Petition Closed

La lærerne være lærere!

This petition had 19,921 supporters


Lærerne har en viktig og givende jobb: Norges framtid sitter i barnehagene og klasserommene, og vår oppgave å sørge for at de lykkes.  Men stadig flere arbeidsoppgaver legges på lærernes bord uten at noe tas bort. Når vi også må være kontorarbeidere, vaktmestere, renholdsarbeidere, helsesøstre, sosiallærere og rapportskrivere, blir det for lite tid igjen til den faglige oppfølgingen av barna og elevene.

Undersøkelser viser at:

  • - Seks av ti norske lærere har fått mindre tid til å forberede undervisningen i løpet av de siste fem årene. 

  • - Hver tredje lærer forteller at mulighetene til å gi elevene god undervisning er blitt dårligere de siste to årene.

  • - Hver tredje lærer i barneskolen og hver fjerde lærer i ungdomsskolen må utføre vaktmester- og rengjøringsjobber daglig eller flere ganger i uka. Omtrent like mange gjør oppgaver som egentlig hører inn under rådgivnings-, sosiallærer- eller skolehelsetjenesten.

  • - Seks av ti lærere i ungdomsskolen må daglig, flere ganger i uken eller ukentlig gjøre jobber som like godt kunne vært utført av kontorpersonell. Dette stjeler verdifull tid fra arbeidet med elevene. Halvparten av lærerne i landet etterlyser bedre avlastning til administrative oppgaver. 

  • - Seks av ti rektorer i grunnskolen mener de ikke har tid til å være en god faglig og pedagogisk leder for lærerstaben. De drukner i praktiske og administrative gjøremål. I videregående skole svarer halvparten av skolelederne det samme.

  • - Nesten halvparten av alle lærerne i barnehagene har fått mindre tid til å planlegge innholdet i barnehagedagen de siste tre årene. Rapportskriving, administrative oppgaver og matlaging er blant de største tidstyvene.  


Hvis politikerne mener noe med sine valgløfter om å satse på lærerne må de i det minste sørge for at vi kan få gjort jobben vår: La lærerne være lærere! 

Kunnskap kommer ikke av seg selv.

Signer oppropet og støtt vår kamp for å fjerne oppgaver som stjeler lærernes tid til faglig oppfølging av barn og elever. Alle signaturene og oppropet vil bli overlevert kunnskapsministeren i den nye regjeringen.

 Today: Utdanningsforbundet is counting on you

Utdanningsforbundet needs your help with “La lærerne være lærere!”. Join Utdanningsforbundet and 19,920 supporters today.