Pro familjes dhe Kundër martesave në mes të gjinis së njëjt

Pro familjes dhe Kundër martesave në mes të gjinis së njëjt

616 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Nderim Sejdiu started this petition to kovovo and

Duke u bazuar në zhvillimet e fundit sa i përket draftimit të Kodit
Civil në të cilin parashihen ndryshime dhe plotësime me nene dhe
paragrafe të cilat sipas nesh shkojnë ndesh me qëndrimet e shumicës
apsolute të qytetarve të Republikës së Kosovës e veçanërisht miratimi i
të njejtit nga qeveria e Kosovës pa një debat publik na ka shtyrë që të
bëjmë një hulumtim që ta marrim opinionin e qytetarve të Kosovës sa i
përket këtij kodi civil.

Qëllimi i këtij peticioni është që t’ia
prezantojmë qeveris së Kosovës mendimin e qytetarve sepse në
munges të ligjit për referendum veçanarisht për qeshtje madhore siç
është lejimi apo mos lejimi i martesave të të njejtës gjini mendojmë se
është e domosdoshme që të mirret parasyshë edhe opinioni i qytetarve
mbi këtë qështje.

616 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!