Petición cerrada

CARTA D'UNA CATALANA SILENCIOSA / CARTA DE UNA CATALANA SILENCIOSA

Esta petición ha conseguido 106 firmas


(Versió en català) (La versió en castellà es troba al final de la catalana)

Estimats catalans:

M’adreço a vosaltres per trencar per fi el silenci que he mantingut durant massa temps i que m’ha convertit en “invisible”. Sóc catalana, una catalana silenciosa. No sé si som majoria o minoria aquests catalans, però el que sí sé és que hem estat molt silenciosos.

  1. Crec que els nostres drets han sigut bastant maltractats últimament: els de tots els catalans. Ja està bé de sembrar zitzània, senyors polítics! A mi em va indignar tot allò de l’Estatut, em fa ràbia el tema del Corredor del Meditarrani que no arriba mai, i moltes coses més, per a què repetir-les. Però ho sento, no puc deixar de veure al mateix temps les mentides, la manipulació i instrumentalització de la ira procedents del bloc independentista. I no és just que alguns diguin que parlen en nom del “poble català”, quan en realitat es refereixen només a una part d’ell.
  2. Sé que vau patir molt l’1-O i vull que sapigueu que no consenteixo que algú digui que els cops que vau rebre ho van ser en el meu nom o en defensa dels meus drets. És veritat que considero que el referèndum de l’ 1-O viola els meus drets com a ciutadana catalana, però també considero que els volstres van ser violats el dia 1-O. A mi m’agradaria participar en un referèndum sobre el futur de Catalunya, però vull que les coses es facin d’una altra manera: vull un referèndum amb garanties.
  3. El referèndum de l’1-O vulnera principis fonamentals de qualsevol, fixeu-vos bé, qualsevol sistema democràtic. Fins i tot la forma de convocar-lo no va ser democràtica. I per afirmar això, no cal llegir ni una pàgina de la Constitució espanyola. No us molesteu en obrir-la. Fou convocat violentant els drets de l’oposició parlamentària que representa a catalans com jo. Es van conculcar els reglaments de la Càmara; la llei que el convoca va ser aprovada sense el nombre de vots necessaris. A qualsevol país democràtic es requereixen diferents quòrums per aprovar diferents tipus de lleis. No és el mateix una llei que reguli la pesca fluvial, que una sobre el dret a l’educació, que un Estatut o una Constitució. Quant més important és el tema, més ens afecta a tots i més consens es necessita.
  4. Per modificar l’Estatut es necessita el suport de 90 diputats, però amb les anomenades “lleis de desconexió” el nostre Estatut s’ha derogat “de facto” amb 72. Doncs bé, aquests 18 diputats de menys em representen a mi i a molts altres ciutadans catalans. Fent callar la seva veu, m’heu deixat muda. Per sort, només aparentment. I per això trenco ara el meu silenci.
  5. Escolteu-me i commineu al Govern de la Generalitat a que no faci valer els resultats d’aquest referèndum. Sense consens en les regles del joc, no hi haurà consens en els resultats i no tornarà la tranquil.litat a les nostres vides i als nostres estimats carrers de Catalunya.  Aquesta és la meva petició.

I als catalans silenciosos us dic: Buf, ja he sortit de l’armari! Què lliure em sento! Qui m’acompanya?

(Versión en castellano)

Queridos catalanes:

Os escribo para romper por fin el silencio que he mantenido durante demasiado tiempo y que me ha convertido en “invisible”. Soy catalana, una catalana silenciosa. No sé si somos mayoría o minoría estos catalanes, pero lo que sí sé es que hemos sido muy silenciosos.

  1. Creo que nuestros derechos han sufrido unos cuantos vapuleos últimamente: los de todos los catalanes. ¡Ya está bien de sembrar cizaña, señores políticos! A mí me indignó todo lo del Estatut, me da rabia lo del corredor del Mediterráneo que nunca llega y muchas cosas más, para qué repetirlas. Pero, lo siento, no puedo dejar de ver al mismo tiempo las mentiras, la manipulación y la instrumentalización del enfado procedentes del bloque independentista. Y no es justo que algunos digan que hablan en nombre del “pueblo catalán”, pero en realidad se refieran sólo a una parte de él.
  2. Sé que sufristeis mucho el 1-O y quiero que sepáis que no consiento que alguien diga que los golpes que recibisteis fueron en mi nombre o en defensa de mis derechos. Es verdad que considero que el referéndum del 1-O viola mis derechos como ciudadana catalana, pero también considero que los vuestros fueron quebrantados el día 1-O. A mí me gustaría participar en un referéndum sobre el futuro de Catalunya, pero quiero que las cosas se hagan de otra manera: quiero un referéndum con garantías.
  3. El referéndum del 1-O viola principios fundamentales de cualquier, fijaos bien, cualquier sistema democrático. La forma de convocarlo no fue democrática. Para afirmar esto no hace falta leer ni una página de la Constitución española. No os molestéis en abrirla. Se convocó vulnerando los derechos de la oposición parlamentaria que representa a catalanes como yo. Se conculcaron los reglamentos de la Cámara; la ley que lo convoca se aprobó sin el número de votos necesarios. En cualquier país democrático se requieren distintos quórums para aprobar diferentes tipos de leyes. No es lo mismo una ley que regule la pesca fluvial, que una ley sobre el derecho a la educación, que un Estatut o una Constitución. Cuanto más importante es el tema, más nos afecta a todos y más consenso se necesita.
  4. Para modificar el Estatut se precisa el apoyo de 90 diputados, pero con las llamadas “leyes de desconexión” nuestro Estatut se ha derogado “de facto” con 72. Pues bien, esos 18 diputados de menos me representan a mí y a muchos otros ciudadanos catalanes. Acallando su voz, me habéis dejado muda. Por suerte, sólo aparentemente. Y por eso rompo ahora mi silencio. 
  5. Escuchadme y conminad al Govern de la Generalitat a que no haga valer los resultados de este referéndum. Sin consenso sobre las reglas del juego, no habrá consenso sobre los resultados y no volverá la tranquilidad a nuestras vidas y a nuestras queridas calles de Catalunya. Ésta es mi petición.

 Y a los catalanes silenciosos os digo: ¡Buf, ya he salido del armario! ¡Qué libre me siento! ¿Quién me acompaña?Hoy: Gladys cuenta con tu ayuda

Gladys Varela Villen necesita tu ayuda con esta petición «info@omnium.cat; admin_publica@assemblea.cat: CARTA D'UNA CATALANA SILENCIOSA». Únete a Gladys y 105 personas que ya han firmado.