KAMUDA YAŞ MAĞDURİYETİ BİTSİN, YAŞ SINIRLARI ESNETİLSİN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ilk sırayı, Medeni ve Siyasi Haklar almaktadır. İkinci sırada ise pozitivist (olumlu) hak anlayışının bir uzantısı olan İktisadî, Toplumsal ve Kültürel Haklar yer almaktadır. İkiz Sözleşmeler olarak da adlandırılan bu kategorilerin statüsü Uluslararası niteliktedir.

Nihayetinde, Eğitim Hakkı; İktisadî, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi kapsamında yer alır ve ulusal hiçbir insan hakları mekanizması yahut bireyi devlete karşı yükümlendirecek herhangi bir husus Eğitim/Öğrenim Hakkını sınırlandıramaz.

Ulusal mevzuatta yer alan 28/30/32/35 yaş haddi bir temel (evrensel) hak olan Eğitim Hakkını doğrudan kısıtlamaktadır.

Temel Hak ve Hürriyetler, TEMEL OLMA VASFINI ilk kez 1982 Anayasası’nda düzenlenmiş olmasından değil; Milletlerarası Sözleşme ve Protokollere koşut olarak iç hukuka aktarılmış olmasından almaktadır.

Temel Hak ve Hürriyetler, olağanüstü hâllerde bile askıya alınamazken, Sözleşmeye taraf devlet, MİLLETLER ARASI HUKUKTAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İHLÂL EDEMEZ.

1982 Anayasasında bile Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Ödevi sınırlandırılabilecek haklar arasında düzenlenmemiştir. Anayasamızın 70. maddesine göre; kamu hizmetlerine girmede, MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER dışında hiçbir ayrım gözetilemez hükmü amirdir. Memurluğa girişte kurumların aradıkları;

- "28 Yaşından Gün Almamış Olmak"

- "30 Yaşından Gün Almamış Olmak"

- "32 Yaşından Gün Almamış Olmak"

- "35 Yaşından Gün almamış Olmak"

gibi şartlar, görevin gerekleri ile hiçbir ilgisi olmayan, yaş ayrımcılığı yapan ve her Türk vatandaşına anayasa 70. maddesi ile tanınan memur olma hakkını gasp eden, çağımız koşullarına uymayan ve ülkemizin eğitimli, birikmiş emek gücünü atıl bırakan düzenlemelerdir.

Yürütülen kamu hizmetlerinin daha verimli, kaliteli ve rasyonel hâle getirilebilmesi, Hukuk Devleti İlkesinin bir gereği olarak da adalet ve hakkaniyet ölçüsüyle günümüz koşullarına uyarlamak, AB ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara koşut olarak mevzuatı güncellemek, Devletimizin daha verimli hizmet sunabilmesinin önündeki fırsat eşitsizliğinin giderilmesi saikiyle... Eğitimli, vasıflı, beşeri sermayeden yararlanması mevzuunda, vaki haksız bu uygulamaya son verilmesini istirham ediyoruz.

Önümüzü kesen uygulamalar 28 Şubat, katsayı ve başarılı olsak da sınav ve mülakatlarda Fetö yapılanmasının sonucunda usulsüz elenen çok sayıda mağdur kişi var. 

Bu mağduriyetimizin ilgili makamlarca giderilmesini,yaş sorununun ortadan kalkmasını talep ediyoruz.