Decision Maker Response

Xavier Trias’s response

Mar 4, 2015 — La tardor passada va entrar en vigor la nova Ordenança municipal sobre protecció, tinença i venda d’animals. El nou text suposa una actualització i una posada al dia amb l’objectiu, d’una banda, d’adaptar la norma a la legislació catalana, i de l’altra, donar resposta a les demandes de la ciutadania.

Un dels canvis més destacats que presenta la nova ordenança és l’obligació de portar el gos lligat a la via pública, excepte en els espais degudament autoritzats. Es tracta de garantir en tot moment la convivència i la seguretat dels animals, i la seva bona relació amb les persones i l’entorn.

No obstant això, es preveu una moratòria de 18 mesos abans de l’aplicació d’aquesta mesura, de manera que en aquest temps es definiran les noves zones d’esbarjo reservades als animals. Les noves Àrees per a gossos donaran resposta a les necessitats de socialització i esbargiment i es preveu que, com a mínim, es generi una gran zona de més de 700 m2 a cada districte. Aquets espais comptaran amb els recursos necessaris per complir la seva funció de manera òptima: desnivells i diferents materials i ambients; brosses al terra; elements de joc.

També s’habilitaran altres espais compartits en hores determinades, com a mínim un per cada districte. Així doncs, la ciutat guanyarà més llocs on els animals podran anar deslligats. Aquesta mesura anirà acompanyada de la creació del carnet de tinença cívica responsable. La possessió d’aquest carnet permetrà tenir el gos deslligat en els espais compartits, en les franges horàries que s’acordin. Aquesta mesura també entrarà en vigor en un termini de 18 mesos a partir de l’aplicació de l’ordenança.

D’altra banda, m’agradaria assenyalar que la nova ordenança preveu més garanties per al benestar animal, com ara la prohibició de deixar-los sols en el domicili durant més de tres dies consecutius i, en el cas dels cans, no es podrà superar un període de 12 hores. A més a més, la seva entrada en vigor ha anat en paral•lel a l’acord per facilitar l’accés de gossos al metro de Barcelona, com ja passa a d’altres ciutats europees. Aquest accés es permet amb restriccions ja que els animals han d’anar amb corretja no extensible i morrió, i hi ha limitacions vinculades a l’ocupació de l’espai dels vagons. No és possible pujar al metro amb un gos a les franges considerades hores punta, ni tampoc quan es produeix alguna celebració multitudinària.

Per últim, a hores d’ara estem estudiant la regulació adequada per facilitar l’accés dels gossos a les platges, de manera general, llevat de la temporada de bany per raons de seguretat i protecció de la convivència amb la resta d’usuaris del litoral.

Barcelona aspira a continuar sent una ciutat de referència pel que fa a les polítiques relacionades amb el benestar i la tinença responsable d’animals, i tinc confiança que aquesta ordenança contribuirà a assolir aquest objectiu.