Make lesbian* spaces safe again!

Make lesbian* spaces safe again!

Started
September 9, 2022
Signatures: 121Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Make lesbian* spaces safe again

ENGLISH BELOW! 

Er is in Antwerpen een schrijnend tekort aan lesbian safe spaces. Lesbische feestjes genoeg, die allemaal coole concepten hebben en tot in de puntjes georganiseerd zijn - maar daar zijn 2 grote problemen mee die ik hierbij oproep om aan te pakken - het "ladies only" concept, wat een deel van de lesbian community die gender nonconform of nonbinair is uitsluit, en het feit dat mannen gewoon welkom zijn op deze "ladies only" feestjes. Hierdoor wordt het concept meer "feest met lesbian thema", dan daadwerkelijk feesten die cateren naar lesbians.

"Ladies only"
Gender nonconforme lesbians en nonbinaire lesbians zijn een concept dat al heel erg oud is. Het Butch/Femme concept begon al in de jaren 20, en in de loop van de 19e eeuw zijn heel veel lesbians beginnen nadenken over hun hele gender. "Vrouw zijn", is iets dat zo besmeurd is door de patriarchie, dat veel lesbians ervoor kozen om hiervan af te stappen. Een goed voorbeeld hiervan is het boek "the Stone Butch Blues", geschreven door nonbinaire, transmasc auteur Leslie Feinberg in 1993 (!!) 
Het concept nonbinaire lesbian is dus niet nieuw. Waarom wordt deze groep dan constant systematisch genegeerd in lesbian spaces? Het hele "ladies only!!" concept is niet alleen transfoob, het klopt ook gewoonweg niet, omdat hetero mannen wel gewoon worden toegelaten op deze feestjes. Met andere woorden, de nonbinaire/trans community voelt zich niet welkom, maar de hetero mannen stromen binnen. Dit kan de bedoeling toch niet zijn?

Mannen op lesbische feestjes
Zonder enige namen van organisaties te vermelden, valt het op dat op foto's van lesbische feestjes er altijd wel mannelijke feestvierders bij zitten. Wat dan met het hele "ladies only" concept? 
Na het aanspreken van verschillende organisaties (waarbij ik door eentje zelfs compleet negeerd werd), was het flauwe excuus dat "iedereen welkom is, ongeacht gender of oriëntatie". Dat is nobel bedoeld, maar door iedereen toe te laten, kan een space niet meer safe zijn. 
Even enkele feiten:
Volgens Pornhub is "lesbian" de 3e populairste categorie op de site, die voornamelijk door hetero mannen wordt gebruikt (75% is mannelijk, 75% is hetero, blijkt uit onderzoek). De nummer 1 trending search was dit jaar zelfs "lesbians scissoring". Volgens een onderzoek van Sabina Hirshfield kijkt 83.6% van de hetero mannen naar lesbische porno.
Dit zijn allemaal bewijzen dat lesbians gefetishiseerd worden door hetero mannen. Dus een feestje waar allerlei lesbians samen komen, dansen, elkaar kussen en omhelzen, is een pornografisch Walhalla voor deze mannen. Daardoor voelen veel* lesbians zich als Zoo-dieren die bekeken en begeild worden. 
Trans vrouwen, die zeker veilig zouden moeten zijn in spaces zoals dit, kunnen hier het grootste slachtoffer van zijn. Volgens Stonewall.org.uk zijn 41% van de trans personen slachtoffer van geweld door hun gender identiteit. De grootste agressors van deze feiten zijn, jawel, cis hetero mannen. 

Over het algemeen is de LGBTQ+ community niet veilig: 
64% van de LGBTQ+ personen ervaren geweld of misbruik. 92% (!!!) daarvan hebben verbaal geweld meegemaakt, 29% fysiek geweld, en 17% seksueel geweld. 
Het is dus enorm belangrijk om een veilige plek te creëren voor onze community, waar we niet worden aangesproken, gecatcalled, of aangegaapt door mannen. In homo-spaces hebben ze het probleem niet echt, dat hetero vrouwen zichzelf willen opdringen in homo kringen. (Natuurlijk zijn er de fag hags, en de vrouwen op vrijgezellenfeestjes die drag queens lastigvallen, maar dit komt meer voor in algemene gay bars dan op effectieve homo-only feestjes) 
Waarom krijgen lesbians dan niet de kans om een veilige plek helemaal voor zichzelf te hebben?
Met deze petitie wil ik tonen dat hier enorm veel vraag naar is. Ook mannen of nonlesbians die akkoord zijn met deze statements worden aangemoedigd om te tekenen. De mannen die ik ken die echte LGBTQ+ bondgenoten zijn, weten dat lesbian spaces niet voor hen bedoeld zijn, en hebben het respect om hen dit te gunnen. 

Dus wat vragen we concreet? Op zijn minst 1 fuif/organisatie die het belangrijk vindt dat de lesbian community zich veilig voelt, en dit duidelijk vermeld in hun communicatie. Een plek waar ENKEL lesbians en biseksuele/panseksuele nonmannen welkom zijn. Een buitenwipper die ervoor zorgt dat niemand de plek onveilig maakt, en geen transfobie in de naam of concept.

Alvast bedankt voor het tekenen en delen! 

* Ik schrijf lesbians voor de gemakkelijkheid, maar natuurlijk zijn alle non hetero geaardheden van alle non mannen welkom en valid. Hieronder vallen pan-, omni-en biseksualiteit, alsook het aseksuele spectrum. 
* Ik weet dat niet ELKE lesbian zich onveilig voelt bij mannen op feestjes. Maar is dat reden genoeg om een hele groep zich WEL onveilig te doen voelen? 

Bronnen:
 https://www.pornhub.com/insights/yir-2021
https://www.researchgate.net/publication/308914762_Sexually_Explicit_Media_Use_by_Sexual_Identity_A_Comparative_Analysis_of_Gay_Bisexual_and_Heterosexual_Men_in_the_United_States
https://www.stonewall.org.uk/media/lgbt-facts-and-figures
En nog een interessant artikel over het fetishiseren van sapphic personen: https://www.elitedaily.com/life/straight-girls-can-kiss-girls/1433200

ENGLISH

-Make lesbian* spaces safe again

There is a severe lack of lesbian safe spaces in Antwerp. Lesbian parties aplenty, all with great concepts and organised very well – but there are two big problems that I would like to adress here: the "ladies only" concept, which alienates a big part of the lesbian community that is gender nonconforming or nonbinary; and the fact that men are welcome at these "ladies only" parties. Because of this, the concept becomes more of a "party with a lesbian theme" rather than parties that cater TO lesbians.

"Ladies only"
Gender nonconforming lesbians and nonbinary lesbians have a long history in the community. The butch/femme concept started in the 20s, and during the 19th century, lots of lesbians started to rethink their gender. Being a "woman" was so tainted by the patriarchy that lots of lesbians decided it just didn't fit them. A good example of this is "the Stone Butch Blues", written by a nonbinary transmasc author, Leslie Feinberg, in 1993 (!!).
The concept of nonbinary lesbians isn't new. So why is this group constantly ignored in lesbian spaces? The whole "Ladies Only!!" concept is not only transphobic, it's also incorrect, because men are allowed at these venues. In other words, the nonbinary/trans community doesn't feel welcome, but hetero men just keep coming in. This can't be the end goal, right? 

Men at lesbian parties
Without saying any names of organisations, it's very noticable that in pictures of lesbian parties, there can always be some men spotted. Then what about the "ladies only" concept?
After talking to several organisations (one of them completely ignored me, even), the lame excuse was that "everyone is welcome, no matter your gender or orientation". This is very noble, but letting everyone in makes a space inherently unsafe.

Some facts:
According to Pornhub, "lesbian" is the 3rd most popular category in the site, that is generally most visited by straight men (75% of the visitors are male, 75% is straight, research shows.) The number one trending search this year was "lesbian scissoring". According to research by Sabina Hirschfeld, 83.6% of heterosexual men watch lesbian porn. 
All of this stands as evidence that lesbians are fetishized by straight men. So a party full of lesbians dancing, kissing and embracing is a pornographic Walhalla for these men. This makes some lesbians feel like zoo animals, being gawked at and drooled over.

Trans women, who should definitely be protected in spaces like this, can be the biggest victim. According to Stonewall.org.uk, 41% of trans people have been a victim of violence due to their gender identity. The biggest agressors of these acts are, you guessed it right, cis hetero men. 
In general, the LGBTQ+ community is not safe:
64% of the LGBTQ+ people have encountered violence or abuse. 92% (!!!) of them experienced verbal abuse, 29% physical abuse, and 17% sexual abuse. 

This is why it is so important to create a safe space for our community, where there won't be men shouting or gawking at us, or catcalling. In male gay spaces they don't really have the problem of straight women feeling entitled to a space that doesn't belong to them. (Of course there are fag hags, and bachelorette parties that bother drag queens, but this problem mostly occurs in open gay bars, rather than homosexual only events).
Why don't the lesbians get the chance to have a safe space for themselves?

With this petition, I want to show that there is a need for these safe spaces. Men and nonlesbians who agree with these statements are encouraged to sign as well. The men I know that are true LGBTQ+ allies realise that safe spaces are not meant for them, and have the respect to stay out of them. 

What are we asking for? At least 1 organisation that finds it important that the lesbian community feels safe, and communicates this clearly. A place where only lesbians and bisexual/pansexual nonmen are welcome. A security person that makes sure no one makes the place unsafe. And lastly, no transphobia in the name or concept. 

 

Thanks in advance for signing!

 

* I write about lesbians, because it's shorter, but of course all non-hetero sexualities from nonmen are welcome and valid. This can be pan- omni- and bisexuality, as well as the asexual spectrum.

* I know not EVERY lesbian feels unsafe with men at parties. But is that reason enough to make an entire group feel unsafe anyway?Sources:
 https://www.pornhub.com/insights/yir-2021
https://www.researchgate.net/publication/308914762_Sexually_Explicit_Media_Use_by_Sexual_Identity_A_Comparative_Analysis_of_Gay_Bisexual_and_Heterosexual_Men_in_the_United_States
https://www.stonewall.org.uk/media/lgbt-facts-and-figures
And an interesting article about the fetishization of sapphics: https://www.elitedaily.com/life/straight-girls-can-kiss-girls/1433200

Support now
Signatures: 121Next Goal: 200
Support now
to help others easily find and sign the petition.