Petition Closed

این نامه سر گشاده را امضا کنید تا از نابود شدن محل تاریخی دوران باستان واقع در محل معدن مس عینک در ولایت لوگر افغانستان جلوگیری شود. افزوده بر آن با امضای شما از آلودگی آبهای زیرزمینی این منطقه که در واقع آب آشامیدنی شهر کابل است جلو گیری خواهد شد.

ما امضا کنندگان این عریضه، براین باوریم که افغانستان نیاز جدی به درآمدهای منابع ملی دارد. ولی ما همچنین حفظ میراث گرانمایه فرهنگی را که از نسل های پیشین به ما رسیده است را از وظایف و مسوولیت های انسانی خود می دانیم. ما نیز متوجه این مساله هستیم که ارزش های مادی از این چنین همراه با پیامدهای خطرناک و آسیب رسان برای محیط زیست خواهد بود که از آن جمله آلودگی آب آشامیدنی این منطقه و شهر کابل می باشد. باید یاد آور شد که آلودگی آبهای آشامیدنی را با هیچ ارزش مادی نمی توان توجیه کرد.

مواد تاکید شده در این عریضه:

۱. ما اصرار بر این داریم تا طرح استخراج معدن مس عینک همسو با معیارهای علمی باشد تا در روند استخراج معدن آثار تاریخی دوران باستان محفوظ بمانند و در ضمن هیچ خطری برای سلامتی باشندگان منطقه لوگر و ساکنان شهر کابل نداشته باشد.

۲

Letter to
jdskd asl
jkda l