Suportahan ang 10-Puntong Electoral Manifesto 2022 ng Tanggol Wika

Suportahan ang 10-Puntong Electoral Manifesto 2022 ng Tanggol Wika

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) started this petition to Mga kandidato sa Kongreso at Senado and

Manipesto ng Tanggol Wika para sa Halalan 2022

"Filipino, Panitikan, at Edukasyong Makabayan, Panindigan!
Kalayaan, Kalusugan, Kabuhayan, Ipaglaban!"

Dumaranas ng napakatinding krisis ang sambayanang Pilipino sa kasalukuyan, kaya’t hindi dapat payagang maging paligsahan na naman ng mga korap na dinastiya at politikong nag-aastang makamasa ang Halalan 2022.

Kaugnay nito, naninindigan ang mga kasapi ng Tanggol Wika na buong-sigasig na mag-aambag sa pagtitiyak na ang Halalan 2022 ay magiging lunsaran ng pagtatambol, hindi lamang ng adbokasing pangwika at edukasyong makabayan, kundi maging ng mga makabuluhang repormang sosyo-ekonomiko.

Wikang pambansa at iba pang wikang sariling atin ang pinakamabisang gamitin sa pagtatambol ng mga isyung ito.

Naging mahalaga ang papel ng Filipino at Panitikan para sa pagtatala at pagpapaliwanag ng mga usaping pangkalusugan at mga karanasan ng bayan, partikular sa krisis na dulot ng COVID-19 sa masang Pilipino, kaya marapat na bigyang-prayoridad ang pagsasabatas ng muling pagiging mandatori ng mga kursong ito.

Dapat bigyang-diin na sa tindi ng krisis na kinakaharap natin, hindi maaaring magpokus lamang sa usaping pangwika, sapagkat para saan pa ang wika at panitikan kung hikahos naman at nagkakamatay na ang mga mamamayan.

Samakatwid, karugtong at di maihihiwalay sa adbokasing pangwika, edukasyong makabayan, at pagtatanggol ng soberenya at kalayaan ng bansa, ang adbokasi para kalusugan at kabuhayan ng sambayanan, lalo na sa panahong ito. 

Sa ganitong diwa, pangunahing itataguyod ng Tanggol Wika ang pagpapatampok sa mga sumusunod na adbokasi:

Makabayang Edukasyon Atbp. 

Mula noong itatag ang Tanggol Wika noong 2014, pokus na ng ating adbokasi ang pagtataguyod sa makabayang edukasyon na nagmumulat at humuhubog sa mga estudyante tungo sa pagiging huwarang mamamayan na nag-aambag sa pagbubuo ng bansang mas maunlad, mas mapayapa, mas makatarungan, mas demokratiko, at mas mapagkalinga. Kaugnay nito, dapat isabatas ang pagiging mandatori ng mga asignaturang dati na at potensyal na espasyo ng pagpapalawak at pagpapalalim ng makabayang edukasyon. Sa mga nakaraang taon, sa ating inisyatiba ay inihain ng ACT Teachers Partylist at iba pang nasa Makabayan Bloc ang House Bill 223 sa Kongreso at inihain naman ni Sen. Kiko Pangilinan ang Senate Bill 1838 sa Senado. Inaasahang agad na mai-refile ang nasabing mga bill sa susunod na legislative cycle. Kaugnay nito ay nananawagan tayo sa mga kongresista at senador, at sa mga magiging kandidato sa antas nasyonal na bigyang-prayoridad ang mga panukalang batas na ito. Mahalagang bahagi rin ng pagtataguyod ng makabayang edukasyon ang pagpapalakas sa mga institusyon sa mga komunidad na nagpapanatili ng sariling wika, kultura, at tradisyon. Bilang rekognisyon sa mahalagang papel ng sektor ng edukasyon sa paghubog ng mga makabayang mamamayan, nakikiisa rin tayo sa panawagang dagdag-badyet sa edukasyon at taas-sweldo ng mga guro.

•       1) Pagsasabatas ng Filipino at Panitikan bilang mga required na asignatura sa kolehiyo

•       2) Pagsasabatas ng Philippine Government & Constitution bilang bukod na required na asignatura sa kolehiyo, at Kasaysayan ng Pilipinas (Philippine History) bilang required na asignatura sa hayskul

•       3) Pagpapalakas sa mga paaralang lumad at iba pang mga institusyon sa mga komunidad na nagpapanatili ng sariling wika, kultura, at tradisyon

•       4) Pagtataas ng sweldo ng mga guro at paglalaan ng malaking badyet sa edukasyon (minimum: 6% ng GDP)

Kalayaan, Kalusugan, Kabuhayan

Karugtong ng at hindi maihihiwalay sa makabayang edukasyon ang pagtataguyod sa kalayaan at soberanya ng bansa. Magiging palamuti lamang ang pagsusulong ng mga makabayang asignatura kung hindi natin isasabalikat ang mas dinamikong ekspresyon ng nasyonalismo. Dapat tayong tumulong sa paglalantad at sa paghadlang sa mga imperyalistang bansa na direktang nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at/o naghahangad na patuloy na pangibabawan ang ating bayan sa aspektong pangkultura, pampolitika, at pang-ekonomiya. Dapat din nating ipanawagan ang pagbabasura sa mga kasunduang militar, politikal, o ekonomiko na ang mga bansang makapangyarihan lamang ang pinapaboran at/o direktang yumuyurak sa ating soberenya.  

Hindi rin naman tayo dapat mapako na lamang sa pagtatanod ng yamang dagat at mga isla ng bansa. Kailangang isulong natin ang mga makabuluhang repormang sosyo-ekonomiko na magbibigay-inspirasyon sa mga mamamayan na lalong mahalin ang ating bayan. Saklaw nito ang mga adbokasing makatutulong sa pagpapataas ng kita at makapagpapabuti sa kabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino.

•       5) Pagtatanggol sa soberenya at teritoryal na integridad ng Pilipinas

•       6) Pagtataguyod ng 100% libreng serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mga mamamayan

•       7) Pagpapalakas ng lokal na agrikultura tungo sa pagresolba ng laganap na kagutuman, at suporta sa mga lokal na industriya at prodyuser

•       8) Pagpapababa ng personal income tax rate ng masa at middle class

•       9) Pagtatanggal ng Value-Added Tax (VAT) sa pagkain, gamot, tubig, kuryente, at internet

•       10) Pagsugpo sa korapsyon, at pagtataguyod ng mabuting pamamahala & ganap na Freedom of Information (FOI)

Hinahamon ng Tanggol Wika ang lahat ng mga kandidato – lalo na sa mga posisyong pambansa – na isapubliko ang kanilang paninindigan sa at/o suportahan ang 10 puntong nasa manipesto ng Tanggol Wika.

Regular na ipapalaganap ng mga ka-Tanggol Wika, online at offline, ang impormasyon hinggil sa paninindigan (o kawalan nito) ng mga kandidato, lalo na sa antas pambansa.

Hinahamon din ng Tanggol Wika ang midya na maging instrumento ng matalino at makabuluhang talakayan sa mga isyung panlipunan sa halip na taga-alingawngaw lamang ng mga sinasabi ng mga korap at/o inutil na politikong kalakhan ay mula sa mga dinastiya. Karugtong ng hamon na ito ang paghikayat sa mga tagamidya at sa mga nasa akademya na puspusang gamitin ang wikang Filipino at iba pang wika ng mga mamamayan sa paglalarawan at pagsusuri sa mga realidad sa lipunan.

Higit sa lahat, buong-sigasig na mag-aambag ang mga kaTanggol Wika para sa pagpapatampok ng 10 puntong nasa manipesto, gayundin ang iba pang isyung pambayan na bitbit ng mga partikular na sektor sa ating lipunan.

Bilang tanda ng aming marubdob na suporta sa manipestong ito at ng aming panawagan sa mga kandidato sa 2022, lalo na ang mga kandidato sa Kongreso, Senado, at pagkapresidente, gayundin sa mga partido politikal at koalisyon, inilalagda namin sa petisyong ito ang aming mga pangalan. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!