Petition Closed

Getuienis teen besluite van die Buitengewone Algemene Sinode van die Ned. Geref. Kerk 2016

This petition had 125 supporters


Die Algemene Sekretaris
Ned Geref Kerk
Posbus 13528
Hatfield

Beste dr Claassen

Ons, die ondergetekendes, lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, getuig hiermee dat ons -  onder leiding van die Heilige Gees en volgens ons verstaan van die Evangelie en ons Gereformeerde Belydenis – dit onmoontlik vind om ons te vereenselwig met die besluite van die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 oor Selfgeslagverhouding. Ons vind onsself veel eerder tuis by die besluite oor Selfdegeslagverhoudings wat by die Algemene Sinode van 2015 geneem is.

Groete in Christus

Ondergetekendes:Today: Johan is counting on you

Johan Conradie needs your help with “Johan Conradie: Getuienis teen besluite van die Buitengewone Algemene Sinode van die Ned. Geref. Kerk 2016”. Join Johan and 124 supporters today.