Dvojite obcianstvo Slovenska Republika/ Dual citizenship Slovak republic

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Slovensko v súčasnosti nepovoľuje dvojité občianstvo, pokial druhý pas nebol získaný manželstvom (podľa § 17 zákona NR SR č. 40/1993). Preto ak ste občanom SR, ktorý sa zdržiava v zahraničí a rozhodnete sa o naturalizáciu v cudzej krajine, podľa slovenského práva stratíte svoje občianstvo v Slovenskej republike.
Slovenská republika však povolí vrátenie vášho pasu späť, ak dokážete preukázať svoj pobyt v SR a vaše štátne občianstvo (podľa § 9 zákona NR SR č. 40/1993 Zz). Budete požiadaní o rozsiahlu dokumentáciu, ktorá ma preukázať, že ste slovenským občanom, podrobnosti nájdete na internetovej stránke slovenského veľvyslanectva: http://www.mzv.sk/web/londyn/znovunadobudnutie-statneho-obcianstva
 
Keď som sa obrátil na ministerstvo vnutra, bolo mi oznámené, že zatiaľ nie sú žiadne sťažnosti ohľadom tohto procesu a ľudia sú vo všeobecnosti šťastní, že si môžu nárokovať naspäť svoje občianstvo. Mám pocit, že popísané kroky sú zbytočné a slovenské ministerstvo zahraničných vecí by si malo byť vedomé, že nie sme spokojní so súčasným procesom. Podpište prosím petíciu, ak súhlasíte s tým, že na Slovensku by malo byť povolené dvojité občianstvo. Nie je to len z dôvodu zbytočných byrokratických krokov, ale aj kvôli tomu, že Slovensko stráca mladých a vysoko vzdelaných ľudí, ktorí sa nevrátia na Slovensko ak im nebude udelené dvojité občianstvo.

 

 English Version

Slovakia at present does not allow dual citizenship unless the second passport have been obtained via marriage (according to: § 17 zákona NR SR č. 40/1993). Therefore, if you are a Slovak citizen residing abroad and you decide to naturalise in the foreign country, according to a Slovak law you will lose your Slovakian Citizenship.  However, Slovak republic does allow to reclaim your passport back if you are able to prove your Slovak residency and your citizenship (according to §9 zákona NR SR č. 40/1993 Z.z.) You will be asked for extensive documentation to prove that you are a Slovak citizen, the details can be found on the Slovak embassy website: http://www.mzv.sk/ web/londyn/znovunadobudnutie- statneho-obcianstva

When I approached Ministry of foreign affairs, I have been advised that there were no complaints so far about this process and the people are generally happy that they can reclaim their citizenship back. I feel the steps described are unnecessary and the Slovak ministry of foreign affairs should be made aware that we are not happy with the current process. Please sign the petition when if you agree that dual citizenship should be allowed in Slovakia. This is not only because of unnecessary bureaucratic steps, but also due to the fact that Slovakia is losing young and highly educated people who may never return unless granted dual citizenship.