Kampanya Kapatıldı

Sarıyer Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumluları Görevden Alınsın

Bu kampanya 12.575 destekçiye ulaştı


Veteriner İşleri Müdürü Ayhan Akbulut'un sorumluluğunu yürüttüğü Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi, hayvanların yasaya tamamen aykırı, kötü koşullarda bulunduğu, çoğunlukla aç ve susuz oldukları, yine yasa gereği olan tibbi bakım ve tedavinin yapılmadığı bir ölum kampı halindedir. Söz konusu bakımevinin görevlileri, gönüllü olarak hayvanları tedavi ettirmek isteyen vatandaşlara zorluk çıkarmakta ve buna izin verilmediği için ölen bir çok hayvan bulunmaktadır.

Veteriner Hekimler Odası üyesi de olan bahse konu veteriner hekim, yasalara, etik değerlere ve mezuniyetinde ettiği "Veteriner Hekim Andına" aykırı bir meslek ve görev anlayışı içindedir.

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine Ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin" aşağıdaki maddelerine aykırı durum olmasi nedeniyle, bu yönetmeliğin 120. maddesinin (b) şıkkına uygun olarak Merkez Konseyince, şikayetimize konu veteriner hekim hakkında "Oda Yönetim Kurulunca" soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

EK. 1. Sikayetimize iliskin yazi ve fotograflar.
2. Muracaatimiza dayanak olmak uzere "Turk Veteriner Hekimleri Birligi Hizmetlerinin Yürütülmesine Iliskin Uygulama Yönetmeligi” ilgili hükümleri

Şikayete ilişkin video linkleri;

https://instagram.com/p/8f1JNZvTZt/?taken-by=sokaklarbileyasakbize
https://instagram.com/p/8fwTMcPTR5/?taken-by=sokaklarbileyasakbize
https://instagram.com/p/8fv0k4vTRP/?taken-by=sokaklarbileyasakbize
https://instagram.com/p/8ftNRsvTdE/?taken-by=sokaklarbileyasakbize

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
"Hayvanların saygı görme hakları"
MADDE 57 – (1) Odalar, Paris UNESCO tarafından 15/10/1978 tarihinde resmen ilan edilen Hayvan Hakları Bildirgesinde bildirilen hayvanların saygı görme haklarına, hayvan onuruna aykırı davranış ve bütün hayvanların, insanlarca gözetilme, bakım ve korunma haklarıyla bağdaşmayan her türlü işkenceye karşı çıkar.Hayvanlara işkence yapanlar hakkında kanunî işlem uygulanır.
(2) Her oda kendi bölgesinde hayvanlara işkence yapılmasına göz yuman ya da işkenceye karışan veya vasıta olan veteriner hekimleri kovuşturup haysiyet divanına gönderir. Oda haysiyet divanları bu iddiaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun, hukukun genel ilkeleri ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin Meslekî Etik Kuralları ışığında özenle inceler ve gerek gördüğü işlem ve girişimleri yapar.
16) Görevli olduğu kurumlar ve meslek organlarınca kendilerine verilen görevleri yapmamak, verilen göreve özen ve ivedilik göstermemek,
18) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
19) Görevine ve iş sahiplerine ilgisiz kalmak,
22) Görev mahallinde uygulanması gereken usul ve esaslara aykırı davranmak"
SEKİZİNCİ BÖLÜM Deontoloji Meslek yemini
MADDE 62 – (1) Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan Hakları Bildirgelerini de göz önünde bulundururlar.
Meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınma
MADDE 64 – (1) Veteriner hekim, mesleğini doğrulukla icra etmek ve onu yüceltmekle yükümlü olup, meslekî faaliyetleri dışında da meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır.
MADDE 118 – (1) Soruşturmaya yetkili merciler şunlardır:
a) Oda üyesi veteriner hekimler hakkında soruşturma yapmaya Kanunun 34 üncü maddesi gereğince her odanın yönetim kurulları yetkilidir.
MADDE 120 – (1) İlgili hakkında soruşturma;
a) Bildirim veya yakınma,
b) Merkez Konseyinden gelen bildirim,
c) Oda yönetim kurulunca gerek duyulması,
üzerine kendiliğinden yapılır.
Bildirim veya yakınma
MADDE 121 – (1) Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin Merkez Konseyine veya odaya başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu veteriner hekimi ve bu Yönetmeliğin kapsadığı diğer
kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
(2) Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada bulunan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirim yapılan veya yakınılan kişinin kimliği, yakınmanın veya bildirimin konusu, maddi
olaylar, bildirim günü, varsa konuyla ilgili kanıtları içeren Merkez Konseyi veya oda yönetim kurulu üyelerinden biriyle bildirim veya yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanak
tutulması zorunludur.
(3) Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya ve Merkez Konseyine verilecek yazıyla yapılır. Bu yazı yukarıdaki hususları içermelidir. Aksi hâlde yakınmayı veya bildirimi yapan kişiden bu hususlar Merkez Konseyi veya oda yönetim kurulları tarafından sağlanmalıdır.
(4) Kimliksiz, adressiz ve imzasız bildirim veya yakınmalar işleme konmaz.
Kendiliğinden soruşturma
MADDE 122 – (1) Merkez Konseyi, bildirim veya yakınma olmadan da Kanuna, bu Yönetmeliğe ve Birlik yetkili organlarınca çıkarılan deontoloji ve etik kurallara aykırı hareketlerin varlığı hâlinde, ayrıca; mesleğin, meslektaşlarının, odaların ve Birliğin onur ve itibarını sarsıcı her tür eylem, beyan ve yayında bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili odaca soruşturma açılmasını isteyebilir.
Disiplin cezası vermeye yetkili merciler
MADDE 126 – (1) Oda haysiyet divanları; Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı cezaları vermeye divanı yetkilidir.
Onaylama ve karar
MADDE 128 – (1) Oda haysiyet divanı, hakkında kovuşturma yapılan veteriner hekim için Kanunun 41 inci maddesine göre uygun gördüğü ceza kararını, 35 inci maddeye göre üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylamada eşitlik hali mevcutsa başkanın verdiği oy yönünde karar alınmış sayılır.

 

 Bugün Pelin imzanı bekliyor!

Pelin Atan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kısırkaya Sorumluları Görevden Alınsın #barinagasesver @SukruGENCBaskan». Pelin ve imza atan diğer 12.574 kişiye katıl.