ขอเชิญร่วมลงชื่อผลักดัน PAT ภาษาเปน (Campaign for PAT Spanish)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!

หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

PAT หรือ การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ถือเป็นการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติรูปแบบหนึ่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โดยใช้วัดมาตรฐานด้านทักษะและความถนัดด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านทางภาษา ซึ่งประกอบไปด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาบาลี และภาษาเกาหลี ถึงเวลาแล้วที่ควรจัดให้มีการทดสอบความถนัดทางด้านภาษาสเปนรวมเข้าไปด้วย เหตุผล 10 ประการนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาสเปนในบริบทโลกและเป็นที่มาว่าเหตุใดเราจึงควรเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 1. ประชากรในโลกจำนวนประมาณ 580 ล้านคนพูดภาษาสเปนได้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของจำนวนประชากรทั่วโลก
 2. สเปนเป็นภาษาแม่ที่มีจำนวนคนใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากภาษาจีนเท่านั้น มีการประมาณกันว่าภายในปี 2050 จะมีจำนวนคนที่พูดภาษาสเปนได้คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรโลก
 3. สเปนเป็นภาษาราชการของ 21 ประเทศ และมีการใช้งานใน 5 ทวีป โดยมีจำนวนผู้ใช้ภาษาสเปนมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
 4. ในปี 2018 มีผู้ใช้ภาษาสเปนที่เป็นเจ้าของภาษาประมาณ 480 ล้านคนทั่วโลก และมีจำนวนประมาณ 40 - 60 ล้านคนที่ใช้ภาษาสเปนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม อาทิ Twitter, Instagram และ Facebook และยังติดอันดับสามของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุดโลก
 6. ภาษาสเปนนับเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดการโอกาสด้านการประกอบอาชีพและในการพัฒนาด้านธุรกิจแขนงต่าง ๆ กับประเทศในกลุ่มที่ใช้ภาษาสเปน ซึ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้ได้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
 7. ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), สหภาพยุโรป (European Union), องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol), ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ  อีกมากมาย
 8. ภาษาสเปนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีปรากฏการใช้งานตั้งแต่วรรณกรรมคลาสสิก ภาพยนตร์เลื่องชื่อในระดับนานาชาติ ไปจนกระทั่งกระแสเพลงป๊อบยอดฮิตติดชาร์ตในระดับโลก
 9. ภาษาสเปน เป็นสาขาวิชาเอกในระดับอุดมศึกษาของไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้ขยายตัวเปิดสอนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกในอีกหลากหลายสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ อีกในอนาคต ในปี 2019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2020
 10. จนถึงทุกวันนี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 19 แห่ง และมีนักเรียนจำนวนนับพันคนที่กำลังศึกษาภาษาสเปนอยู่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี นักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังขาดโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่มีการจัดการทดสอบความถนัดทางภาษาสเปน (PAT) ตามที่ได้เรียนมา
   

การเรียนการสอนสเปนนับเป็นปรากฏการณ์ในระดับสากล ประเทศไทยจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของภาษาสเปน เพราะเมื่อไม่มีการจัดทดสอบความถนัดทางภาษาสเปน (PAT) กลุ่มนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาสเปนจะลดลงและขยายตัวได้ยาก เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่จะเลือกเรียนภาษาดังกล่าว ที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามผลักดัน แต่ก็ยังไม่เป็นผล หากรอให้ภาษาสเปนค่อยๆ เติบโตเองแบบไร้ทางเลือก PAT ท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเติบโตช้าและล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลก เนื่องจากจำนวนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปนไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในทิศทางที่ควรจะเป็น

       “ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง เวลาที่ต้องมองไปข้างหน้า เวลาของ PAT สเปน”

----

PAT or Professional and Academic Aptitude Test, one of the national tests for admission into universities in Thailand, assesses aptitude and various skills, especially in foreign languages that are French, German, Japanese, Chinese, Arabic, Pali and Korean. There are numerous reasons to include Spanish among them. Here are ten  reasons that prove the importance of Spanish in the world and that we should change for a better Thailand:

 1. Around 580 million people in the world speak Spanish. This figure represents 7.6% of the global population.
 2. Spanish is the second most spoken mother tongue in the world, behind only Chinese. It is estimated that in 2050, 10% of the world population will speak Spanish.
 3. Spanish is the official language in 21 countries and is spoken in 5 continents. Spanish is the most widely spoken language in Latin America.
 4. In 2018, there were around 480 million native Spanish speakers in the world; about 40 - 60 million people speak Spanish in the United States.
 5. Spanish is the second most used language  on popular social media sites such as Twitter, Instagram and Facebook- It also ranks the third most used language on the Internet.
 6. Spanish language is the key to getting professional opportunities and to develop businesses in any of the Hispanic American countries. These countries are emerging economies that have been increasing their relations with Thailand in the last decade.
 7. Spanish is one of the official languages of  the United Nations, FAO, European Union, Interpol, NAFTA, FIFA and many other international organizations.
 8. Spanish cultural heritage goes from classic literature and internationally acclaimed cinema to the top of the world charts in current pop music.
 9. Spanish is studied as a major program in Chulalongkorn University, Ramkhamhaeng University and Khon Kaen University. Now it is expanded as a minor or elective subjects in other universities such as Chiang Mai University, Burapha University, Naresuan University, Mahidol University, Kasetsart University, and more to come. In 2019, the Hispanic and Latin American Studies Program at Thammasat University has been officially promoted to a major program and their first set of major students will be enrolled in 2020.
 10. Up to now there are 19 schools and thousands of high school students studying Spanish language around the country. Despite their efforts, these students are at a disadvantage when entering our higher education admission process due to the absence of Spanish PAT.

Spanish language, as a global phenomenon, must not be forgotten in Thailand; not allowing students to compete in the PAT exams makes the language less interesting for the students across the country and ultimately puts Thailand behind the rest of the world when it comes to competition.

“Time to change, time to look forward, time for PAT: SPANISH”

----

El PAT o Prueba de Aptitud Profesional y Académica evalúa en Tailandia diversas habilidades y aptitudes en idiomas extranjeros, tales como francés, alemán, japonés, chino, árabe, pali y coreano. Existen numerosas razones para incluir el español entre ellas. Estas son diez diez razones que prueban la importancia del español en el mundo:

 1. El español es el idioma de alrededor de 580 millones de personas en el mundo. Esta cifra representa el 7,6% de la población mundial.
 2. El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del chino. Se estima que en 2050, el 10% de la población mundial hablará español.
 3. El español es el idioma oficial en 21 países y se habla en los 5 continentes. El español es el idioma más hablado en América Latina.
 4. En 2018 había alrededor de 480 millones de hispanohablantes nativos en el mundo; entre 40 y 60 millones de personas hablan español en los Estados Unidos.
 5. El español es el segundo idioma más utilizado en medios sociales populares como Twitter, Instagram y Facebook, y también el tercer idioma utilizado en Internet.
 6. El idioma español es la clave para tener oportunidades de trabajo y desarrollar negocios en cualquiera de los países  hispanoamericanos. Estos países son economías emergentes que han estado incrementando sus relaciones con Tailandia en la última década.
 7. El español es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, la FAO, la Unión Europea, Interpol, el TLCAN, la FIFA y muchas otras organizaciones internacionales.
 8. El patrimonio cultural español abarca desde la literatura clásica y el cine de fama internacional hasta los primeros puestos de las listas de éxitos mundiales de la música pop actual.
 9. El español se estudia como un programa principal en las universidades Chulalongkorn, Ramkhamhaeng y Khon Kaen. Ahora se incluye como asignatura menor o electiva en otras universidades como la Universidad de Chiang Mai, la Universidad de Burapha, la Universidad de Naresuan, la Universidad de Mahidol, la Universidad de Kasetsart, y otras más en el futuro. La Universidad Thammasat abrirá un nuevo programa de estudios españoles y latinoamericanos en 2020.
 10. Hasta ahora hay 19 escuelas y miles de estudiantes de secundaria de lengua española en todo el país, pero a menudo se quejan de que los estudios no tienen relevancia para los exámenes PAT.
   

El idioma español, como fenómeno global, no debe olvidarse en Tailandia; no permitir que los estudiantes compitan en los exámenes PAT hace que el idioma sea menos interesante para los estudiantes de todo el país y, en última instancia, coloca a Tailandia por detrás del resto del mundo a la hora de competir.

"Es hora de cambiar y mirar hacia adelante, es hora de PAT: ESPAÑOL"