Justice for Kate Hoang & Paul Huy Nguyen

Justice for Kate Hoang & Paul Huy Nguyen

Started
4 March 2022
Signatures: 26Next goal: 50
Support now

Why this petition matters

JUSTICE FOR KATE HOANG & PAUL HUY NGUYEN 

Ms Kate Hoang and Mr Paul Huy Nguyen were respectively democratically elected as Federal President and Vice President of the Vietnamese Community of Australia (VCA) but removed from office, simply by internal vote, which was not procedurally correct, and just because of personal vendetta and their refusal to be mere puppets. Many in the Vietnamese Community are upset with this decision.

We demand the decision be reversed immediately. We request Ms Hoang and Mr Nguyen remain in office, and continue their role as VCA representatives.

Ms Hoang is the youngest and first female Federal President of VCA, in its 46 years of history. Leading up to the election, she was unjustly the target of a smear campaign, with constant online bullying, yet defied the odds to be democratically elected.

Despite being democratically elected, those who were against her election, did all they could, finding any excuse they could to remove her from office.

The decision is invalid and procedurally wrong.

The Vietnamese diaspora in Australia escaped the communist regime to find freedom and democracy in Australia. Yet the behaviour we are seeing by the people who claim to represent the Vietnamese diaspora, is akin to the communist regime that our families escaped from. We are now going backwards. Such behaviour cannot be tolerated, particularly in a democratic country like Australia.

The removal of Ms Hoang and Mr Nguyen from office has created a deep division in the VCA. We need your help to take a stand against this despicable decision.

We demand justice for Ms Hoang and Mr Nguyen!

We demand their immediate return to office as democratically elected Federal President and Vice President of VCA!

CÔNG LÝ CHO KATE HOANG & PAUL HUY NGUYEN

Bà Kate Hoang và ông Paul Huy Nguyen được bầu 1 cách dân chủ vào vai trò chủ tịch và phó chủ tịch của cộng đồng người Việt liên bang Úc châu (VCA) nhưng đã bị loại khỏi vai trò của mình, chỉ đơn giản bằng cách bầu bán trong nội bộ, chủ yếu là do những thù hằn cá nhân và do 2 ông bà không muốn trở thành con rối cho kẻ khác. Rất nhiều người trong cộng đồng người Việt đang rất phẫn nộ với quyết định này.

Chúng tôi yêu cầu quyết định này nên được dỡ bỏ ngay lập tức. Chúng tôi muốn bà Hoang và ông Nguyen trở lại với vai trò của mình, đại diện cho Cộng đồng ở cấp độ liên bang.

Bà Hoang là người phụ nữ đầu tiên và trẻ nhất trong vai trò chủ tịch liên bang của VCA, trong suốt lịch sử 46 năm của VCA. Trong giai đoạn tiền bầu cử, bà đã trở thành đối tượng cho 1 chiến dịch bôi nhọ bất công, với việc bắt nạt liên tục trên mạng, nhưng bà đã vượt qua tất cả để được bầu vào vị trí chủ tịch 1 cách dân chủ.

Dù vậy, những người chống lại bà trong suốt cuộc bầu cử, đã làm tất cả những gì họ có thể, nhằm tìm kiếm bất kỳ lý do để lật đổ bà.

Quyết định truất phế bà là không hợp lệ và không theo đúng quy trình.

Người Việt di tản đến Úc chạy trốn khỏi chế độ cộng sản để tìm tự do và dân chủ. Nhưng những hành vi của những người tự cho mình là đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn lại rất giống chế độ cộng sản mà gia đình chúng ta đã trốn chạy. Chúng ta đang đi thụt lùi. Những hành vi như vậy không thể được chấp nhận, đặc biệt trong 1 đất nước dân chủ như nước Úc.

Hành động truất phế bà Hoang và ông Nguyen đã tạo ra 1 sự chia rẻ lớn trong VCA. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để lên án hành động đáng khinh này.

Chúng tôi yêu cầu công lý cho bà Hoang và ông Nguyen

Chúng tôi yêu cầu họ trở lại với tư cách chủ tịch và phó chủ tịch của VCA đã được bầu lên 1 cách dân chủ!

Support now
Signatures: 26Next goal: 50
Support now