സനീഷ്ജീ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം

സനീഷ്ജീ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം

Started
19 June 2020
Petition to
@kgsaneesh
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Taguchi Genichi

ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂ. ട്വിറ്ററിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കൂ.

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now