بیانیه‌ی جامعه‌ی هنری ایران درباره‌ی جنبش «من هم» و حراج تهران

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Darab Shabahang
Mar 10, 2021
من از پشت پرده این اتفاقات در فضای هنری در ایران بی اطلاع هستم ولی اگر جریانات حراج تهران و اتهامات آیدین آغداشلو حقیقت داشته باشد از این بیانیه حمایت می‌کنم

Thanks for adding your voice.

elham Rasooli
Feb 19, 2021
الهام رسولی

Thanks for adding your voice.

Rose Kanan
Feb 19, 2021
Rose kanan

Thanks for adding your voice.

Homa Moradi
Feb 18, 2021
اینکه تفکر نرینه محور و بنیاد های زن ستیز قدرتمدار همواره ساختاری دست در دست یکدیگر داشته و زهر هیرارشیک خود را بدون وقفه در تمامی جریانات از روزمره گرفته تا دیسکورسهای
علمی و هنری مدت دار...تزریق می کنند، امری شناخته شده است.خوشبختانه اما جنبش غیر متمرکز زنان* در سطح جهانی و همراهانش ....دیگر به پس راندنی نیستند.،. ... امثال آغداشلو دیگر مدت زمان هرزه گیشا ن به سر رسیده و با هیچ حراج خانه ای نمی توان برایشان ابرو خرید....می تواند و می توانند به هرزه گی شان ادامه دهند و اما خوش نامی را دیگر باید ....فراموش کنند!

Thanks for adding your voice.

siavash sadrmahdavi
Feb 18, 2021
This bullshit has to end!

Thanks for adding your voice.

Nastaran Farahzadian
Feb 17, 2021
I'm agree

Thanks for adding your voice.

Sadrie Khahavi
Feb 17, 2021
We want to reduce raping among famous artists

Thanks for adding your voice.

Mohammad Mazraekar
Feb 17, 2021
با اين ببانيه موافقم .

Thanks for adding your voice.

Ehsan Moosavimehr
Feb 16, 2021
ننگ بر این فاسدان متجاوز!

Thanks for adding your voice.

Saman Poorhasan
Feb 16, 2021
...