Tabanca ve Yivsiz tüfek alırken vergi borcu yoktur yazısı, iptal edilmeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Lüks araba alabilirsin,

Pırlanta alabilirsin,

Boğazda Villa sahibi olabilirsin,

AMA 1000 TL değerinde Kanunların uygun gördüğü ateşli silahı alamazsın. 

Maliye Bakanlığının 19/09/2013 tarihli yazısı ile, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, 01/11/2013 tarihinden itibaren silah taşıma ve bulundurma vesikası ile yivsiz tüfek ruhsatnamesi talep edenlerden yapılacak işlemler sırasında vesika/ruhsat belgeleri verilmeden önce "vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin" aranması gerektiği, bu belgenin elektronik ortamda verilerek ilgili kurum ve kuruluşların elektronik ortamda teyit yapması halinde aynı esasların geçerli olacağı, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan işlem yapan kurum ve kuruluşlara 2013 yılında her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacak idari para cezası tatbik edileceği bildirilmiştir.
....
Bu çerçevede, silah taşıma ve bulundurma vesikası ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri işlemleri sırasında 01/11/2013 tarihinden itibaren; 6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 3, 4 numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile 91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının a) ve c) bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere vesika/ruhsat belgeleri verilmeden önce başvuru sahiplerinin 1.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belgenin istenmesi gerekmektedir.

İPTAL edilmesi halinde kaçak silah satışının önüne geçilecektir. Kaçak avcılığın önüne geçilecektir.