Confirmed victory

Të ndërrohet menjëherë teksti i librit shkollor "Eduka Qytetare"

This petition made change with 900 supporters!


Zhanri rock ka sjellur më shumë dobi në shoqerinë botërore dhe shqiptare se çdo zhanër tjetër muzikor. Libri i edukatës qytetare për klasën e X në shkollat e Kosovës po e konsideron atë si një akt kriminal, ku akt kriminal është vetë ky kategorizim i njëanshëm dhe analfabet nga autorët. Ta ndryshomë sa më shpejtë këtë tekst që fëmijët tonë të rriten në një shtet demokratik ku secili ka të drejtë të dëgjojë çka të dëshirojë pa imponim nga librat shkollorë apo mësimdhenesit!Today: Clirim is counting on you

Clirim Uskana needs your help with “Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: Të ndërrohet menjëherë teksti i librit shkollor "Eduka Qytetare"”. Join Clirim and 899 supporters today.