Reopen Immigration New Zealand - Bangkok Office

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Processing times for visas to New Zealand had increased significantly since the closure of Immigration New Zealand (INZ) branches around the world. In the process of closing branches, the immigration system lost experienced and knowledgeable staff, who knew the local market intimately. INZ Bangkok was always a high-performing branch that could process applications in days. Working holiday Visas were processed in days, but now, New Zealand branches take over 3 to 4 months. Visa applications are being declined for poor reasons. Opening Immigration INZ Bangkok up again will help take pressure off the New Zealand branches and will give New Zealand specialists on the ground in Thailand. Immigration New Zealand is damaging the reputation of New Zealand as a destination for tourists, students and a much needed workforce. It is time for INZ to accept they made the wrong decision and reopen the branches before tourists, students and workers find another country to go to.

ปัจจุบัน หลังจากการปิดตัวลงของ Immigration New Zealand (INZ) ในสาขาทั่วโลก ส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติวีซ่านิวซีเเลนด์ใช้เวลายาวนานขึ้นอย่างชัดเจน ในการปิดตัวของสาขา INZ นั้น ส่งผลทำให้สูญเสียบุคคลากรที่มีประสบการณ์เเละมีความรู้ ทำให้การอนุมัติขอวีซ่าถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่สมควร อย่างไม่สมเหตุสมผล ที่ผ่านมานั้น INZ ที่สาขา กรุงเทพฯ เป็นสาขาที่มีศัยกภาพสูง สามารถประเมิณคำร้องขอวีซ่าอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Working holiday Visas (WHV) ใช้ระยะเวลาประเมิณเพียงไม่กี่วัน เเต่ในขณะนี้ การพิจรณาใช้ระยะเวลามากกว่า 3 ถึง 4 เดือน ในการเปิด INZ ที่สาขา กรุงเทพฯ, ประเทศไทยอีกครั้ง จะช่วยลดเเรงกดดันเเละเพิ่มผู้เชี่ยวชาญ คุ้นเคยเเละเข้าใจพื้นฐานในประเทศไทย ด้วยการตัดสินใจของ INZ ข้างต้น ส่งผลทำให้ประเทศนิวซีเเลนด์สูญเสียชื่อเสียง ซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว นักเรียน เเละเเรงงานที่สำคัญ ในตอนนี้ INZ ต้องยอมรับผลการตัดสินใจที่ผิดพลาดเเละเปิดสาขาใหม่อีกครั้ง ก่อนที่นักท่องเที่ยว นักเรียนเเละเเรงงานจะไม่ให้ความสำคัญกับประเทศนิวซีเเลนด์