സനീഷ്ജീ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം

സനീഷ്ജീ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Taguchi Genichi started this petition to @kgsaneesh

ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂ. ട്വിറ്ററിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കൂ.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!