No al tancament de l'Escola Mediterrània! SÍ A LES OBRES DE REFORMA URGENT DE L’INSTITUT

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


L’ESCOLA MEDITERRÀNIA ESTÀ EN PERILL 

Si! L’administració anuncia una nova retallada! Aquest cop li ha tocat a un altre servei educatiu: l’escola pública Mediterrània de la Barceloneta.

Aquest barri, desafortunadament, al llarg dels darrers anys ja ha sortit massa pels mitjans de comunicació: encariment dels lloguers amb el resultat de moltes famílies que han de marxar a altres barris perquè no poden pagar-los i proliferació de pisos turístics.

L’escola Mediterrània tampoc s’ha escapat d’aquesta “gestió administrativa”. La història d’aquesta escola fa visible alguns interessos molt allunyats de com l’administració hauria de mirar-se la funció educativa i social de les escoles de primària als barris d’una ciutat tant diversa econòmicament, socialment i culturalment com és Barcelona.

Permeteu-nos una mica d’història... L’Escola Mediterrània està situada al Passeig Marítim, a primera línia de mar.  Es va crear l’any 1997 (fruit de la fusió de dos centres, l’Escola Lepant i l’Escola Verge del Mar). L’any 2007, casualment en plena especulació urbanística, es va enderrocar l’edifici per problemes estructurals (van dir) i l’escola va passar 6 cursos en barracons amb la incertesa de si mai més tornaria a disposar d’un edifici o si simplement l’Administració l’estava sotmetent a una mort lenta, és a dir el seu tancament definitiu.

Durant aquells 6 anys la lluita veïnal per reivindicar la construcció de l’edifici nou de l’Escola la va convertir en un element de cohesió social del barri. Una lluita que es va acabar amb l’edifici nou, d’una línia, inaugurat l’any 2013.

Actualment l’escola disposa d’un Projecte Educatiu del que en gaudeixen 190 nens i nenes i al que dóna suport tota la comunitat educativa: la participació i fidelitat de les famílies usuàries així com l’alta demanda en període de matriculació ho evidencien. L’equip de mestres està realitzant una exitosa labor educativa i de cohesió social valorada, també, per la mateixa inspecció educativa. Tant és així que l’any 2017 la mateixa Administració, després de valorar el projecte, l’organització i el bon clima de convivència de l’escola, va argumentar que l’Escola Mediterrània era el centre de la Barceloneta més adequat per obrir un SIEI.

Què motiva, doncs, a l’Administració el tancament d’aquesta escola? L’actual funcionament de l’Escola Mediterrània i les garanties educatives que ofereix a l’alumnat matriculat i a les seves famílies  no són raó suficient per mantenir-la oberta i seguir invertint pel seu futur, que a la fi és el futur de tots?

És un centre d’una sola línia, si! I aquest fet és un dels grans avantatges, el que permet a tot el claustre i, en especial a l’equip directiu,  conèixer a tot l’alumnat i a les seves famílies, fer-ne un seguiment acurat de les seves necessitats, que sovint, són moltes i complexes, prendre decisions consensuades i donar respostes immediates.

Una escola petita, si! En la que les famílies es coneixen i es relacionen entre elles, per això es respecten les diferències i els uneix el diàleg i les ganes de construir. Perquè ja se sap: “s’estima el que es coneix”.

Però a la Conselleria d’Educació això no li sembla important. Per això no té cap mania en tancar l’Escola Mediterrània i fusionar-la amb un altre centre d’educació primària i un institut, tots dos centres amb Projectes Educatius ben diferents. El resultat? Un macrocentre d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat que pretén agrupar famílies que en el moment de matricular als seus fills i filles van optar per un o per un altre centre en funció del Projecte Educatiu que cada un els oferia. Si això passa, està clar que la Barceloneta perd oferta i diversitat educativa. Les famílies tindran només una opció d’escola pública, tan si els agrada molt com si els agrada poc.

Què es vol estalviar l’Administració eliminant un servei educatiu? La resposta és... diners. Aquells diners que després es gastaran amb coses que probablement no ens fan cap falta.

Els mateixos diners que no inverteix en l’institut Joan Salvat Papasseit. Tot i tenir un projecte de reforma des de fa una dècada, les instal·lacions de l’institut s’estan caient a trossos pels problemes estructurals i el deficient servei de manteniment. Problemes d’insalubritat (hi ha rates a diversos espais com les finestres de les aules dels laboratoris, la zona jardí del pati), de calefacció (el circuit de calefacció està desfasada; en certes aules fa molta calor i en altres molt fred), goteres a tot l'edifici, inundació de la zona de sorra del pati i manca de manteniment de l’arbrat, desperfectes estructurals al gimnàs i sense aigua calenta a les dutxes, mobiliari oxidat i portes rovellades o que no tanquen, wc tancats en dues plantes... L’AMPA i la comunitat educativa de l’institut ha fet saber aquesta situació al Consorci d’Educació, l’última de les quals fa només una setmana, que continua sense prendre mesures.

Cal que recordem als qui prenen decisions que una escola NO es mesura amb els diners que s’hi inverteix o amb els que s’estalvia? Cal que els recordem que l’educació pública és un servei prioritari i no un negoci? Cal que els recordem que retallar en educació avui és haver d’invertir en ajudes socials demà? 

Senyors i senyores del Consorci de Barcelona, els hi demanarem reunions, els hi demanarem explicacions i els hi demanarem que facin enrere el seu projecte d’institut escola en un barri on el que funciona són els centres petits, els centres que garanteixen la convivència i el coneixement acurat de l’alumnat per ajudar-lo a aprendre.

I que s’emprenguin d’una vegada per totes i amb la màxima urgència les obres de reforma urgent que l’institut necessita i que és la verdadera solució perquè els nens i les nenes de la Barceloneta es quedin al barri a estudiar secundària. I aquesta és la demanda que els centres escolars de la Barceloneta fem al Consorci de Barcelona i també al Departament d’Educació.

Senyor Bargalló, no esperi que ens quedem amb els braços creuats mirant com l’actual administració va retallant i eliminant els drets a l’educació... el vindrem a veure,  ja que no ens ha vingut a veure mai vostè, i esperem que ens rebi i ens escolti! Arribarem fins on puguem per defensar la nostra escola.

L’ESCOLA MEDITERRÀNIA NO ES TOCA!

 

castellano:

LA ESCUELA MEDITERRÁNEA ESTÁ EN PELIGRO

La administración anuncia un nuevo recorte! Esta vez le ha tocado a otro servicio educativo: la escuela pública Mediterrània de la Barceloneta.

Este barrio, desafortunadamente, en los últimos años ya ha salido demasiado en los medios de comunicación: encarecimiento de los alquileres con el resultado de muchas familias que tienen que irse a otros barrios porque no pueden pagarlos y proliferación de pisos turísticos.

La escuela Mediterrània tampoco se ha escapado de esta "gestión administrativa". La historia de esta escuela hace visible algunos intereses muy alejados de cómo la administración debería valorar la función educativa y social de las escuelas de primaria en los barrios de una ciudad tan diversa económica, social y culturalmente como es Barcelona.

Permítasenos un poco de historia... La Escuela Mediterrània está situada en el Paseo Marítimo, en primera línea de mar. Se creó en 1997 (fruto de la fusión de dos centros, la Escuela Lepanto y la Escuela Virgen del Mar). En el año 2007, casualmente en plena especulación urbanística, se derribó el edificio por problemas estructurales (dijeron) y la escuela pasó 6 cursos en barracones con la incertidumbre de si nunca más volvería a disponer de un edificio o si simplemente la Administración la estaba sometiendo a una muerte lenta, es decir su cierre definitivo.

Durante aquellos 6 años la lucha vecinal para reivindicar la construcción del nuevo edificio de la escuela la convirtió en un elemento de cohesión social del barrio. Una lucha que terminó con el edificio nuevo, de una línea, inaugurado en 2013.

Actualmente la escuela cuenta con un Proyecto Educativo del que forman parte 190 niños y niñas y al que apoya toda la comunidad educativa: la participación y fidelidad de las familias usuarias así como la alta demanda en periodo de matriculación lo evidencian. El equipo de maestros está realizando una exitosa labor educativa y de cohesión social valorada, también, por la misma inspección educativa. Tanto es así que el año 2017 la misma Administración, tras valorar el proyecto, la organización y el buen clima de convivencia de la escuela, argumentó que la Escuela Mediterránea era el centro de la Barceloneta más adecuado para abrir una SIEI.

¿Qué motiva, pues, a la Administración el cierre de esta escuela? ¿El actual funcionamiento de la Escuela Mediterránea y las garantías educativas que ofrece al alumnado matriculado y a sus familias no son razón suficientes razones para mantenerla abierta y seguir invirtiendo en su futuro, que al fin es el futuro de todos?

Es un centro de una sola línea, ¡si! Y ésta es una de las grandes ventajas, lo que permite a todo el claustro y, en especial al equipo directivo, conocer a todo el alumnado y a sus familias, hacer un seguimiento cuidadoso de sus necesidades, que a menudo, son muchas y complejas, tomar decisiones consensuadas y dar respuestas inmediatas.

Una escuela pequeña, ¡si! En la que las familias se conocen y se relacionan entre ellas, por lo que se respetan las diferencias y a las que les une el diálogo y las ganas de construir. Porque ya se sabe: "se quiere lo que se conoce".

Pero a la Conselleria d’Educació esto no le parece importante. Por eso no tiene ninguna manía en cerrar la Escuela Mediterrània y fusionarla con otro centro de educación primaria y un instituto, ambos centros con Proyectos Educativos muy diferentes. ¿El resultado? Un macrocentro de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que pretende agrupar familias que en el momento de matricular a sus hijos e hijas optaron por uno o por otro centro en función del Proyecto Educativo que cada uno los ofrecía. Si esto ocurre, está claro que la Barceloneta pierde oferta y diversidad educativa. Las familias tendrán sólo una opción de escuela pública, tanto si les gusta mucho como si les gusta poco.

¿Qué se quiere ahorrar la Administración eliminando un servicio educativo? La respuesta es... dinero. Aquel dinero que luego se gastarán en cosas que probablemente no nos hacen ninguna falta.

El mismo dinero que no invierte en el instituto Joan Salvat Papasseit. A pesar de tener un proyecto de reforma desde hace una década, las instalaciones del instituto se están cayendo a pedazos por los problemas estructurales y el deficiente servicio de mantenimiento. Problemas de insalubridad (hay ratas en diversos espacios como las ventanas de las aulas de los laboratorios, la zona jardín del patio), de calefacción (el circuito de calefacción está desfasada; en ciertas aulas hace mucho calor y en otros muy frío), goteras en todo el edificio, inundación de la zona de arena del patio y falta de mantenimiento del arbolado, desperfectos estructurales en el gimnasio y sin agua caliente en las duchas, mobiliario oxidado y puertas oxidadas o que no cierran, wc cerrados en dos plantas ... la AMPA y la comunidad educativa del instituto ha hecho saber esta situación al Consorci d’Educació, la última de las cuales hace sólo una semana, que sigue sin tomar medidas.

¿Hay que recordar a los que toman decisiones que una escuela NO se mide por el dinero que se invierte o por los costes que ahorra? ¿Es necesario que les recordemos que la educación pública es un servicio prioritario y no un negocio? ¿Es necesario que les recordemos que recortar en educación hoy significa tener que invertir en ayudas sociales mañana?

Señores y señoras del Consorci d’Educació de Barcelona, ​​les pediremos reuniones, les pediremos explicaciones y les pediremos que retrocedan y tiren atrás su proyecto de instituto escuela en un barrio donde lo que funciona son los centros pequeños, los centros que garantizan la convivencia y el conocimiento preciso del alumnado para ayudarle a aprender.

Y que se emprendan de una vez por todas y con la máxima urgencia las obras de reforma urgente que el instituto necesita y que es la verdadera solución para que los niños y las niñas de la Barceloneta se queden en el barrio a estudiar secundaria. Y esta es la demanda que los centros escolares de la Barceloneta hacemos al Consorci de Barcelona y también al Departament d’Educación.

Señor Bargalló, no espere que nos quedemos con los brazos cruzados mirando como la actual administración va recortando y eliminando los derechos en la educación... le vendremos a ver, ya que no nos ha venido a ver usted, y esperamos que nos reciba y nos escuche! Llegaremos hasta donde podamos para defender nuestra escuela.

¡LA ESCOLA MEDITERRÀNIA NO SE TOCA!