Petition Closed

Petycja o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka

This petition had 2,991 supporters


Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w art. 3 stanowi, że jego rolą jest "ochrona praw dziecka" oraz "podejmowanie działań zmierzających do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem".

Pan Paweł Bednarz z Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo od dawna alarmowały o licznych nieprawidłowościach i nadużyciach do jakich dochodzi przy adopcjach zagranicznych - że do adopcji tą drogą trafiają dzieci zdrowe, którym można znaleźć dom w Polsce, że nagminnie rozdziela się rodzeństwa, że nikt nie wie co się potem z wydanymi z Polski dziećmi dzieje, że mogą trafiać do burdeli, do pedofili, czy na organy, że ośrodki adopcyjne znajdują się poza jakąkolwiek realną kontrolą. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak był głuchy na te apele.

Na początku tego roku okazało się, że podnoszone przez działaczy i fundacje zarzuty nie są bezpodstawne. Kontrola Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła stawiane przez nich zarzuty, a Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kierowany przez panią Barbarę Passini stracił akredytację.

Podstawą tej decyzji była historia dwóch sióstr (w wieku 3 i 5 lat) wydanych w 2014 roku drogą adopcji międzynarodowej do Stanów Zjednoczonych. Siostry zaraz po przylocie do nowego kraju, jeszcze na lotnisku zostały rozdzielone. W sierpniu zeszłego roku starsza z nich trafiła do szpitala z licznymi ranami i okaleczeniami wskazującymi na wykorzystywanie seksualne. Obrażenia były tak poważne, że dziewczynka wymagała natychmiastowej operacji narządów płciowych oraz założenia worka kolostomijnego. Mimo interwencji lekarzy uszkodzenia ciała są trwałe, a dziewczynka będzie musiała przejść szereg kolejnych operacji miejsc intymnych w przyszłości.

Po decyzji ministerstwa o cofnięciu Krajowemu Ośrodkowi Adopcyjnemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci akredytacji, Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, nie opowiedział się po stronie skrzywdzonych dziewczynek, lecz wyraził zaniepokojenie "czy decyzja o zamknięciu ośrodka nie zrodzi negatywnych konsekwencji dla dzieci i nie narusza ich praw".

Pani Barbara Passini zasiada też w radzie Fundacji Itaka. Paweł Bednarz z Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo wciąż apelują do rządzących o wstrzymanie wszystkich adopcji zagranicznych do czasu wyjaśnienia ich zasadności i legalności. Historia dwóch sióstr wydanych tą drogą do Stanów Zjednoczonych wyszła na jaw trochę przypadkowo - na skutek kumulacji nieszczęść i tylko dzięki interwencji policji amerykańskiej. Należy więc bezzwłocznie spróbować dotrzeć do innych polskich dzieci wydanych tą samą drogą zagranicę i sprawdzić, czy niektórych z nich nie spotkał podobny los. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, który ma możliwość wstrzymania wszystkich adopcji zagranicznych do czasu wyjaśnienia ich zasadności i legalności do tej pory tego nie uczynił. Co więcej nie miał on nawet czasu spotkać się z działaczami w tej sprawie. Miał za to czas przyznać nagrodę Fundacji Itaka. Miał też czas dopytywać Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie z budżetu państwa telefonów zaufania przez Fundację Itaka prowadzonych. Czy Marek Michalak wciąż zajmuje się ochroną praw dziecka? Czy raczej ochroną praw pani Barbary Passini?

W związku z powyższym, uważam że Marek Michalak nie dopełnił powierzonych mu obowiązków i sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, w związku z czym na podstawie art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka powinien zostać odwołany.

Niniejszym apeluję do Marszałka Sejmu - Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu - Stanisława Karczewskiego, posłów na Sejm RP i senatorów o natychmiastowe odwołanie Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka.Today: Przeczywistość.pl is counting on you

Przeczywistość.pl needs your help with “Marszałek Sejmu: Petycja o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka”. Join Przeczywistość.pl and 2,990 supporters today.