Petition Closed

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದರ್ಬಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರು('ಭಾರ'ತೀಯರು) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ-ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Letter to
Kannadigas
I just signed the following petition addressed to: Kannadigas.

----------------
Support for freedom from India

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದರ್ಬಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರು('ಭಾರ'ತೀಯರು) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ-ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿರರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
----------------

Sincerely,