Skolmaten på Bladins måste förbättras!

Skolmaten på Bladins måste förbättras!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Magnus Mårtensson started this petition to Magnus Wahlberg (Skolchef Bladins)

Magnus Wahlberg: The food in Bladins school must improve! Our children deserve good food in school to have energy to learn for their future! (English text below!)

Våra barn förtjänar bra skolmat för att ha energi att orka lära sig för sin framtid!

Skolmaten på Bladins är under all kritik. Alla vet om det. Många barn äter lite eller inget alls på grund av att maten är direkt oaptitlig, ser smaklös ut och smakar allt från illa till ingenting. Detta måste förändras!

Maten dokumenteras t.ex. här av en elev på skolan: https://www.instagram.com/bladinsskolmat/ Vem vill äta det här?

Som föräldrar känner vi oss ignorerade i frågan trots att vi försöker engagera oss för bättre skolmat. Vi får undfallande svar vilka inte ger några tydliga besked om hur och när en förändring kommer att ske. Alla pekar på kostchefen som är ansvarig och på dig, skolchefen, som är ytterst ansvarig. Vi hoppas genom den här listan att vi tillsammans får respekten av att inte bara bli hörda utan också av att få tydliga svar. Vi hoppas att det kommer att ske en förbättring på maten å det snaraste!

  • Vi vill veta NU hur maten på Bladins ska bli bättre nu omedelbart för att lätta upp situationen!
  • Vi vill veta NÄR och HUR en varaktig förändring kommer att ske!
  •  Vi vill ha kontinuerliga uppdateringar av vad som faktiskt sker, steg för steg, till dess att vi har en lösning på problemet!

---

The school food at Bladins deserves criticism. Everyone knows this. Many of our children eat little or nothing at all because the food is un-appetizing, looks bland and tastes from bad to nothing. This must change!

The food is for instance documented here by a pupil: https://www.instagram.com/bladinsskolmat/ Who wants to eat this?

As parents we feel ignored in this matter despite attempts to get engaged for better school lunches. Vi get dismissive non-committal answers which provide no information on how and when a change will happen. All point to the food manager who is responsible and to you, the school manager, who is ultimately responsible. Vi hope through this list that we together will get the respect not only to be heard but also to get clear answers. We hope that there will be improvements with the food promptly!

  • We want to know NOW how the food at Bladins will become better immediately to ease the situation!
  • We want to know WHEN and HOW a lasting change will be implemented!
  • We want continuous updates on what goes on with this, step by step, until such time that we have a solution to the problem.
0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!