Servei de Bombers Forestals GV: Cap company/a fora!!!- Ningún/a compañer@ fuera!!!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


(VALENCIÀ-CASTELLANO)

Per la finalització del frau de llei de l'empresa Tragsa i la inclusió en la Relació de Personal dels/les Bombers/es Forestals amb contractes il·lícits.

 Tragsa és l'empresa pública que, gràcies a l'encomana aprovada pel Consell, gestiona els recursos de les Unitats que componen el Servei de Bombers Forestals. Aquestes Unitats estàn destinades a l'extinció d'incendis forestals, i actuacions en altres emergències en matèria forestal al País Valencià. Entre d'altres coses, Tragsa s'encarrega de la contractació del personal d'aquestes unitats: 550 treballadors/es durant tot l'any, més 220 treballadors/es que s'incorporen en les Brigades de Reforç durant el període de màxim risc. Un total de 770 persones que any rere any es juguen la vida en l'extinció dels incendis forestals.

Segons el VI Conveni Col·lectiu del personal de l'empresa Tragsa adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, preveu en el seu article 23, que els treballadors/es de les Brigades de Reforç adquiriran la condició de fixes discontinus d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.8 i l'art. 16 de l'Estatut dels Treballadors.

Però, malauradament, la realitat és un altra i Tragsa porta incomplint la llei des de 2015. Amb un 30% de la plantilla que treballa tot l'any precaritzat, amb un contracte d'obra o servei determinat i signant addendes semestrals. El cas dels treballadors/es que no treballen tot l'any la situació encara és més precària: de 220 aproximadament el 50% compliria els requisit per a ser fixe discontinu segons Inspecció de Treball de València; on resol amb l'informe del 21 de desembre de 2016 que:


"l'empresa ha estat fent contractes per obra o servei determinat, amb els treballadors de les Brigades de Reforç, en lloc del contracte fixe discontinu procedent, conforme a la normativa i jurisprudència anomenada".


A pesar de que 100 treballadors/es han passat ja pels jutjats i els jutges els han donat la raó en les seves demandes, Tragsa no només NO aplica les sentències sinó que les recorre a instàncies superiors per tractar-se d'una empresa pública, amb tota la despesa a l'erari públic que el recurs suposa.

Pròximament s'iniciarà les negociacions tècniques per a que el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana siga gestionat directament per l'administració, sense l'empresa Tragsa. En aquest procés, les persones afectades per aquest contractes fraudulents, es poden veure excloses en la subrogació de personal, per no pertànyer en la Relació de Personal (RP) de l'empresa, lloc que els pertany per llei.

Cometén així també la Generalitat Valenciana a traves de la AVRSE, si no resol la situació d'aquestes persones, la continuació del frau de llei que realitza l'empresa Tragsa. Sent còmplice directa d'aquesta injustícia. Ja que com a molt pretén subrogar aquest personal en la mateixa forma contractual il·lícita.

S'apropen de nou temps incerts per als BBFF que treballem estacionalment o que cobrim interinatges/prejubilacions . El nostre futur és veu condicionat a les noves "regles de joc" que ens suposarà un nou conveni, com altres vegades ens veiem exposades amb total indefensió al que negociaran altres i ens afectarà a nosaltres amb la diferència, aquesta vegada...que les sentències en primera instància ens estan donant la raó. Així doncs, demanem la incorporació del llistat de personal (LP) al llistat de Relació de Personal de Tragsa (RP), ja que TOTXS els components de la LP o bé tenen dos campanyes o bé cobreixen interinatges/prejubilacions amb duració superior a 6 mesos.


Per un servei de BBFF q no deixe a ningú pel camí!!!


Els/les que estem ens quedem!!

____________________________________________________________

CASTELLANO:


Por la finalización del fraude de ley de la empresa Tragsa y la inclusión en la Relación de Personal de los/las Bomberos/as Forestales con contratos ilícitos.

Tragsa es la empresa pública que, gracias a la encomienda aprobada por el Consell, gestiona los recursos de las Unidades que componen el Servicio de Bomberos Forestales. Estas Unidades están destinadas a la extinción de incendios forestales, y actuaciones en otras emergencias en materia forestal en el PaísValencià. Entre otras cosas, Tragsa se encarga de la contratación del personal de estas unidades: 550 trabajadores / as durante todo el año, más 220 trabajadores / as que se incorporan en las Brigadas de Refuerzo durante el período de máximo riesgo . Un total de 770 personas que año tras año se juegan la vida en la extinción de los incendios forestales.
Según el VI Convenio Colectivo del personal de la empresa Tragsa adscrito al Servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana, prevé en su artículo 23, que los trabajadores / as de las Brigadas de Refuerzo adquirirán la condición de fijos discontinuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.8 y el arte. 16 del Estatuto de los Trabajadores.
Pero, desgraciadamente, la realidad es otra y Tragsa lleva incumpliendo la ley desde 2015. Con un 30% de la plantilla que trabaja todo el año precarizado, con un contrato de obra o servicio determinado y firmando adendas semestrales. El caso de los trabajadores / as que no trabajan todo el año la situación es aún más precaria: de 220 aproximadamente el 50% cumpliría los requisito para ser fijo discontinuo según Inspección de Trabajo de Valencia; donde resuelve con el informe del 21 de diciembre de 2016 que:
"La empresa ha estado haciendo contratos por obra o servicio determinado, con los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo, en lugar del contrato fijo discontinuo procedente, conforme a la normativa y jurisprudencia referida ".
A pesar de que 100 trabajadores / as han pasado ya por los juzgados y los jueces les han dado la razón en sus demandas, Tragsa no sólo NO aplica las sentencias sino que las recurre a instancias superiores por tratarse de una empresa pública, con todo el gasto al erario público que el recurso supone.
Próximamente se iniciarán las negociaciones técnicas para que el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana sea gestionado directamente por la administración, sin la empresa Tragsa. En este proceso, las personas afectadas por este contratos fraudulentos, se pueden ver excluidas en la subrogación de personal, por no pertenecer en la Relación de Personal (RP) de la empresa, puesto que les pertenece por ley.
Cometiendo así también la Generalitat Valenciana a través de la AVRSE, la continuación del fraude de ley que realiza la empresa Tragsa. Siendo cómplice directa de esta injusticia. Ya que como mucho pretende subrogar este personal en la misma forma contractual ilícita.
Se acercan de nuevo tiempos inciertos para los BBFF que trabajamos estacionalmente o que cubrimos interinajes / prejubilaciones. Nuestro futuro es ve condicionado a las nuevas "reglas de juego" que nos supondrá un nuevo convenio, como otras veces nos vemos expuestas con total indefensión al que negociarán otros y nos afectará a nosotros con la diferencia, esta vez ... que las sentencias en primera instancia nos están dando la razón. Así pues, pedimos la incorporación del listado de personal (LP) en el listado de Relación de Personal de Tragsa (RP), ya que TODXS los componentes de la LP o bien tienen dos campañas o bien cubren interinajes / prejubilaciones con duración superior a 6 meses .

Por un servicio de BBFF q no deje a nadie por el camino !!!

Los/las que estamos nos quedamos !!