Victoria

En suport i agraïment a Maria Eugènia Gay, Degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 4.133 firmas!


En suport i agraïment a Maria Eugènia Gay, Degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona


Davant la diversitat, respecte. Davant l'insult, valentia i fermesa. Avui sembla que és heroic defensar la neutralitat.


Totes les crítiques que ha rebut i que segur rebrà, vindran de gent que no entén o no vol entendre, que les persones escollim per a les institucions a aquells que creiem que mereixen parlar en el nostre nom. Però no per parlar en nom d'uns o d'uns altres, sinó de tots. Per això, i només per això, els representants estan per sobre de les persones. I la funció representativa de tots, preval sobre els interessos i les opinions de les persones que conjunturalment exerceixen aquesta representació.


Divendres passat 23 de febrer, el President del Parlament es va dedicar a exposar el seu punt de vista personal i polític. No ho va fer en un míting com a candidat, o al carrer com a activista polític. Ho va fer en un acte institucional en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, enfront d'una part de la cúpula judicial i governamental del nostre país. La seva intenció sembla haver estat ser aclamat i aplaudit per la part de l'electorat català que persegueix la independència, fent desistiment de les seves funcions representatives i un trist servei a la credibilitat de la institució que representa.


Les seves opinions, legítimes en el camp personal i polític, no procedeixen en representació de centenars de milers de ciutadans als qui sembla que ha decidit ignorar. Per descomptat, no procedeixen en un acte institucional en el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Són un insult als representants a l’acte de la judicatura i el govern. No es tracta de tenir un objectiu o un altre, es tracta de saber on i com defensar-ho. Amb aquests representants, poc es podrà avançar cap a la independència o cap a qualsevol altre objectiu de la ciutadania.


I en el paper de representant dels advocats de Barcelona, li va fer saber que aquest no era el lloc ni la manera. Sempre li agrairem la seva valentia en protegir la neutralitat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Com a advocats, o com a ciutadans, ens sentim orgullosos de l'advocacia. Un col·lectiu format per gent d'ideologia diversa, que defensem als nostres clients, col·laborem amb els nostres companys i acatem les resolucions judicials i administratives, sempre dins del respecte a les normes col·legials, a les institucions, i a l'Estat de Dret. L'article 7 i el 9.a de els Estatuts del Col·legi estableixen que la finalitat del Col·legi és representar, ordenar i defensar la professió, així com defensar l'Estat social i democràtic de dret proclamat en la Constitució i en l'Estatut d'autonomia, i treballar per a la promoció i la defensa dels drets humans i de les llibertats públiques.


En el Icab cabem tots, sense exclusió. Més enllà de les paraules, ens ho ha demostrat amb fets. Una vegada més, Gràcies.


---


En apoyo y agradecimiento a María Eugenia Gay, Decana del Colegio de Abogados de Barcelona


Ante la diversidad, respeto. Ante el insulto, valentía y firmeza. Hoy parece que es heroico defender la neutralidad.


Todas las críticas que ha recibido y que seguro recibirá, vendrán de gente que no entiende o no quiere entender, que las personas aupamos a las instituciones a aquellos que creemos que merecen hablar en nuestro nombre. Pero no para hablar en nombre de unos o de otros, sino de todos. Por eso, y sólo por eso, los representantes están por encima de las personas. Y la función representativa de todos, prevalece sobre los intereses y las opiniones de las personas que coyunturalmente ejercen esa representación.


El pasado viernes 23 de febrero, el Presidente del Parlamento Catalán se dedicó a exponer su punto de vista personal y político. No lo hizo en un mitin como candidato, o en la calle como activista político. Lo hizo en un acto institucional en el Colegio de Abogados de Barcelona, frente a una parte de la cúpula judicial y gubernamental de nuestro país. Su intención parece haber sido ser aclamado y vitoreado por la parte del electorado catalán que persigue la independencia, haciendo dejación de sus funciones representativas y un flaco favor a la credibilidad de la institución que representa.


Sus opiniones, legítimas en el campo personal y político, no proceden en representación de cientos de miles de ciudadanos a quienes parece que ha decidido ignorar. Desde luego, no proceden en un acto institucional en el Colegio de Abogados de Barcelona. Son un un insulto a los asistentes al acto de la judicatura i el gobierno. No se trata de tener un objetivo u otro, se trata de saber dónde y cómo defenderlo. Con estos representantes, poco se va a poder avanzar hacia la independencia o hacia cualquier otro objetivo de la ciudadanía.


Y en el papel de representante de los abogados de Barcelona, le hizo saber que ese no era el lugar ni la manera. Siempre le agradeceremos su valentía al proteger la neutralidad del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Como abogados, o como ciudadanos, nos sentimos orgullosos de la abogacía. Un colectivo formado por gente de ideología diversa, que defendemos a nuestros clientes, colaboramos con nuestros compañeros y acatamos las resoluciones judiciales y administrativas, siempre dentro del respeto a las normas colegiales, a las instituciones, y al Estado de Derecho. El artículo 7 y el 9.a de los Estatutos del Colegio establecen que la finalidad del Colegio es representar, ordenar y defender la profesión, así como defender el Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y en el Estatuto de autonomía, y trabajar para la promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas.


En el Icab cabemos todos, sin exclusión. Más allá de las palabras, nos lo ha demostrado con hechos. Una vez más, Gracias.Hoy: Ignacio cuenta con tu ayuda

Ignacio Sagrado necesita tu ayuda con esta petición «Maria Eugènia Gay: En suport i agraïment a Maria Eugènia Gay, Degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona». Únete a Ignacio y 4.132 personas que ya han firmado.