Başarı

Tatvan Antik Kentinin Arkeolojik Sit Alanı özelliğinin güncellenmesi gerekir. Tarihi mekânlar insanlığın ortak mirasıdır. Hiç bir ırka, hiç bir millete hasredilemez. Tarihimiz geleceğimizdir. Lütfen geleceğimize sahip çıkalım.

Bu kampanya 789 destekçi ile değişim yarattı!


Tarihi yok etmek, insanı yok etmektir. Tarihimizi yok etmek isteyenlere dur diyelim. Tatvan Antik Kentinin yok edilmesine seyirci kalmayalım. Bitlis’in Tatvan İlçesi Sorgun Askeri mevkiinde bulunan Tatvan Antik Kenti, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13.02.1986 tarih ve 1844 sayılı kararı ile Antik Kent olarak tecil edilmiştir. Ancak söz konusu antik kent tam olarak korunamadığı için zamanla, başta defineciler olmak üzere çeşitli kişiler tarafından yapılan kaçak kazılarla tahrip edilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine önlem alınması maksadıyla, sivil toplum kurluşları tarafından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde   girişimde bulunulmuş, Genel Müdürlük gerekli talimatı vererek, bölgenin yeniden incelenmesini Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan istemiştir. Adı Geçen kurul, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarırıı Koruma Kanunu kapsamında 10.11.2009 tarihinde yerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda mevcut arkeolojik kalıntıların 13.02.1986 tarih ve 1844 sayılı kararı gereği koruma altına alındığına vurgu yaparak, Antik Kentin fiziki olarak koruma altına alınmamış olması sebebiyle her türlü tahribata açık olduğu ve halk tarafından plaj ve piknik alanı olarak kullanıldığından tarihi özelliğini her geçen gün kaybetmeye yüz tuttuğu şeklinde bir neticeye ulaşmış, bu tahribatın önlenebilmesi için Valilik ve Kaymakamlıkça söz konusu alanın koruma altına alınarak, kaçak kazıların önlenmesini isteyen raporunu 16.11.2009 tarih ve B.16.0.KVM.4.65.00.02.13.05.04/992 sayı ile vermiştir. Ancak bu alanın satın alınması yönündeki girişimler neticesinde Antik Kent alanının satışı gündeme gelmiş, bunun üzerine Kültür Bakanlığının görüşü sorulmuştur. Bakanlık söz konusu alanın I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olması münasebetiyle satışının uygun olmadığına 19 Nisan 2010 tarihinde karar vermiştir. Buna rağmen bu alanın satın alınması yönündeki çabalar devam etmiş ve Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun vermiş olduğu kararı değiştirmesi yönünde çabalar devam etmiştir. Nitekim kurul, 2010 tarihinde Antik Kentin I. ve II. Decede Arkeolojik ve aynı zamanda Doğal sit alanı olduğu yönündeki kararını 11 ay sonra değiştirerek, bu alanın sadece doğal sit alanı olduğu kararını şaibeli olduğu izlenimi uyandıracak bir şekilde vermiştir. Alınan kararda geçen ifadeler çelişkileri içinde barındırması bakımından oldukça dikkate değerdir. Buna göre Kurul Üyeleri, 25.11.2011 tarihinde bizzat yerinde yapmış olduklarını söyledikleri Yüzey Araştırmaları neticesinde daha önce I. Derecede Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen alanda herhangi bir arkeolojik kalıntı, mimarı kalıntı, duvar ve duvar örgüsünde kullanılan işlenmiş bir taşa rastlanmadığı gibi, yerleşim merkezi olarak kullanıldığını gösteren en küçük bir çanak, çömlek ve metal parçasına da rastlanmamıştır şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadelerle, söz konusu alanın I. Derecede Arkeolojik Sit Alanından çıkarılmasının uygun olduğuna, daha önce I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ile I. Derecede Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu Doğal Sit Alanı Açısından değerlendirilmesine karar vermiştir. 

Bunun üzerine bölgede yapılan incelemelerde Arkeolojik bütün buluntuların yerli yerinde durduğu, bazı mahzenlerin toprakla doldurulmuş olmakla birlikte çok açık bir biçimde belli olduğu, kayalara oyulmuş bulunan ve çeşitli bölmelerden meydana gelen odaların sağlam olduğu, kayalar üzerindeki çeşitli geometrik şekillerin herhangi bir şekilde tahrip edilmemiş olduğu, kayalara oyulan bütün nişlerin sağlam olduğu ve çok sayıda mağaranın da yerli yerinde durduğu tespit edilmiştir. Akabinde bu arkeolojik buluntuların tamamı fotoğraflanmış, bölgeye gelen Van Televizyonu tarafından çekilen belgesel film suretiyle bütün arkeolojik buluntular kayıt atına alınmıştır. Dolayısıyla bütün çabalara, adeta büyük mücadelelere rağmen Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Antik Kentin Sit alanından tamamen çıkarılması yönünde çalışma yaptığı anlaşılmıştır. Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili bütün birimleri durumdan haberdar oldukları halde bu karar onaylanırsa, bölgemizin ve ülkemizin geleceği açısından büyük değer ifade eden Tatvan Antik Kenti yok olacaktır. Burada herhangi bir yatırım yapılmasının söz konusu olmadığı tek gayenin define aramak olduğu bütün bölge halkı tarafından bilindiği gibi, bu alanda kamunun yararına bir sonucun ortaya çıkmasının da mümkün olmayacağı ortadadır. Halbuki bu bölgede yapılacak olan bilimsel kazılarla söz konusu yerin, bütün ülkemizin ve dünyanın ilgi odağı haline geleceği ortadadır. Antik Kentin Sit Alanı olmaktan çıkarılması durumunda ortaya çıkacak sonuçların vebali de ağır olacaktır. Başlatılacak hukuki bir sürecin doğuracağı sonuçların, söz konusu suçu işleyenlerin akibetini ciddi bir manada tehdit edeceği kesindir. Dolayısıyla Tatvan Antik Kentinin Arkeolojik Sit Alanı özelliğinin güncellenmesi gerekir.  

 

 Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet DEMİRTAŞ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tatvan Antik Kentinin Arkeolojik Sit Alanı özelliğinin güncellenmesi gerekir. Tarihi mekânlar insanlığın ortak mirasıdır. Hiç bir ırka, hiç bir millete hasredilemez. Tarihimiz geleceğimizdir. Lütfen geleceğimize sahip çıkalım.». Mehmet ve imza atan diğer 788 kişiye katıl.