Victory

Leogane pap sede okenn teritwa bay Gressier.

This petition made change with 210 supporters!


Nou menm moun Leyogàn; Nou mande pou gouvènman Martelly/Lamothe lan rekonsidere plan agrandisman komin Gresye sou teritwa Leyogàn yo. Deja Leyogàn te gentan bay Gresye anpil nan teritwa pa'l yo, pou Gresye te kapab devni yon komin, men kounyea sanble otorite Gresye yo ta vle pi plis teritwa toujou, ke nou menm moun Leyogàn PAP JANM AKSEPTE. Nan lide kolaborasyon, solidarite ak devwa patriyotik anvè peyi Dayiti Leyogàn te bay Gresye teritwa deja, Leyogàn menm pèdi gwòt Anacaona ki vinn tonbe sou Gresye. Imajine nou Leyogàn ki nome site Anacaona - san gwòt Anacaona. Men, Leyogàn te fè sakrifis sa pou Gresye. Jodia, franchman Leyogàn pap kapab kontinye bay Gresye pi plis teritwa sou li. 

 

Chè konpatriyòt, si vrèman vre, genyen yon nesesite pou komin Gresye an agrandi, li t'ap pi bon pou ke agrandisman sa yo fèt sou Kafou pito, kòm Kafou ak Gresye pataje yon pi bon relasyon. An 2012, se te konpreyansyon pa nou, nou menm moun Leyogàn ke kreyasyon rejyon dèpalm lan se yon akò pou ke kat (4) minisipalite sila yo: Leyogàn, Gresye, Grangwav epi Tigwav te kapab pi byen fasilite èd ak devlopman nan chak rejyon sa yo. Sanble jounen jodia, lide kowoperativ rejyon dèpalm lan vinn tounen yon zouti pou ke otorite Gresye yo manipile "Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT)" lan, pou yo avanse teritwa pa yo an pi plis sou Leyogàn. 

 

Manipilasyon otorite Gresye yo sanble li san limit, yo menm lakòz ke "Office National d'Identification (ONI)" arive fè pyès idantifikasyon moun Leyogàn anfavè Gresye ki siyifi ke plizyè moun Leyogàn k'ap viv sou fwontyè Gresye ak Leyogàn nan genyen pyès idantifikasyon ki deklare ke yo se moun Gresye. Tandiske, yo tout yo se moun Leyogàn, ki fèt Leyogàn, k'ap viv sou teritwa Leyogàn. Jan de koripsyon, entimidasyon ak manipilasyon sa yo, yo inakseptab nan yon peyi Demokratik. Nou menm, moun Leyogàn nou mande pou gouvènman Martelly/Lamothe lan ak kominote entènasyonal lan ki te kore mouvman kreyasyon rejyon dèpalm lan mennen ankèt sou dosye sila. 

 

Nou menm, moun Leyogàn nou pa kont kreyasyon rejyon dèpalm lan non, ni nou pa regrèt, men sa ke nou tout kont lan se Gresye atravè manipilasyon "Office National d'Identification (ONI)", atravè manipilasyon "Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT)" lan, ki vle pran pi plis teritwa sou Leyogàn toujou. Sa nou kont lan se Gresye ki vle pran nan min Leyogàn ladwann nan, sit touristik/resous natirèl nou yo tankou tè ak rivyè momans lan, konpayi ki ta kapab pote revni pou komin Leyogàn nan tankou: V&F Construction S.A., Guzman Construction S.A., COAMCO etc... 

 

Pèp Ayisyen, annou mete tèt nou ansanm pou nou evite katastwòf sa fèt nan Leyogàn, sinon Leyogàn ap oblije leve kanpe kont abi sistematik sa yo. Moun Leyogàn se bon moun se vre, men jenerozite nou an genyen yon limit. Nan non tout moun Leyogàn, mwen kwè ke otorite Gresye yo rive nan limit jenerozite nou. Nou menm, moun Leyogàn nou di fò epi klè: "Leyogàn pap sede okenn teritwa bay okenn lòt komin". Epi, nou tout siyen dèyè'l.

 

Sensèman,

Nou menm, moun Leyogàn.

Dimitry ROMULUS - Je suis Léogânais et Je suis fier de l'être.Today: Dimitry is counting on you

Dimitry Romulus needs your help with “LAURENT LAMOTHE: Leogane pap sede okenn teritwa bay Gressier.”. Join Dimitry and 209 supporters today.