İsrail Devleti Başbakanına ve İsrail Çerkeslerine Açık Çağrımızdır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


İsrail Devleti Başbakanı

Ekselansları Binyamin Netenyahu’ya:

Bizler aşağıda adları yazılı imza veren Türkiye Çerkesleri olarak İsrail Devleti’nin Başbakanı Sn. Binyamin Netenyahu’ya sesleniyoruz:

Bizler Güneşin ışıklarından yaratılan Çerkes halkıyız.

Tevrat’ta Nefilim, Eski Mısır’da Neter, Çerkes  kitaplarında ise Nart adı verilen kadim ırkın çocuklarıyız.

Bizler Anadolu’da binlerce yıl hüküm süren Hatti’lerin çocuklarıyız.

Bizler Mekke’yi, Medine’yi, Kuzey Afrika’yı Kudüsü ve Şam’ı yüzlerce yıl adalet içerisinde yöneten Çerkes Memlük Padişahları’nın çocuklarıyız.

Bizler Çarlık Rusya’sıyla 100 yıl savaşan Soykırıma uğrayan ve ülkesinden sürülen, Çerkesya’nın çocuklarıyız.

Bizler Türkiye Çerkesleri içerisinde bu metne imza verenler olarak İsrailoğullarının seçilmiş Başbakanına sesleniyoruz:

Yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu ülkenin her türlü zorluğuna yüz elli yıldır katlanarak yaşıyoruz. Ve bu ülkenin seçilmiş yöneticilerinden Çerkes halkının dili ve kültürünü yaşatabilmemiz için bir televizyon kanalı açmalarını talep ediyoruz. Mitingler yapıyor, imza kampanyaları düzenliyor ve birçok kere hükümet yetkilileriyle görüşüyoruz.

Ancak, bu güne kadar hiçbir mesafe alamadık ve sesimizi duyuramadık. Bizim bu konuda artık umudumuz kalmadı.

Bizler, Türkiye Çerkesleri iyi biliyoruz ki İsrail’de yaşayan Çerkesler dilleri ve kültürleriyle tanınıyorlar.

Bizler, Türkiye Çerkesleri olarak siz Sn. Binyamin Netenyahu’dan İsrail Devleti, İsrail Çerkesleri ve Türkiye Çerkeslerini güç birliği yapmaya ve Çerkes dilini tüm dünya Çerkeslerine 24 saat duyuracak ve bu dili yaşatacak bir Televizyon Kanalı açılması konusunda dayanışmaya davet diyoruz.

Tevrat’ın, Kur’anın ve İncilin Tanrıları insanlığa barış huzur ve mutluluk versin. Çerkes halkını da unutmasınlar.

 A Marje!

 

Премьер-министру Израиля

Ваше Превосходительство господин Биньямин Нетаньяху

Мы, черкесы Турции,  имена которых указаны ниже под нашими подписями, призываем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху:

Мы черкесы, которые были созданы из лучей Солнца.

 Дети нефилимов  Ветхого Завета, нетеры древнего Египта, древняя раса нартов черкесского эпоса.

Мы дети Хаттиана, который правил Анатолией на протяжении тысячелетий.

Мы дети султанов мамлюков, которые справедливо правили Меккой, Мединой, Северной Африкой, Иерусалимом и Дамаском.

Мы, воевавшие с царской Россией более ста лет, сосланные и ставшие жертвами геноцида, являемся детьми Черкесии.

Мы, черкесы Турции, призываем избранного премьер-министра израильтян:

Как граждане Турецкой Республики,  несмотря на многочисленные трудности, мы проживаем  в этой стране  более 150 лет,. И мы много раз просили у избранных правителей  этой страны об открытии национального телевизионного канала, чтобы поддержать черкесский язык и культуру.

Тем не менее, наши сигналы  до сих пор остаются без ответа. И у нас нет больше надежды в этом вопросе.

Мы, черкесы Турции, очень хорошо знаем, что черкесы, живущие в Израиле, известны своим отношением к сохранению своей  культуры и своего языка.

Мы, как черкесы Турции, приглашаем господина  Биньямина Нетаньяху, Государство Израиль и черкесов, проживающих как в Израиле, так и в Турции, к сотрудничеству в знак солидарности,  и открытию телевизионного канала, который позволит черкесам охватить весь мир 24/7 и сохранить наш язык живым.

Пусть боги Торы, Корана и Библии дадут всему человечеству процветание и счастье. И они не забудут черкесов !

Хай Маржа !

To Prime Minister Of Israel

Your Excellency Binyamin Netenyahu

We,whom names listed below with our signatures, Circassians of Turkey are calling to Prime Minister of Israel Binyamin Netanyahu :

We are Circassian people who were created from the beam of the Sun.

Children of Old Testament's Nephilim, Ancient Egypt's Neter, Circassian Espos' Nart's ancient race.

We are the children of Hattian's which ruled the Anatolia for thousands of years.

We are the children of Mamluk Sultan's which ruled Maqqa, Medina, North Africa, Jerusalem and Damascus in fairness.

We,who fought with Tsarist Russia over one hundred years, exiled and fall victim of genocide, are the children of Circassia.

We Circassians of Turkey are calling for the elected Prime Minister of the Israelites.

Asthecitizens of Republic of Turkey, have been living in this country for 150 years while withstanding countless hardship. And we have been requesting a television channel from this country's elected governors, in order to keep the Circassian language and culture alive.

Nonetheless, our calls still to this day remains unanswered. And we have no hope left in this issue.

We, Circassians of Turkey know very well that the Circassians living in Israel are recognized with their culture and language.

We, as the Circassians of Turkey are inviting your Excellency Binyamin Netanyahu, State of Israel and Circassians living in both Israel and Turkey to cooperate in solidarity and to open a television channel which will allow the Circassians to reach out to whole world 24/7 and keep our language alive.

May the Gods of the Torah, Qur'an and Bible shall give all mankind prosperity and happines. And they shall not forget the Circassians.

Hay Marje!