Petición cerrada

Això té tela

Esta petición ha conseguido 82 firmas


En ple segle XXI, milers de persones seguixen sent explotades laboralment i treballant moltes vegades les 24 hores del dia i cobrant una misèria de sou. Aquest problema succeeix avui en dia encara que els drets, exposats en els articles de la ONU, diuen que tothom té dret a un salari digne. Això inclou que el treballador tingui diners per comprar menjar per si mateixa i per a la seva família i per a que es pugui pagar l’habitatge, l’atenció medica, la roba, el transport i l’educació, i hauria quedar-li una petita quantitat d’estalvis per poder fer front a possibles imprevistos.Un dels sectors on aquest problema és més rellevant és en el de la indústria tèxtil. En aquest sector, les grans marques traslladen les seves fàbriques a països on la mà d’obra és molt més barata. Això dona pas a que la gent d’aquests països estigui obligada a treballar per aquestes empreses ja que necessiten diners per sobreviure encara que les condicions en que treballen i el salari que guanyen siguin miserable.Els sindicats intenten negociar amb aquestes marques per que la gent que esta sent explotada tingui un salari digne, però la resposta d’aquestes és: els preus que rebem dels nostres clients són molt baixos, i altres països produeixen per molt menys, no podem permetre’ns el luxe de pagar més.

En pleno siglo XXI, miles de personas siguen siendo explotadas laboralmente y trabajando muchas veces las 24 horas del día y cobrando una miseria de sueldo. Este problema sucede hoy en día aunque los derechos, expuestos en los artículos de la ONU, dicen que todo el mundo tiene derecho a un salario digno. Esto incluye que el trabajador tenga dinero para comprar comida para sí misma y para su familia y para que se pueda pagar la vivienda, la atención médica, la ropa, el transporte y la educación, y debería quedarle una pequeña cantidad de ahorros para poder hacer frente a posibles imprevistos.Un los sectores donde este problema es más relevante es en el de la industria textil. En este sector, las grandes marcas trasladan sus fábricas a países donde la mano de obra es mucho más barata. Esto da paso a que la gente de estos países esté obligada a trabajar para estas empresas ya que necesitan dinero para sobrevivir aunque las condiciones en que trabajan y el salario que ganan sean miserable.Els sindicatos intentan negociar con estas marcas para que la gente que esta siendo explotada tenga un salario digno, pero la respuesta de estas es: los precios que recibimos de nuestros clientes son muy bajos, y otros países producen por mucho menos, no podemos permitirnos el lujo de pagar más.

At the 21st century, thousands of people continue to be exploited laborally and often work 24 hours a day and gaining wages. This problem happens today even though the rights, exposed in the articles of the UN, say that everyone has the right to a decent salary. This includes that the worker has money to buy food for himself and his family and for housing, medical care, clothing, transportation and education to be paid, and he should remain a small amount of savings to deal with possible unforeseen events. One of the sectors where this problem is most relevant is that of the textile industry. In this sector, the big brands move their factories to countries where labor is much cheaper. This is because people of these countries are forced to work for these companies because they need money to survive even though the conditions in which they work and the wages they earn are miserable. The unions try to negotiate with these brands so that people That it is being exploited has a decent salary, but the answer to these is: the prices we receive from our customers are very low, and other countries produce much less, we can not afford to pay more.

Au milieu du XXIe siècle, des milliers de personnes continuent d'être exploitées par le travail et travaillent souvent 24 heures sur 24 et gagnent une misère salariale. Ce problème se pose aujourd'hui même si les droits, exposés dans les articles de l'ONU, disent que tout le monde a droit à un salaire décent. Cela inclut que le travailleur a de l'argent pour acheter de la nourriture pour lui-même et sa famille et pour le logement, les soins médicaux, les vêtements, le transport et l'éducation à payer, et il doit rester une petite quantité d'économies pour faire face à d'éventuels imprévus L'un des secteurs où ce problème est le plus important est celui de l'industrie textile. Dans ce secteur, les grandes marques déplacent leurs usines dans des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. C'est parce que les gens de ces pays sont obligés de travailler pour ces entreprises parce qu'ils ont besoin d'argent pour survivre même si les conditions dans lesquelles ils travaillent et les salaires qu'ils gagnent sont misérables.Les syndicats essaient de négocier avec ces marques pour que les gens Qu'il est exploité a un salaire décent, mais la réponse à ces derniers est: les prix que nous recevons de nos clients sont très bas, et d'autres pays produisent beaucoup moins, nous ne pouvons pas nous permettre de payer plus.

 

 Hoy: Grup 2 cuenta con tu ayuda

Grup 2 Escola Arrels necesita tu ayuda con esta petición «Inditex: Això té tela». Únete a Grup 2 y 81 personas que ya han firmado.