Yêu cầu thả KhÁ bẢnH

Yêu cầu thả KhÁ bẢnH

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Blank Blank started this petition to me

Yêu cầu chính phủ thả idol giới trẻ khá bảnh về với công chúng

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!