ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη Ν. Καρυστία - NO to the unruly installation of wind parks in S. Karystia region

0 have signed. Let’s get to 100!

Σππενκ Σύλλογος
Σππενκ Σύλλογος signed this petition

Κάρυστος 20-5-2018

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στο Γιοκάλειο σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία η Επιτροπή Αγώνα Φορέων & Πολιτών Νότιας Καρυστίας κάλεσε τους κατοίκους του Δήμου Καρύστου,

Αποφασίσαμε το παρακάτω ψήφισμα:

Η μεγάλης κλίμακας καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του όρους ΟΧΗ και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καρύστου και οι συνέπειες που θα υπάρξουν εξαιτίας της άναρχης εγκατάστασης των νέων αιολικών σταθμών και των συνοδών έργων, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται εντονότατα.

Πλήττεται η κοινωνία, η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η εν γένει οικονομία του τόπου μας και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεση παύση όλων των εργασιών που έχουν σχέση με την υλοποίηση των εν λόγω έργων στο Δήμο Καρύστου ούτως ώστε να επανεξεταστούν, να συναποφασιστούν, προστατευτούν και επιλυθούν τα κάτωθι:

 • Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος της περιοχής μας, με νομοθετική ρύθμιση.

 • Συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από εκπόνηση της υδρογεωλογικής μελέτης και των απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών,όλων των αδειοδοτημένων και των αδειοδοτούμενων (σύνολο 77) αιολικών σταθμών του Δήμου Καρύστου, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και της μη περαιτέρω υποβάθμισής της.

 • Ουσιαστική ελάφρυνση των χρεώσεων στα τιμολόγια ρεύματος όλων των παροχών του Δήμου Καρύστου, όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε αντίστοιχα επιβαρυμένες από ενεργειακά έργα περιοχές της χώρας μας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κατάργηση του τέλους υπέρ ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ).

 • Αύξηση στο 5% του ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Δήμου Καρύστου και δωρεάν δημοτικός φωτισμός.

 • Υπογειοποίηση όλων των υφιστάμενων και τυχόν νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Χαρακτηρισμός του Καστανόλογγου ως Μνημείο της Φύσης και καμία δυσμενή επέμβαση σε αυτόν.

 • Αποκατάσταση των επεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει επί του φυσικού περιβάλλοντος και προπάντων των επιχωματώσεων στα ρέματα και τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής (μπάζων). Αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το τέλος λειτουργίας των εγκαταστάσεων με νομοθετική ρύθμιση.

 • Ειδικό αναπτυξιακό νόμο, που να πριμοδοτεί με προνομιακούς όρους την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, πραγματοποίηση επιτέλους της απαιτούμενης διαβούλευσης πολιτών, φορέων, δημοτικής αρχής και ειδικών επιστημόνων για τον εκ νέου χωροταξικό σχεδιασμό των εν λόγω έργων.

Το παρόν ψήφισμα να παραδοθεί από αντιπροσωπία του Δήμου και των Φορέων στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και στον αναπληρωτή του, και να κοινοποιηθεί:

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, στους Έλληνες βουλευτές, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε όλους τους Περιφερειάρχες της ελληνικής επικράτειας, σε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες με τα ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς, καθώς και στην ΕΕ για το περιβάλλον, και στο Ευρωκοινοβούλιο.

English translation of the above petition text:

Karystos 20-5-2018

RESOLUTION

Today, in the Giokalio Institute, after our protest gathering, in which the Struggle Committee of Organizations & Citizens of South Karystia area invited the inhabitants of the Karystos Municipality,

 

We decided on the following resolution:

The large-scale destruction of the natural environment of OCHI mountain and the surrounding area of the Karystos municipality and the repercussions that will arise due to the unruly installation of new wind parks and companion projects, have become to emerge gravely.

The society, health, culture, tourism and local economy of our region are afflicted, as well as the institutionally established right to ownership.

WE DEMAND the immediate halt of all works that are related to the implementation of the above referred projects in the Karystos Municipality, in order re-examine, re-consider and make a joint decision, protect and resolve the following issues:

 • Resolution of the land-ownership issue of our region with legislative regulation.

 • Overall Environmental Impact Report, following hydro-geological report and any necessary related reports, regarding all the wind parks of the Karystos Municipality that have been issued a licence, or are under licencing procedure (total 77), in the context of the carrying capacity of the region and the prevention of it's further degradation.

 • Substantive lowering of the electricity bill rates  for all the power supplies of the Karystos Municipality, as is furthermore applied to regions of our country and other European countries, that are similarly weighted by power projects, as well as repeal of the fee tax (ΕΤΜΕΑΡ) in favor of Α.Π.Ε. (Renewable Energy Sources).

 • Raise of the compensatory rate in favor of the Karystos Municipality at 5% and free of charge municipal lighting.

 • Underground installation of all existing and new future power networks.

 • Designation of Kastanolongos (translator's note: unique chestnut forest in the Ochi mountain)  as Site for Nature Conservation, with no further adverse intervention to this area.

 • Restoration of the natural environment from any interventions that have taken place, especially from the backfills in the creeks and the handling of the excavations materials. Restoration of the environment after the ending of the operation of the plants, with legislative regulation.

 • Special developmental law which will subsidize tourist development in the Karystos Municipality with privileged terms.

 

Following the implementation of the above, finally, the realization of the required consultation meeting of citizens, organizations, municipal administration and special scientists for the anew land-planning of the referred projects.

The present resolution will be given to the Minister of Environment & Energy and to the Deputy Minister by the Municipality representatives and Organizations and will be notified to the following:
President, Prime Minister, President of Greek Parliament, Greek Parliament members, Central Greece Administration (Translator's note: Periferia Stereas Elladas), all regional governors, all administration sectors and organizations related to the above, as well as the European Union department for the environment and the European Parliament.


Want to share this petition?