Lettre des femmes ukrainiennes à Mme Brigitte Macron et à Mme Olena Zelenska - "Shtandart"

Lettre des femmes ukrainiennes à Mme Brigitte Macron et à Mme Olena Zelenska - "Shtandart"

Lancée le
20 janvier 2023
Signatures : 537Prochain objectif : 1 000
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Viktoriya NIKOLENKO

- Le texte en français est placé après la version ukrainienne; la lettre est disponible également ici, en français et en ukrainien

- Французький текст цього листа опубліковано під українською версією. Текст листа також можна прочитати тут, французькою та українською

 

Шановна пані Олена Зеленська, Шановна пані Бріжит Макрон!

Ми, українські жінки які живуть у Франції, маємо честь звернутися до вас. Ми мами, сестри й дочки синів України, тих, хто втратив життя та тих, хто б’ється, аби захистити свої ро Kдини, за свою свободу, щоб захистити демократію та цінності, які не сумісні з військовою агресією, диктатурою та корупцією. Їхні цінності є близькими до тих, на яких заснована Французька республіка – Свобода, Рівність та Братерство.

Після восьми років та десяти місяців страшної війни кожна з нас втратила хоча б одного члена своєї родини. Ми, українські жінки, ті, хто живуть у Франції вже багато років і ті, хто вимушено приїхали недавно, аби врятувати тих, хто є для нас найдорожчими – наших дітей, всі ми поважаємо цінності Французької республіки й працюємо щодня, аби інтегруватися у французьке суспільство, з великою вдячністю та глибокою повагою до країни, яка нас прихистила.

Ось чому для нас нестерпно бачити російське судно « Штандарт » в Ла-Рошелі та в інших французьких портах. Оскільки його присутність не тільки порушує п’ятий пакет європейських санкцій, ухвалених 8 квітня 2022 року, а також уособлює в собі все те, проти чого українці ведуть боротьбу щодня, протягом вже восьми років та десяти місяців, коли чинять опір військовій агресії російської держави, яка визнана Європейським парламентом державою, що є спонсором тероризму.

Франція ніколи не вела переговори з терористами, тим більше тоді, коли терористи продовжують свої злочини. Російська армія продовжує чинити жахливі воєнні злочини на окупованих територіях. Докази цього є дедалі численнішими, зокрема підтверджені факти тисяч українських дітей, депортованих в Росію та дві катівні для дітей, знайдені після звільнення Херсону Збройними силами України.

Ми підкреслюємо, що « Штандарт » є перед усім послом російської держави, і саме в цій якості він бере участь в різних заходах, зокрема в експедиції Російського географічного товариства в Егейському морі, під патронажем Президента Росії та фінансованою Фондом президентських грантів, з 8 по 23 жовтня 2021 року. Ця експедиція мала на меті серед іншого нагадати про плани експансії Російської імперії в східному Середземномор’ї.

Капітан « Штандарту », Владімір Мартусь, не є опозиціонером путінського режиму, всупереч тому, що він стверджує: він не перебуває в розшуку з боку російської влади, його родина спокійно живе в Санкт-Петербурзі, і він мав нагоду з нею побачитися протягом кількох днів, в період з початку січня по середину лютого 2022 року.

Нарешті, є дуже показовим той факт, що капітан, який називає себе проукраїнським і навіть стверджує, що має українське походження, уникнув зустрічі з українськими протестувальниками — переважно жінками й дітьми, під час акції протесту, яка відбулася в Ла-Рошелі 11 грудня 2022 року. Він вирішив піти з Почесної пристані в Ла-Рошелі та повернувся наступного дня. Він має остаточно залишити порт Ла-Рошелі та інші французькі порти, згідно з п’ятим пакетом санкцій, ухвалених Європейським парламентом.

Наразі всі кроки, які ми робимо з травня 2022 року, не дали жодних результатів: наші листи залишаються без уваги, нам відмовляють у праві на відповідь у пресі, а наша позиція не цікавить національні медіа. Ми у відчаї, і ця ситуація стає нестерпною. Ось чому нам потрібна ваша порада, щоб покласти край цій болючій справі.

Просимо вас прийняти, шановні пані, наші шанобливі вітання.

________________

Chère Madame Brigitte Macron, Chère Madame Olena Zelenska !

Nous, les femmes ukrainiennes qui vivons en France, nous avons l’honneur de nous adresser à vous. Nous sommes mères, sœurs et filles des fils de l’Ukraine, de ceux qui ont perdu leurs vies et de ceux qui se battent pour protéger leurs familles, pour leur liberté, pour défendre la démocratie et pour les valeurs qui s’opposent à l’agression militaire, à la dictature et à la corruption. Ces valeurs sont aussi celles qui se rapprochent des valeurs de la République française, celles de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité.

Au bout de huit ans et dix mois de cette guerre horrible, chacune de nous a perdu au moins un membre de notre famille. Nous, les femmes ukrainiennes, celles qui vivent en France depuis plusieurs années, comme celles qui ont été obligées de venir récemment, pour mettre à l’abri ce que nous avons de plus précieux – nos enfants, nous respectons les valeurs de la République et nous travaillons tous les jours pour nous intégrer dans la société française, avec une profonde reconnaissance et un immense respect des valeurs du pays d’accueil.

C’est pourquoi pour nous, il est insupportable de voir le navire russe Shtandart à La Rochelle et dans d’autres ports français. Car non seulement sa présence viole le 5e volet des sanctions européennes adoptées le 8 avril 2022, mais aussi, elle incarne tout ce contre quoi les Ukrainiens se battent tous les jours depuis huit ans et dix mois, en faisant face à l’agression militaire de l’État russe reconnu par le Parlement européen comme un État soutenant le terrorisme.

La France n’a jamais négocié avec les terroristes, et encore moins quand les terroristes continuent leurs crimes. L’armée de l’État russe continue à perpétrer les pires crimes de guerre sur les territoires occupés, et les preuves en sont de plus en plus nombreuses, notamment les faits confirmés des milliers d’enfants ukrainiens déportés en Russie et deux cellules de tortures pour les enfants découvertes après la libération de Kherson par l’armée ukrainienne.

Nous tenons à souligner que Shtandart est avant tout un ambassadeur de l’État russe, et à ce titre, il participe aux différentes manifestations, notamment à l’expédition de la Société russe de géographie en mer Égée, sous le haut patronage du Président russe et financée par le Fond des subventions du Président russe, entre le 8 et le 23 octobre 2021. Cette expédition avait pour objectif, entre autres, de rappeler des projets expansionnistes de l’Empire russe dans la Méditerranée de l’Est.

Le capitaine du Shtandart, Vladimir Martus, n’est pas un opposant du régime poutinien, contrairement à ce qu’il prétend : il n’est pas recherché par les autorités russes, sa famille habite paisiblement à Saint-Pétersbourg et il a eu l’occasion de la rejoindre pour quelques jours entre le début janvier et mi-février 2022.

Enfin, il est très révélateur que le capitaine qui prétend être pro-ukrainien, et même d’origine ukrainienne n’a pas souhaité rencontrer les manifestants ukrainiens, majoritairement femmes et enfants, lors de la manifestation qui a eu lieu à La Rochelle le 11 décembre 2022 et a préféré quitter le Quai d’Honneur du port de La Rochelle, pour revenir le lendemain. Il doit quitter définitivement le port de La Rochelle et les autres ports français, conformément au cinquième volet des sanctions votées par le Parlement européen.

Pour l’instant, toutes les démarches que nous avions faites depuis mai 2022 n’ont donné aucun résultat : nos courriers restaient sans suite, le droit de réponse dans la presse nous a été refusé, notre position n’intéresse pas la presse nationale. Nous sommes désespérées et cette situation devient intolérable. C’est pourquoi nous nous avons besoin de vos conseils pour mettre fin à cette douloureuse affaire.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, l’expression de notre très respectueuse considération.

Soutenir maintenant
Signatures : 537Prochain objectif : 1 000
Soutenir maintenant