1 response

Make Politics compulsory in Welsh secondary schools

0 have signed. Let’s get to 100!


We ask the National Assembly for Wales to lead the way in championing youth political engagement by strongly considering making Politics a compulsory subject in the new school curriculum.  This means in future, all eligible voters will have been taught the fundamentals of basic politics and thus be better placed to make well-informed decisions as politically active citizens.

Why is an understanding of politics important?

As of January 2018, the Welsh Labour Party announced its plans to lower the voting age in Welsh Local Elections to 16 year olds to give more young people a political voice. However, as a group of young women only too aware of the lack of political education offered in schools in Wales, we can’t help but wonder: what real use is the right to speak when you haven’t been taught the language?

Many aspects of politics are incredibly difficult to grasp no matter what age you are. This includes understanding ‘fake news,’ researching Welsh political history or the current stances of the leading political parties and how they aim to fulfil their promises to us.

There is a pressing need to ensure all sixteen and seventeen year olds have been provided with a solid basis of information that comes from safe, reliable sources and will be taught in a non-biased way. What better way is there of achieving this than through the classroom?

Let Wales set a precedent for other nations to follow! Please help support us and let’s get ‘politicool’ in school!

----------------------------------------------------------

Gofynnwn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru arwain y ffordd wrth hyrwyddo ymgysylltiad gwleidyddol ieuenctid trwy ystyried yn gryf wneud Gwleidyddiaeth yn bwnc gorfodol yn y cwricwlwm ysgol newydd.

Pam mae dealltwriaeth o wleidyddiaeth yn bwysig?

Ym mis Ionawr 2018, cyhoeddodd Plaid Lafur Cymru ei gynlluniau i ostwng yr oedran pleidleisio yn Etholiadau Lleol Cymru i 16 oed i roi llais gwleidyddol i bobl ifanc. Croesawyd y penderfyniad hwn fel buddugoliaeth gan lawer o ymgyrchwyr Pleidlais 16 yn ymrwymedig i weld y fasnachfraint wedi'i ymestyn. Fodd bynnag, fel grŵp o ferched ifanc yn rhy ymwybodol o'r diffyg addysg wleidyddol a gynigir mewn ysgolion yng Nghymru, ni allwn ni helpu ond rhyfeddu: pa ddefnydd go iawn yw'r hawl i siarad pan nad ydych wedi dysgu'r iaith?


Mae llawer o agweddau ar wleidyddiaeth yn anhygoel o anodd eu deall ni waeth pa oedran ydych chi. Mae hyn yn cynnwys deall 'newyddion ffug', ymchwilio i hanes gwleidyddol Cymru neu sefyllfa bresennol y pleidiau gwleidyddol blaenllaw a sut maen nhw'n anelu at gyflawni eu haddewidion i ni.

Mae angen pwysicaf i sicrhau bod yr holl bobl ifanc un ar bymtheg a saith ar bymtheg wedi cael eu darparu'n gadarn o wybodaeth sy'n dod o ffynonellau diogel, dibynadwy a byddant yn cael eu haddysgu mewn ffordd ddiamweiniol. Pa ffordd well o gyflawni hyn na thrwy'r ystafell ddosbarth?

Gadewch i Gymru osod cynsail i genhedloedd eraill ddilyn! Helpwch ein cefnogi a gadewch i ni gael 'politicool' yn yr ysgol!