Pétition fermée

JUSTICE AND FREEDOM FOR TRAN THI NGA AND NGUYEN NGOC NHU QUYNH

Cette pétition avait 690 signataires


Tiếng Việt bên dưới                                                                                   Česká verze dole                                                                                             Version française en bas                                                                                         

 To: Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan, Chairwoman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Dear Madam,

As the year of the Rooster is fast approaching, we the individuals and organizations undersigned, would like to wish you excellent health, sound intelligence, soaring spirit, and that your name would be acknowledged in the history of Vietnam. This message is brought to you as the coordinator of the activities in the Parliament, a place that is made up of the people’s representatives, who have the responsibility to listen to the voice of their people.

Dear Madam, the reason that compelled us to write this message to you is for humanitarian reason towards the case of Mrs. Tran Thi Nga who was arrested at 8:00 am on the 21st of January, 2017 in Ha Nam and was charged under Article 88 of the Vietnam’s Penal Code. Prior to that, Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh was also arrested and charged under the same article.

Human rights defenders both in Vietnam and around the world have called for the revocation of Article 88 as it contradicts with the Universal Declaration of Human Rights which Vietnam, a member of the UN, ratified. At the 41st general meeting of the Standing Committee of the National Assembly on the 14th of September 2015, former Chairman of the Parliament, Mr. Nguyen Sinh Hung stated that “we cannot have a law that generalizes the conducting of propaganda against the state, we also cannot just arrest anyone”.

In recent years, both Mrs. Tran Thi Nga and Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh have tirelessly fought against the social injustices in Vietnam They assisted in the reappeals of cases with wrongful convictions, opposed to the rampant violations of land management and fought against Chinese invasion of Vietnam sovereignty. Thus, arresting and charging these two ladies in spite of the above mentioned reasons, go against Vietnam’s policy which is to “support the people to fight against social injustices in order to build a democratic, fair and civilized society”.

The arrest of innocent citizens such as Mrs. Tran Thi Nga and Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh also took away two mothers of innocent children especially during this time of our traditional Lunar New Year celebration. This is the time where families, including yours and ours, come together to appreciate happiness and familial union. This is an act that goes against morality and even disrespects the rights of these children. As a coordinator of the Legislative Assembly, as a woman and as a mother, you, Madam Chairwoman certainly comprehend this action more than anyone!

600 years ago, our national hero Nguyen Trai realized that we should “Let generosity prevail over brutality, let intelligence and humanity prevail over violence”. Why can’t Vietnamese, in this 21st century, be humane to one another?

Dear Madam, being one of the Most Influential Women in Vietnam - according to Forbes 2016 - you have in your hands the opportunity to remind the people of our motto and restore the humanity by returning freedom to Mrs. Tran Thi Nga and Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh. We, the individuals and organizations undersigned, earnestly call for your act of kindness especially during the last days of the year, so that we can prevent future animosity of our country in the coming New year.

 

........................................................................................................................

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt nam nhiệm kỳ 2016 -2021.


Thưa Bà,
Trước thềm năm mới Đinh Dậu, chúng tôi, những cá nhân và tổ chức ký

tên dưới đây kính chúc Bà sức khỏe dồi dào, trí tuệ tinh thần minh mẫn và tên tuổi Bà được sử sách nước Việt ghi nhận.
Với lá thư này, chúng tôi hướng tới Bà như hướng tới người điều hành các hoạt động của Quốc hội, nơi quy tụ tất cả các đại diện của người dân trên  khắp mọi miền đất nước, và là những người có bổn phận phải lắng nghe tiếng nói của dân.
Thưa Bà, lý do buộc chúng tôi viết lá thư này là lý do Nhân đạo đối với chị Trần Thị Nga, bị bắt vào hồi 8h sáng ngày 21/1/2017 tại Hà Nam theo điều 88 Bộ Luật hình sự, và trước đó là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng vì điều 88.

Điều 88 là điều luật đã được các nhà hoạt động nhân quyền trong nước và quốc tế khuyến nghị và yêu cầu nhà nước Việt Nam gỡ bỏ, bởi vì điều khoản này đi ngược với bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Liên hiệp quốc mà Việt Nam đã ký với danh nghĩa là một thành viên.
Chính ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội (nhiệm kỳ 2011-2016) đã nhận định rằng "Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được” vào sáng 14/9/2015 tại phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                                                              

Trong nhiều năm qua, hai chị Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã luôn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, giúp khởi kiện các vụ án oan trái, phản đối những sai phạm tràn lan trong công tác quản lý đất đai, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Vì những lý do nêu trên, việc bắt giam hai chị là việc làm đi ngược lại với chủ trương chính sách „hưởng ứng nhân dân đấu tranh chống các tiêu cực trong xã hội để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh” của nhà nước Việt Nam.

Việc bắt giam công dân vô tội Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lấy đi hai người mẹ của những đứa trẻ thơ vào thời điểm Tết cổ truyền, khi mọi gia đình - trong đó có gia đình bà và gia đình chúng tôi – được vui vẻ, hạnh phúc trong ấm áp, xum vầy, là một việc làm đi ngược lại đạo lý, chà đạp lên cả quyền của trẻ em. Là người điều hành cơ quan Lập pháp, là phụ nữ và là Người Mẹ - chắc bà thấu hiểu điều này hơn ai hết !

Cách đây 600 năm, Nguyễn Trãi đã biết "Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo". Không lẽ người Việt trong thế kỷ 21 lại không biết đối xử nhân đạo với nhau?

Thưa Bà, là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam hiện nay - theo đánh giá của Forbes năm 2016 - Bà đang có trong tay cơ hội để khơi lại và làm hồi sinh lại tình người trong xã hội bằng cách trả lại tự do cho chị Trần Thị Nga, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Chúng tôi, những người và tổ chức ký tên dưới đây kêu gọi Bà hãy làm điều thiện này trong những ngày cuối cùng của năm, để bớt đi những hậnthù cho tương lai của đất nước trong năm mới đang tới.

........................................................................................................................

Važená paní Nguyen Thi Kim Ngan, předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky,

s přibližujícím se rokem Kohouta bychom Vám my, níže podepsaní jednotlivci i organizace, rádi popřáli hodně zdraví, dobrý úsudek a bystrého ducha, a aby se Vašemu jménu v budoucnu dostalo v dějinách Vietnamu uznání.

Toto sdělení Vám zasíláme jakožto koordinátorce činností Parlamentu, místa, kde se scházejí zástupci lidu, jejichž odpovědností je naslouchat hlasům obyvatel.

Vážená paní předsedkyně, obracíme se na Vás ohledně případu paní Tran Thi Nga, která byla zatčena dne 21. ledna 2017 v osm hodin ráno v Ha Namu a obviněna podle článku 88 vietnamského trestního zákoníku. Dříve byla na základě téhož článku zatčena a obviněna také paní Nguyen Ngoc Nhu Quynh.

Obhájci lidských práv jak ve Vietnamu, tak po celém světě se dovolávají zrušení článku 88, jelikož je v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv, kterou Vietnam, jakožto člen OSN, ratifikoval. Na 41. plenárním zasedání Stálého výboru Národního shromáždění dne 14. září 2015 bývalý předseda Parlamentu pan Nguyen Sinh Hung uvedl, že „nemůžeme mít zákony, které umožňují vedení protistátní propagandy, a stejně tak nemůžeme jen tak někoho zatknout“.

V posledních letech jak paní Tran Thi Nga, tak paní Nguyen Ngoc Nhu Quynh neúnavně bojovaly proti sociální nespravedlnosti. Podporovaly nespravedlivě obžalované lidskoprávní aktivisty během táhnoucích se procesů, stavěly se proti přebujelému porušování lidských práv při vyvlastňování pozemků a bojovaly proti čínskému narušování vietnamské suverenity. A tak je zatčení a obvinění těchto dvou žen navzdory výše uvedeným důvodům proti vietnamské politice, kterou je „podpořit lid v boji proti sociální nespravedlnosti, aby se budovala demokratická, spravedlivá a civilizovaná společnost”.

Zatčením nevinných občanů, jako jsou paní Tran Thi Nga a Nguyen Ngoc Nhu Quynh, byly rovněž dvě matky odloučeny od svých nevinných dětí. To je obzvlášť bolestné v tomto období tradičních oslav lunárního Nového roku, v čase, kdy se rodiny, včetně našich a vaší, sejdou, aby oslavovaly rodinné štěstí a jednotu. Jde o skutek proti mravnosti, který vážně porušuje práva dětí. Jakožto koordinátorka legislativního shromáždění, žena a matka, si toto jistě uvědomujete spíše než kdokoli jiný.

Před 600 lety náš národní hrdina Nguyen Trai napsal: „Nechť velkorysost zvítězí nad krutostí. Nechť rozum a lidskost zvítězí nad násilím. Neměli bychom se my Vietnamci dnes, v 21. století chovat jeden ke druhému s větším smyslem pro lidskost?

Vážená paní předsedkyně, jakožto jedna z nejvlivnějších žen ve Vietnamu podle žebříčku časopisu Forbes pro rok 2016 máte v rukou příležitost připomenout lidem lidskost a znovu ji nastolit navrácením svobody paní Tran Thi Nga a paní Nguyen Ngoc Nhu Quynh. My, níže podepsaní jednotlivci a organizace, Vás naléhavě žádáme o laskavý skutek, obzvláště v posledních dnech roku, abychom v nadcházejícím roce mohli zabránit budoucím projevům nepřátelství v naší zemi.

........................................................................................................................

A l'intention de Mme Nguyen Thi Kim Ngan, Présidente de l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Viet Nam

Madame,

A l'approche de l'année du Coq , nous, individus et organisations soussignés, voudrions vous souhaiter santé, intelligence, rayonnement et reconnaissance de votre nom dans l'histoire du Vietnam. Ce message vous est présenté en tant que coordonnateur des activités au sein du Parlement, un lieu qui est composé de représentants du peuple, qui ont la responsabilité d'écouter la voix de leur peuple.

Chère Madame, la raison de ce message est l'arrestation de Mme Tran Thi Nga à 8 heures le 21 janvier 2017, à Ha Nam, en vertu de l'article 88 du Code pénal du Vietnam. Auparavant, Mme Nguyen Ngoc Nhu Quynh avait également été arrêtée et inculpée en vertu du même article.

Les défenseurs des droits de l'homme tant au Vietnam que dans le monde entier ont demandé la révocation de l'article 88 car il contredit la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme que le Vietnam, membre de l'ONU, a ratifiée. Lors de la 41e réunion générale de la Commission permanente de l'Assemblée nationale le 14 septembre 2015, l'ancien président du Parlement, M. Nguyen Sinh Hung a déclaré : "nous ne pouvons pas avoir une loi qui généralise la conduite de la propagande contre l'Etat, mais nous ne pouvons pas non plus simplement arrêter une personne ".

Ces dernières années, Mme Tran Thi Nga et Mme Nguyen Ngoc Nhu Quynh ont lutté sans relâche contre les injustices sociales au Vietnam. Elles ont aidé à la révision et appels de procès , se sont opposées aux violations flagrantes de la gestion des terres et ont lutté contre les violations chinoises de la souveraineté du Vietnam. Ainsi, l'arrestation et la mise en accusation de ces deux dames, malgré les raisons susmentionnées, vont à l'encontre de la politique du Vietnam qui consiste à "soutenir le peuple à lutter contre les injustices sociales pour construire une société démocratique, juste et civilisée".


L'arrestation de citoyens innocents comme Mme Tran Thi Nga et Mme Nguyen Ngoc Nhu Quynh a également puni deux mères d'enfants innocents, en particulier pendant cette période de notre traditionnelle célébration du Nouvel An lunaire. C'est le moment où les familles, y compris la vôtre et la nôtre, se réunissent pour apprécier le bonheur et l'union familiale. Il s'agit d'un acte qui va à l'encontre de la moralité et qui ne respecte même pas les droits de ces enfants. En tant que coordonnatrice de l'Assemblée législative, en tant que femme et en tant que mère, vous, Madame la Présidente, comprenez certainement cette action plus que quiconque!

Il y a 600 ans, notre héros national Nguyen Trai s'est rendu compte que nous devrions «Laisser la générosité dominer sur la brutalité, laisser l'intelligence et l'humanité prévaloir sur la violence». Pourquoi les Vietnamiens, au XXIe siècle, ne peuvent-ils pas être humains les uns envers les autres?

Chère Madame, étant l'une des femmes les plus influentes au Vietnam - selon Forbes 2016 - vous avez entre vos mains la possibilité de rappeler aux gens notre devise, et de restaurer l'humanité en rendant la liberté à Mme Tran Thi Nga et à Mme Nguyen Ngoc Nhu Quynh. Nous, les individus et les organisations soussignés, en appelons vivement à votre clémence surtout pendant les derniers jours de cette année, afin que nous puissions prévenir toute animosité dans notre pays pour cette Nouvelle Année.

 Ngoc Anh compte sur vous aujourd'hui

Ngoc Anh ROLLAND a besoin de votre aide pour sa pétition “Justice and Freedom for Tran Thi Nga and Nguyen Ngoc Nhu Quynh ! To Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan, Chairwoman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.”. Rejoignez Ngoc Anh et 689 signataires.