Petisyon Para Isagawa ang Pagbahay-bahay ng Ayuda sa Siyudad ng Santa Rosa

Petisyon Para Isagawa ang Pagbahay-bahay ng Ayuda sa Siyudad ng Santa Rosa

Started
April 9, 2021
Petition to
Mamamayan ng Santa Rosa, Laguna
Signatures: 26Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Batang Rosenian

Ang pagpila upang makatanggap ng ayuda ay maraming kaakibat na panganib. Una na rito ang pagka-expose ng bawat miyembro ng komunidad sa isa't isa na maaaring maging sanhi ng pagkalat ng virus. Karamihan sa mga benepisyaryo ng ayuda ay mga matatanda, buntis, at may mga "comorbidities". Nais naming mapakinggan ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa at ng aming butihing  Mayora na mapakinggan ang aming kahilingan

Support now
Signatures: 26Next Goal: 50
Support now