Barbara Nowak do dymisji

Barbara Nowak do dymisji

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jan Przewiezlikowski started this petition to Kuratorium Oświaty

My, uczniowie i uczennice małopolskich szkół oraz wszyscy, którzy nie zgadzają się na nadużycia ze strony przedstawicieli Kuratorium Oświaty, pragniemy wystąpić przeciwko niedopuszczalnemu i – w naszej opinii – niebezpiecznemu zachowaniu obecnej małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak. Mimo że wspierają nas różne organizacje młodzieżowe, również o charakterze politycznym, pozostajemy grupą inkluzywną i zachęcamy wszystkich, niezależnie od poglądów i reprezentowanych środowisk, do wsparcia naszej inicjatywy. 

Celem działalności Kuratora Oświaty jest bowiem współpracowanie z odpowiednimi podmiotami w sprawach dot. rozwoju młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Kurator powinien dawać przykład swoją postawą, a swoje decyzje opierać na badaniach naukowych i konsultacjach z odpowiednimi specjalistami. Niedopuszczalne są zatem denialistyczne stwierdzenia i ignorowanie tak istotnych problemów, jakimi są m.in. katastrofa klimatyczna oraz rozwijająca się ksenofobia. 

Z uwagi na istotną rolę, jaką pełni w rozwoju młodzieży Kurator Oświaty, uważamy, że osoba zajmująca to stanowisko powinna stronić od wypowiedzi nacechowanych politycznie i szanować osoby o odmiennym zdaniu. Kurator Oświaty nie powinien również wykorzystywać swojej pozycji oraz wynikającego z niej autorytetu, aby udzielać wypowiedzi medialnych niezwiązanych bezpośrednio z działaniami Kuratorium Oświaty ani tym bardziej aby promować własne poglądy polityczne za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Ściśle analizując wszystkie działania pani Barbary Nowak, spostrzegliśmy niepokojące zachowania jednoznacznie wskazujące na naruszenie wolności słowa, sumienia i wyznania uczniów oraz na lekceważenie wytycznych zarówno ekspertów, jak i stojących za nimi organizacji międzynarodowych. Oczekujemy prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej zgodnej z obecnym stanem wiedzy medycznej przez wykwalifikowanych specjalistów i specjalistki. Sprzeciwiamy się także narzucaniu gronu pedagogicznemu ograniczeń w przekazywaniu wiedzy oraz próbom zwrócenia uczniów przeciwko nauczycielom i nauczycielkom, co w zdrowym organizmie szkolnym nie powinno mieć miejsca. 

Nie wyrażamy również zgody na wykorzystywanie oficjalnych profili Kuratorium Oświaty do promowania swoich prywatnych poglądów przez Kurator Barbarę Nowak. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę na medialne wypowiedzi, które w swojej istocie nie tylko propagują ograniczony sposób postrzegania świata, ale także nawołują do nienawiści wobec drugiej osoby, w tym wobec podlegających jej uczniów i uczennic, ze względu na orientację, płeć, wyznanie czy poglądy. Istotnym dla nas jest, aby – w trosce o dobro społeczności uczniowskiej i jej prawidłowy rozwój – szkoła nie była miejscem politycznej walki, zwłaszcza prowadzonej kosztem jakości edukacji i otwartości umysłu. 

Dlatego też, biorąc pod uwagę wyżej wymienione kwestie oraz brak kompetencji, żądamy odwołania pani Barbary Nowak ze stanowiska. Uważamy bowiem, że przez całą kadencję nie wypełniała swoich obowiązków z należytą godnością, a jej działania niebezpodstawnie przyczyniły się do licznych protestów ze strony osób tworzących społeczność szkolną. Nie wierzymy w możliwość poprawy, a z racji na pogarszającą się sytuację oświatową w Małopolsce, nie widzimy innej możliwości niż natychmiastowa dymisja pani Barbary Nowak. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!