Per unes Festes de Pardinyes respectuoses amb el veïnat

Per unes Festes de Pardinyes respectuoses amb el veïnat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
joan martinez ha iniciado esta petición dirigida a La Paeria y

El Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat Acústica de Lleida (2018-2022), publicat al juliol de l'any 2018, té entre els seus objectius “establir i detallar el conjunt de polítiques i accions municipals que permetin reduir el soroll de la ciutat, minimitzar la població exposada a valors elevats i protegir les zones tranquil·les contra l’augment del soroll», així com establir com “la reducció del soroll causat per activitats d’oci o per l’activitat econòmica al carrer en punts d’actuació prioritària i per activitats puntuals i/o temporals realitzades en via pública”.

Així doncs,

-Atès que el Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat Acústica de Lleida estableix criteris per determinar les zones més sensibles i detalla com a ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA, (A) els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll, entre ells els (A1) Espais d’interès naturals i altres ((A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits inclosos al Pla d’Ordenació Urbana Municipal que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica), tal com recull la línia d'actuació LA12 (Realitzar l’anàlisi i diagnosi de les zones sensibles a la contaminació acústica per desenvolupar els plans específics a aplicar per protegir aquestes: Declarar de Zona ZEPQA el Parc de la Mitjana).

 


-Atès que a l'hora d'atorgar llicències d'activitats es valorarà el vector soroll.

 


-Atès que un altre dels objectius establerts al Pla d’Acció per la millora de la qualitat acústica del municipi de Lleida pretén la millora de la informació i sensibilització de la ciutadania en matèria de contaminació acústica, i es demana la col·laboració imprescindible de la població per millorar la qualitat acústica de la ciutat com a agents implicats dels efectes del soroll excessiu sobre la salut i les formes de prevenir-lo.

 

 

 

Els veins sotasignants DEMANEM:

 


-que La Paeria activi les accions amb els mitjans humans i materials adients per reduir l'impacte acústic que provoca la instal·lació de les penyes i de l'escenari d'actuacions sobre els veïns de l'avinguda Pearson, blocs La Pau i carrers adjacents durant les festes del barri en aquest espai durant el mes d'agost, i per extensió, durant la resta de l'any.

 


Entre aquests accions proposem:

 


-que es facin controls d'audiometria per tal de comprovar objectivament fins on arriba aquest impacte acústic i l’efecte que té sobre la zona ZEPQUA.

-que, mentrestant no es duen a terme aquests controls, es disposin mesures correctores com a plafons reductors de l'impacte acústic, es redueixi l'horari de funcionament dels aparells musicals i que aquests tinguin una limitació en la seva amplificació.

-que hi hagi controls de la Guàrdia Urbana perquè aquesta reducció sigui aplicada durant tots els dies i a totes hores de celebració de les festes del barri.

-que es tingui en compte tot allò exposat sense menyscapte d'altres mesures correctores en l'àmbit de la recollida de deixalles, neteja de carrers i seguretat ciutadana que caldria aplicar durant aquests dies.

Per finalitzar, proposem el canvi d’ubicació de les penyes per l’any que ve tot atenent a la comprensió i col·laboració que ja ha prestat aquesta part del barri amb les festes.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas