جنگ هرگز راه حل نیست

جنگ هرگز راه حل نیست

15 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 25.
Startdatum
Petition an
Iran

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Kourosh Salami

جنگ هرگز راه حل نیست
بسیاری از شرایط منجر به جنگ بین مردمی در اوکراین شده است که تا همین اواخر در یک کشور متحد بودند.

ما خواهان توقف خصومت ها، حل مسالمت آمیز مشکل از طریق مذاکرات بین اوکراین و روسیه بدون اختلاط سایر کشورها هستیم.

15 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 25.