche pour préserver l'histoire de cette région et de maintenir un de ses plus importants endroits historiques en état. Les militaires, les bénévoles et les sympathisants ont travaillé sans relâche avec une profonde émotion afin de protéger l'histoire de cet espace au sein de la caserne de sorte qu'il demeure comme si le temps s’y était arrêté, ainsi permettant aux visiteurs de se plonger directement dans l’Histoire.

Au début ils ont même utilisé leur équipement personnel et des matériaux achetés de leurs propres deniers, ont travaillé de longues heures et les week-ends afin de maintenir un environnement exceptionnel et authentique pour, depuis Octobre 2010 sous la direction du MRA, accueillir des milliers de visiteurs qui viennent de partout dans le monde, y compris des centaines d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale!

Pendant le week-end des Commémorations de Décembre2014, la base a accueilli plus de 12.000 visiteurs en deux jours!

Ne rien faire pour empêcher cette fermeture serait une tragédie pour laquelle il n’y aura pas de retour possible ! La valeur de notre Histoire ne peut pas être exprimée en quelques mots. Je comprends Edward H. Carr quand il déclara : "... la fonction de l'historien est de maîtriser et de comprendre le passé comme la clé pour comprendre le présent."

 

A travers la fermeture de la caserne, nous ne pouvons pas perdre une partie de notre histoire ! Nous avons désespérément besoin de votre aide! S’il vous plaît, veuillez répandre la parole de cette possible fermeture et utilisez toutes les ressources que vous pourriez avoir qu'elles soient politiques, militaires (de haut rang ou autre), civiles belges ou étrangères pour montrer le dévouement que nous avons à notre Histoire.

Nous devons apporter une très grande quantité de pression sur le gouvernement belge via le Ministère de la Défense. Et aussi alerter le Bourgmestre, Monsieur Benoît Lutgen  et le Conseil Communal de Bastogne, si nous voulons sauver notre base.Today: Filip is counting on you

Filip Willems needs your help with “Mr Steven Vandeput, please do not close the Army Base at Bastogne, but keep it as WWII - Battle of the Bulge - historical Remembrance site !”. Join Filip and 9,033 supporters today.