Stopping the Red traffic light menace/Menghentikan kebiasaan melanggar lampu isyarat merah

0 have signed. Let’s get to 100!


We see this problem, bad behaviour, stupid act, call it what you may, happening every day right before our very eyes. Going through a RED traffic LIGHT. Kami melihat masalah ini, tingkah laku buruk, perbuatan bodoh, panggil apa yang anda suka, berlaku setiap hari di depan mata kita. Melanggar lampu isyarat merah.

I believe that no Malaysian driver is an angel - we all have some traffic sin to confess but going through a red light is considered such a dangerous act by many and especially an act which can endanger the lives of other people on the road. As Malaysians who follow basic traffic rules, we can only wonder at the stupidity of this act by others and say a grateful prayer that no tragic accident happened right before our very eyes. Maybe in this new Malaysia, something can be done. But this needs the support of the majority of drivers in Malaysia. Saya percaya bahawa tiada pemandu Malaysia seperti malaikat - kita semua pernah melakukan kesalahan lalu lintas tetapi melanggar lampu merah dianggap tindakan berbahaya dan lebih-lebih lagi tindakan ini boleh membahayakan kehidupan orang lain di jalan raya. Sebagai rakyat Malaysia yang mematuhi asas peraturan lalu lintas, kita hanya boleh mengatakan ianya adalah perbuatan yang bodoh dan bersyukur yang tidak ada kemalangan tragis berlaku di depan mata kita. Mungkin di Malaysia baru ini, sesuatu boleh dilakukan. Tetapi ini memerlukan sokongan majoriti pemandu di Malaysia.

Going through a red light has become a norm in Malaysia - we see this happening every hour every day in every city/town/kampung in Malaysia. This rule is disregarded by so many people - motorbike riders, people with luxury cars even school bus drivers, so it is not a specific age group or a specific community or a specific educational/working background.It has become the norm to go through a red light. Melanggar lampu isyarat merah telah menjadi kebiasaan di Malaysia - kita melihat ini berlaku setiap jam setiap hari di semua bandar/pekan/kampung di seluruh Malaysia. Peraturan ini tidak diendahkan oleh begitu ramai pengguna jalanraya - penunggang motosikal, orang yang mempunyai kereta mewah, mahupun pemandu bas sekolah. Jadi, tiada kumpulan umur tertentu atau komuniti tertentu atau latar belakang pendidikan / pekerjaan tertentu.Ia telah menjadi kebiasaan untuk melanggar lampu isyarat merah.

The high level of road accidents is a worrying feature for the new Malaysian Government. One of the reasons is the complete disregard for basic traffic rules.Tahap kemalangan jalan raya yang tinggi adalah ciri yang membimbangkan bagi Kerajaan Malaysia yang baru. Salah satu sebabnya ialah mengabaikan peraturan lalu lintas asas

Imagine what tragedy can happen if a school bus filled with school children jumps a red traffic light and is met by a lorry following the lights . ...do we wait till this scenario happens before we do something? Can we afford to? Will our anger only be focused when lives are lost? Bayangkan tragedi yang boleh berlaku sekiranya sebuah bas sekolah penuh dengan anak sekolah tidak berhenti semasa lampu lalu lintas adalah merah bertemu dengan lori yang mengikuti lampu. ... adakah kita menunggu sehingga senario ini berlaku sebelum kita melakukan sesuatu? Bolehkah kita mampu? Adakah kemarahan kita hanya tertumpu apabila kehidupan hilang?

This is a tragedy waiting to happen which can be prevented. Ini adalah satu tragedi yang menunggu untuk berlaku yang boleh dicegah

I propose that any driver jumping the red light has an automatic suspension of 1 year or even more. No appeal no fine to be paid - just automatic suspension. The evidence (example photo) can be submitted by other drivers to the enforcement department/authorities. There are many junctions in Malaysia, many traffic lights but not enough enforcement cameras. . Saya mencadangkan bahawa mana-mana pemandu yang melompat lampu merah mempunyai penggantungan automatik selama 1 tahun atau lebih. Tiada rayuan dan tiada saman yang boleh dibayar - penggantungan automatik sahaja. Bukti (gambar contoh) boleh dikemukakan oleh pemandu lain ke jabatan / pihak berkuasa penguatkuasaan. Terdapat banyak persimpangan di Malaysia, banyak lampu isyarat tetapi tidak cukup kamera penguatkuasaan.

I recently was in an accident where i was driving normally following a green light when a car appeared in front of me having jumped a red light. My car was damaged badly but the realisation that it could have been much worse if any one of my children was in the car with me stays with me every waking minute. Saya baru-baru ini berada dalam kemalangan di mana saya memandu biasanya berikutan lampu hijau apabila kereta muncul di hadapan saya setelah melompat lampu merah. Kereta saya rosak teruk tetapi kesedaran bahawa ia boleh menjadi lebih teruk jika mana-mana anak saya berada di dalam kereta dengan saya tinggal dengan saya setiap minit yang terjaga.

So I hope that the Malaysian public will sign this petition to start the ball rolling to having safer streets and less traffic accidents in this new Malaysia. Oleh itu, saya harap rakyat Malaysia akan menandatangani petisyen ini untuk memulakan kesedaran dan membina  jalan yang lebih selamat dan kurangkan kemalangan jalan raya di negara Malaysia kita yang baru ini.