STOP shkatërrimit të Kosovës & ardhmërise sonë! // STOP destroying Kosova & our future!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 1.000.


NE TË RINJTE E KOSOVËS dhe qytetarët e tjerë si në Kosovë poashtu edhe në Diasporë, me frikë dhe zhgënjim vëzhgojmë veprimet skajshmërishtë të papërgjegjshme të politikanve kosovarë. Popujtë e botës po bashkohën për ta luftuar pandeminë, për të ofruar siguri e mirëqenje, për të ruajtur ekonominë dhe shtetësinë tyre.

Kurse politikanve tonë shpenzojnë pothuajse tërë energjinë e tyre duke mbjellë përçarje dhe duke u grindur rreth qështjeve egoiste dhe të parëndësishme. Atë energji ata do duhej të shpenzonin në ndërtimin e së ardhmes sonë dhe të shtetit tonë – Kosovës.

Ne përfaqësojnë grupin më të madh të tërë popullsisë ku mbi 35% janë nga 15-24 vjeç dhe mbi 65% nën 30 vjeç dhe ne jemi ata që duhet të jetojmë nesër me pasojat e politikëbërjes suaj sot.

Në rininë tonë, ne ishte dashtë të përqendrohemi te ndërtimi e vetes sonë, duke provuar punë të ndryshme, udhëtuar, studiuar; duke mbledhur eksperienca të reja.  Por jo ne. Ne duhet të luftojmë ditë për ditë për ekzistencën tonë.

  • Ndërsa ju po luftoni për një karrigë në qeveri, 70% e rinisë së Kosovës janë të papunë.
  • Ndërsa ju grindeni me njëri-tjetrin, ne jemi të rrethuar nga korrupsioni, varfëria dhe mungesa e perspektivës. Kjo gjendje e bën të pamundur çdo hap drejt një të ardhme më të mirë.
  • Ndërsa ju mendoni për interesin tuaj, bashkëmoshatarët e mijë bëjnë plane që të lënë familjet dhe vendin e tyre, për një jetë më të mirë diku tjetër.

Andaj STOP!

Mos na shkatërroni shtetin!

Mos na shkatërroni të ardhmen!

Mos na shkatërroni shpresën!

______________________________________________________________

WE YOUNG PEOPLE as well as other citizens in Kosova and in the Diaspora, have observed the latest events and the extremely irresponsible actions of Kosovar politicians with fear and great disappointment. The nations of the world are currently coming together to fight the actual pandemic, to provide security and prosperity and to preserve their economy and citizenship.

In the meantime, our politicians spend all their energy to sow discord and argue about selfish and irrelevant issues - Energy that they could be spending on building our future and our state - Kosova.

We represent the largest group of the entire population where over 35% are between 15-24 and over 65% under 30 years old. However, we are also the ones that have to live tomorrow with the consequences of the weak policymaking today.

In our youth, we should be focussing on creating secure lives for ourselves. We should be trying out different jobs, traveling, studying and gathering new experiences. For us that is not the case. As a matter of fact, we're the ones fighting day by day for our very existence.

  • While you are fighting for a chair in government, 70% of Kosovo's youth are unemployed.
  • While you're arguing with each other, we are surrounded by corruption, poverty and lack of perspective - which make every step towards a better future impossible.
  • While you're thinking about your own interest, my peers make plans to leave their families and their country for a better life elsewhere.

So STOP!

Don't destroy our state!

Don't ruin our future!

Don't destroy our hope!