عدم پیوستن ایران به معاهده خود تحریم سازی FATF

0 have signed. Let’s get to 25,000!


"The Financial Action Task Force" یا به صورت مخفف FATF
مجموعه ای سیاستگذار و پر نفوذ است که ایران را کشوری حامی تروریسم معرفی کرده است 
قرارداد و پیشنهاداتی در خصوص افشای دایمی و حتی تحریم افراد و سازمان ها و ارتباطات مالیشان ارائه داده است که مجلس شورای اسلامی ایران در حال تصویب این قرارداد میباشد.
درصورت تصویب این قرارداد ایران خودش خودش را تحریم خواهد کرد و کلیه روابط مالی سازمان ها و اشخاص  به طور دایمی رصد خواهند شد
ما مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم تا تصویب این قرارداد خیانت بار را متوقف نماید