હું અમદાવાદ છું. I Am Amdavad. Do not CHANGE the Name of AMDAVAD.

0 have signed. Let’s get to 500!


મારુ, તમારું અને આપણું...
સૌનું પ્યારું , પારકાં ને પોતાના કરતું આપણું અમદાવાદ. ઉપર થી ભગવાન ને પણ ભૂલી પડી ને રહેવાનું મન થાય એવું મારુ, તમારું, આપણું, સૌને ગમતું , Awesome અમદાવાદ

અમદાવાદ કહેવા માં જ કેટલો આનંદ ને ગર્વ થાય છે . 

Honourable Supreme Court, Respected Prime Minister Shri Narendra Modi, CM of Gujarat Mr. Vijay Rupani, Deputy CM Mr. Nitin Patel , 

On 7th November 2018, Mr Nitin Patel Released a Statement that the nane AMDAVAD city to be renamed as KARNAVATI.

The purpose of this petition is to get the support of all Amdavadis residing across the globe and that AMDAVAD is living in them everyday no matter where they are against to change the name to KARNAVATI.

અમદાવાદ એક શહેર નું નામ નથી. એ એક વિચારધારા છે , એ એક ઓળખાણ છે, એ એક મિજાજ છે, એ એક #Heritage છે, એ એક વારસો છે. 

It is well known that the city of Ahmedabad was founded by the King Ahmed Shah in 1411. Earlier to it was known as Karnavati (after the name of King Karnadev.) Earlier to that it was known as Ashawal (after the name of Bhil(tribe) leader Asha).

જબ કુત્તે પે  સસ્સા આયા, તબ બાદશાહ ને શહર બસાયા..This is the Tag line and History of Amdavad. 

No body except Political party wantbto change a name to Karnavati. After renaming Allahabad to Prayagraj and Ayodhya, this seems to be a competition going on to change the name of tge famous cities. The nane AMDAVAD has been Carved in everyone’s heart and which can not be vanished in blink of eyes with Such decision.The name of the City holds important tangible and intangible heritage that its residents are proud of. The recent recognition of World Heritage City is also specifically granted to the old fortified area of the city built by none other than the King Ahmed Shah and his successor Mohammed Begda.

Rather than taking Political Advantage ( which is less ) , We, the AMDAVADIS requesting you not to change the name n dropped this idea ASAP to respect all AMDAVADIS. 

તું છે દિલ ને તું છે ધડકન ,શ્વાસ તને  દે સાદ ..વિશ્વ વિરાસત નગર આપણું, મહામૂલી સોગાદ. રહે આબાદ, અમદાવાદ (કવિ શ્રી તુષાર શુકલ)