Change Malta Curia policy to allow fireworks from Churches, especially the Mellieħa one!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Ħadd ma jista' jifhem għala l-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Mellieħa ġiet trattata b'dan il-mod mill-Awtorijtajiet Ekklesjastiċi. Din hija l-istess Għaqda tan-Nar li fil-jiema li għaddew ingħatat Rikonoxximent il-Mellieħa b'mod unanimu mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Il-Melleħin, u dawk kollha li jħobbu l-festi, japprezzaw ix-xogħol li jsir sabiex din it-tradizzjoni tan-nar tkompli tikber. Hija wkoll attrazzjoni turistika li żgur ma għandhiex tintilef.

Għalhekk nistedinkom tiffirmaw din il-petizzjoni waqt li ssegwu wkoll l-istqarrija uffiċjali mill-Għaqda tan-nar Marija Bambina Mellieħa:

Xahar eżatt qabel lejliet il-festa ta’ Marija Bambina ġewwa l-Mellieħa il-Kurja nfurmat b’mod uffiċjali lill-Għaqda tan-nar li mhux ser tagħti permess biex issir il-wirja spettakolari min fuq il-knisja, xi ħaġa li kienet ilha issir 13 il-sena. Din id-deċiżjoni hija finali u torbot għas-snin li ġejjin. Ma jonqosx li l-Għaqda tan-nar hija diżappuntata ħafna b’din id-deċiżjoni assurda min-naħa tal-Kurja li ġejja direttament mill-Arcisqof ta’ Malta u l-Isqof Awziljarju. Issa li ttieħdet id-deċiżjoni irridu nispjegaw għaliex hi urtata bid-deciżjoni ħalli kulħadd ikun konxju ta’ x kien qed jiġri min wara l-kwinti dan l-aħħar xhur.

1. Fil-bidu ta’ Mejju ġejna nfurmati li l-Kurja reġgħet fakkret lill-paroċċi ta’ Malta fil-policy li kienet ħarġet numru ta’ snin ilu li ma jistax jinħaraq nar min fuq il-knejjes jew propjetajiet tal-knisja. Mill-ewwel ittieħdet inizjattiva sabiex issir laqgħa mal-Kurja fejn saret laqgħa kordjali ħafna mal-Vigarju Ġenerali, llum Arċisqof Awżiljarju. Dak in-nhar ġew ippreżentati punti għaliex l-Għaqda tan-nar ma taqbilx mal-policy eżistenti u sar qbil li nippreparaw rapport dettaljat dwar suġġerimenti kif tista tigi aġġornata l-policy biex tirrifletti iż-żminijiet tal-lum. Għal daqstant ġew mqabbdin żewġ esperti fejn tħejja rapport dettaljat dwar għaliex il-policy ma tagħmilx sens fejn ġie mxejjen kull argument ta’ ħsara li tista ssir fuq il-ġebla, issues ta’ safety waqt l-armar u l-ħruq tan-nar innifsu. Saru ukoll numru ta’ suġġerimenti, ta’ kundizzjonijiet li jistgħu jidħlu fis-seħħ sabiex jiġu regolati aħjar dawn it-tip ta’ wirjiet li jsiru min fuq knejjes, saħansitra anke katidrali barra min Malta.

2. Wara li ġie ppreżentat r-rapport ġejna mitlubin ukoll sabiex nagħmlu proposti konkreti kif nistgħu nsibu żblokk għas-sitwazzjoni. Ssuġerejna li jinħatar kumitat ta’ esperti bi qbil bejn iż-żewġ partijiet sabiex ikunu magħna waqt il-preparazzjoni, il-ħruq tan-nar innifsu kif ukoll wara sabiex issir rapport tekniku li jagħti parir lil-Kurja kif tista tigi aġġornata l-policy sabiex tkun tista tinstab it-triq ‘il quddiem li tkun ta’ sodisfazzjon ghal kulħadd. Dan ir-rapport, flimkien mal-fees li setghu ikunu dovuti għas-servizzi tal-esperti, kienu ser ikunu r-responsabilta tal-Għaqda tan-nar Marija Bambina Mellieħa

3. Filwaqt li ġie ppreżentat ir-rapport tekniku u l-proposta bqajna bla risposta u ma saret l-ebda laqgħa ohra mal-Għaqda tan-nar. Biex fl-aħħar mill-aħħar xahar qabel il-festa u meta kien tard wisq ġejna nfurmati bid-deciżjoni tal-Arcisqof. Allura jqumu diversi mistoqsijiet, għaliex intlabna nħejju rapport u li nagħmlu proposta konkreta, dan a spejjez tagħna u ħela ta’ rizorsi meta d-deciżjoni kienet ġa ttiehdet? Għaliex tħalla daqshekk żmien sabiex ġejna nfurmati bid-deciżjoni? Din kienet tattika sabiex wara li jgħaddi sajf sħiħ fejn diversi rħula oħra ġew rifjutati permess biex imbgħad ma tkunx tista ssir eċċezzjoni għal-Mellieħa?

4. Ninsabu infurmati li diversi kappillani oġġezzjonaw li tiġi riveduta l-policy sabiex jiġu ndirizzati l-preokkupazzjonijiet ġenwini li kellha l-Kurja dwar il-hruq tan-nar min fuq il-knejjes. Dawn l-istess kappillani li saħqu li għandhom jiġu rifjutati l-permessi kollha bla eċċezzjoni huma kappillani ta’ parroċċi fejn ma jsirx ħruq ta’ nar min fuq il-knejjes li tagħhom huma responsabli. Is-sorsi tagħna qalulna li pero kien hemm eċċezzjoni ta’ paroċċa waħda fejn il-kappillan inħeba wara policy skaduta sabiex ma jidhirx li kien hu li ħa decizjoni li ma jsirx nar min fuq il-knisja. Allura l-mistoqsija waħedha tqum għaliex ma ttieħditx azzjoni fejn seta’ kien hemm problema u fl-lokalitajiet fejn qatt ma kien hemm problema, u dan mhux il-Mellieħa biss, ma tħallewx imexxu l-Kappillani tal-lokal?

5. L-Għaqda tan-nar tistenna risposta mingħand l-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi għaliex qatt ma saret laqgħa magħha wara li ġew ippreżentati r-rapport u l-proposta li ntalbu mill-istess Awtoritajiet. Jidher ċar li l-Kurja għandha l-ħin biex tmur tiddiskuti u tirrisolvi fejn hemm problemi bejn il-Parocca u l-Għaqdiet tal-festa imma ma sabux ħin fejn kien hemm kollaborazzjoni assoluta bejn l-Għaqdiet u l-Parroċċa. Allura toħloq diżgwid bla bżonn fejn ma hemmx.

6. L-Għaqda tixtieq tagħmilha ċara li din id-deciżjoni ma kinitx ġejja mill-Parroċċa tal-Mellieħa, anzi sibna l-appoġġ sħiħ mill-Arcipriet. Dejjem ħdimna id f’id ma kull min kien fit-tmexxija tal-parroċċa għal dawn l-aħħar 13 ‘il sena u hekk ser tibqa tagħmel.

7. Peress li ma tantx hemm żmien biż-żejjed sabiex jinstabu alternattivi, l-Għaqda tan-nar għad trid tiddetermina x’alternattivi hemm sabiex tiġi ppreżentata wirja piromuzikali mill-pjazza tal-Mellieħa lejliet il-festa. Pero l-programm tan-nar tal-ajru u tal-art ser isir kollu kif ippjanat. Iktar il-quddiem jingħataw iktar dettalji ta’ x’ ser isir flok in-nar tal-knisja.

8. Ngħalqu b-appell dirett lil Arċisqof ta’ Malta sabiex jerġa jaħsibha u jsib il-ħin sabiex jiltaqa magħna għax madwar mejda jinstabu s-soluzzjonijiet. U dan mhux għan-nar tal-Mellieħa biss imma anke f’lokalitajiet oħra. Tkunux kompliċi sabiex iktar tradizzjonijiet Maltin ikomplu jinqerdu.