Bausen - valoració negativa del neu pla Urbanístic, consulta popular

Bausen - valoració negativa del neu pla Urbanístic, consulta popular

0 a signé. Prochain objectif : 200 !
Quand elle atteindra 200 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
bausen VAL D'ARAN a lancé cette pétition adressée à l’Ajuntament de Bausen

Arrel de la presentació de la MODIFICACIÓ DE LES NORMES AMB ESPECIFICACIÓ DE DETALL EN SÒL URBÀ SECTOR EST DEL POBLE DE BAUSEN i atès que des del dia 23 de gener de 2020 es va obrir un període d'informació pública d’un mes durant el qual es podien formular suggeriments, els veïns i veïnes de Bausen sotasignants expressen la seva posició i demanen que siguin valorats els suggeriments redactats en el present document.

La modificació que es planteja pot tenir repercussions irreversibles per a la vida dels veïns i veïnes.
L’objetiu és permetre conèixer l'opinió d’aquests, i que això serveixi per guiar la presa de decisions al sí de l'Administració.


Segons l’article 97 de la Llei d’Urbanisme les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. Considerem que la proposta presentada no fa una projecció adequada dels interessos públics, entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible, i comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial.

Moltes gracies, veïns i veïnes.

En el present document comentarem aquests punts així com altres consideracions que creiemconvenients.

Document de suggeriments a l’Ajuntament de Bausen en relació a la modificació de les normes amb especificació de detall en sòl urbà del sector est del poble de Bausen

El document es organitzat de la manera que mostrem a continuació:

1. Motius pels quals afirmem que hi ha una clara absència d’Interès Públic:
  1.1. La millora en l'accessibilitat que es planteja no es rentable ni coherent.
     - La construcció del vial
     - L’ampliació del carrer major
  1.2. No soluciona el problema de manca de places d’aparcament, sino que l’incrementa.
  1.3. Augmenta el risc d’empitjorament del subministrament d’aigua
  1.4. Suposa un augment en les gestions i despeses de l’Ajuntament
  1.5. Suposa la pèrdua del valor patrimonial del poble i del seu atractiu turístic
2. La modificació del planejament proposada no és coherent amb la normativa vigent:
  2.1. Entra en contradicció amb el Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran.
  2.2. Entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
3. Esment especial a les previsions que comporten una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial
4. Altres consideracions:
  4.1. Obligacions de la propietat
  4.2. Risc d’esfondrament dels murs del carrer Major
  4.3. Potabilització de l’aigua
  4.4. Tractament d'aigües residuals
5. Demandes a l’Ajuntament de Bausen :
  ✓Una consulta popular vinculant que permeti als veïns i veïnes posicionar-se a favor o encontra de la proposta.
  ✓ Que en la seva actuació tingui sempre present l’elevat valor patrimonial del poble.
  ✓ Que no cedeixi terrenys públics per a la construcció del vial que connectaria la zona est del poble amb la carretera d’accés, ni per a les zones d’aparcament.
  ✓ Que no s’expropiï la borda del nº 34.
  ✓ Que s’insti als propietaris de la finca «Escalica» a atendre el seu deure de conservació en referència a la paret de pedra seca que dóna al carrer Major.
  ✓ Que s’iniciï un procediment per a la desclassificació dels terrenys urbans de la zona est.

0 a signé. Prochain objectif : 200 !
Quand elle atteindra 200 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !