Кривична одговорност за носителот на диплома или звање стекнати спротивно на законот.

0 have signed. Let’s get to 200!


Кривична одговорност за секое лице носител на диплома или звање стекнати спротивно на прописите за упис и добивање на истите од законот за високо образование.

Сегашниот закон за високо образование предвидува само казна за институцијата која издала диплома која не е во склад со законот за високо образование. Бараме и носителите на истите да бидат кривично гонети, затоа што свесно се впуштиле во тоа дело.Today: Konstantin is counting on you

Konstantin Osmanli needs your help with “Konstantin Osmanli: Кривична одговорност за носителот на диплома или звање стекнати спротивно на законот.”. Join Konstantin and 142 supporters today.