NO AL INDULTO DE LOS "POLÍTICS PRESSOS PEL PROCÉS CATALÀ"

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


Nascuda a Barcelona , ciutadana del món , sobretot , enamorada de Catalunya , de la seva gent , els seus paisatges , la gastronomia , enamorada de la resta d'Espanya , per la mateixa raó. Però dolguda ,dolguda per la classe política , que sols veuen els seus interessos personals , en detriment del bé comú i de mirar per la seva ciutat , la seva regió , el seu país, la seva gent...Dolguda per la gran manipulació que existeix en tots els àmbits , sense que ningú faci res i tothom miri cap a un altre costat (fake news, TV , escola ,diaris..).Dolguda perquè els necessitats , segueixen necessitant i els aprofitats segueixen aprofitant-se....Pels que s'aprofiten , hi ha presó , si en arriba a haver , per un temps, el més curt possible perquè són els que tenen el poder i evidentment no tornen res del que han fet servir o agafat en contra de la llei...Per tot el mal que s´ha fet al nostre país , Espanya , amb el tema del procés , pel mal que s'ha fet a la seva gent ( quants catalans no hem plorat el 6 i 7 de Setembre 2017 perquè estàvem en contra del que s'estava portant a terme per part d'una part dels grups polítics instal·lats al Parlament de Catalunya en contra de les lleis establertes ) , per tot el mal que s’ha fet a la nostra economia , a les empreses , no pot quedar com si res no hagués passat. El ciutadà de a peu , aquest que lluita , dia a dia , per la seva vida , pels seus , que viu constantment pagant impostos , veien que acaben revertits , no en ajudar els necessitats , no en millorar el que s'ha de millorar per la ciutadania , sinó a omplir les butxaques dels que manen i dels que segueixen l'establert dels que manen o bé fent-los servir per perjudicar al país , en aquest cas per la secessió quan el diner que s’utilitza per fer-ho , és diner de tots nosaltres. Per tant , totalment en contra de que qualsevol persona que hagi delinquit , fent servir el seu poder , sigui indultat .Per això demano a tots els que penseu igual que jo , que signeu la meva petició que ara va dirigida al Sr. President Sánchez però que serveix per a tots els dirigents polítics que tenen una responsabilitat de dirigir un país i perquè no torni a passar....No al indult dels polítics empresonats pel procés.

 


Nacida en Barcelona, ​​ciudadana del mundo, sobre todo, enamorada de Cataluña, de su gente, sus paisajes, la gastronomía, enamorada del resto de España, por la misma razón. Pero dolida , dolida por la clase política , que sólo ven sus intereses personales, en detrimento del bien común y de mirar por su ciudad, su región, su país, su gente ... Dolida por la gran manipulación que existe en todos los ámbitos, sin que nadie haga nada y todo el mundo mire hacia otro lado (fake news, TV, escuela, diarios ..). Dolida porque los necesitados, siguen necesitando y los aprovechados siguen aprovechándose .... para los que se aprovechan, hay cárcel , si llega , por un tiempo, lo más corto posible porque son los que tienen el poder y evidentemente no vuelven nada de lo que han utilizado o cogido en contra de la ley ... Por todo el daño que se ha hecho en nuestro país, España, con el tema del proceso, por el daño que se ha hecho a su gente (Cuántos catalanes no hemos llorado el 6 y 7 de Septiembre 2017 porque estábamos en contra de lo que se estaba llevando a cabo por parte de una parte de los grupos políticos instalados en el Parlamento de Cataluña en contra de las leyes establecidas), por todo el mal que se ha hecho a nuestra economía, a las empresas, no puede quedar como si nada hubiera pasado. El ciudadano de a pie, éste que lucha, día a día, por su vida, por los suyos , que vive constantemente pagando impuestos, veían que el dinero de todos acaba revertido, no en ayudar a los necesitados, no en mejorar lo que se ha de mejorar por la ciudadanía, sino a llenar los bolsillos de los que mandan y los que siguen lo establecido de los que mandan o bien utilizándolo para perjudicar al país, en este caso por la secesión cuando el dinero que se utiliza para hacerlo, es dinero de todos nosotros. Por tanto, totalmente en contra de que cualquier persona que haya delinquido, utilizando su poder , sea indultado .Por ello pido a todos los que penséis igual que yo, que firméis mi petición que ahora va dirigida al Sr. Presidente Sánchez pero que sirve para todos los dirigentes políticos que tienen una responsabilidad de dirigir un país y una responsabilidad que lo que ha pasado , no vuelva a pasar .... No al indulto a los políticos encarcelados o por encarcelar por el “procés”.


Born in Barcelona, ​citizen of the world,above all, in love with Catalonia, its people, its landscapes, gastronomy, in love with the rest of Spain, for the same reason. But hurt, hurt by the political class, who only see his personal interests, to the detriment of the common good and to the detriment of the look for our city, our region, our country, our people ... Wounded by the great manipulation that exists in all areas, without anyone doing anything and the whole world look towards another side (fake news, tvs, school, newspapers ..). Wounded because the needy continue to need and the exploited continue to take advantage .... for those who take advantage, there is jail, if it comes, for a time, as short as possible because they are the ones who have power and obviously do not return anything they have used or taken against the law ... For all the damage that has been done in our country, Spain, with the subject of the “procés” (Separated Catalonia from Spain), for the damage that has been done to its people (How many Catalans have cried the September 6 and 7, 2017 because we were against what was being done by a part of the political groups installed in the Parliament of Catalonia against the established laws), for all the evil that has been done to our economy, to companies, can not remain as if nothing had happened. The ordinary citizen, who struggles, day after day, for his life, for his own, who lives constantly paying taxes, saw that everyone's money has just been reversed, not in helping those in need or to improve what is to be improved by the citizens, but to fill the pockets of those who rule and those who follow the established of those who rule or using it to harm the country, in this case by secession from Spain when the money that is used to do it, is money of all of us. Therefore, totally against that any person who has committed a offense, using his power, is pardoned. For this I ask all those who think like me, that you sign my petition that now it is addressed to Mr. President Sánchez but that it serves for all the political leaders who have a responsibility to lead a country and a responsibility that what has happened, does not happen again ... Not to the pardon to the politicians imprisoned and the ones can be by the “procés” of Catalonia.