Petisyon Para Isagawa ang Pagbahay-bahay ng Ayuda sa Siyudad ng Santa Rosa

Petisyon Para Isagawa ang Pagbahay-bahay ng Ayuda sa Siyudad ng Santa Rosa

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Batang Rosenian started this petition to Mamamayan ng Santa Rosa, Laguna

Ang pagpila upang makatanggap ng ayuda ay maraming kaakibat na panganib. Una na rito ang pagka-expose ng bawat miyembro ng komunidad sa isa't isa na maaaring maging sanhi ng pagkalat ng virus. Karamihan sa mga benepisyaryo ng ayuda ay mga matatanda, buntis, at may mga "comorbidities". Nais naming mapakinggan ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa at ng aming butihing  Mayora na mapakinggan ang aming kahilingan

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!