Petition Closed

Кривична одговорност за носителот на диплома или звање стекнати спротивно на законот.

This petition had 143 supporters


Кривична одговорност за секое лице носител на диплома или звање стекнати спротивно на прописите за упис и добивање на истите од законот за високо образование.

Сегашниот закон за високо образование предвидува само казна за институцијата која издала диплома која не е во склад со законот за високо образование. Бараме и носителите на истите да бидат кривично гонети, затоа што свесно се впуштиле во тоа дело.Today: Konstantin is counting on you

Konstantin Osmanli needs your help with “Konstantin Osmanli: Кривична одговорност за носителот на диплома или звање стекнати спротивно на законот.”. Join Konstantin and 142 supporters today.